Ruhenbergerbeek


De Ruhenbergerbeek ligt in het stroomgebied van de Dinkel. De herinrichting omvat het Nederlandse deel van de beek. Tussen de Gildehauserstraat en de uitmonding in de Dinkel wordt de Ruhenbergerbeek aangepast met als doel de beek haar natuurlijke karakter terug te geven.

De beek wordt plaatselijk verlegd en de oevers worden natuurvriendelijk ingericht. Hierdoor wordt de leefomgeving van planten en dieren verbeterd. Daarnaast worden de beek en de aanliggende gebieden zo ingericht dat er meer ruimte ontstaat om bij extreme weersomstandigheden het water tijdelijk in het gebied zelf op te slaan. Zo kan het water vertraagd worden afgevoerd, zodat het elders geen overlast veroorzaakt, én wordt het grondwater aangevuld.

Met dit project wordt invulling gegeven aan de doelen uit de Kader Richtlijn Water en het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON), uitwerking van het Nationaal Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Zoetwater.

Contact

Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met de projectleider.

Stephan Janssen

stephan

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie

Visualisatie

Door het lezen van het projectplan en een “platte” tekening is het moeilijk om een beeld te vormen van hoe het er in de toekomst uit komt te zien.

Op de digitale kaartpagina kunt u op verschillende punten, voornamelijk vanuit de bruggen over de beek, door 360-graden foto's en 3D-animaties een indruk krijgen welke maatregelen we willen nemen. De animatie geeft een beeld van hoe het eruit gaat zien, maar is geen 100% weergave.

Klik op de kaart op één van de markers, er verschijnt een popup, druk op "meer informatie", dan ziet u de 360 graden weergave met de huidige situatie, maatregelen en voor sommige locaties toekomstige situatie.

elfpo-logo-met-tekst

Subsidie

De werkzaamheden aan de Ruhenbergerbeek worden medegefinancierd door het POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU) programma.