Pacht 2024


Mocht u interesse hebben in pacht van gronden van het waterschap, dan verzoeken wij u het bijgaand formulier in te vullen.

Aanmelden voor pacht (belangstellendenregistratie)

 • Je kunt je opgeven van 15 juli tot en met 30 september 2023.
 • Je meldt je aan voor de periode 2024
 • Aanmelding betekent niet dat je automatisch recht op pacht hebt. Je laat met je aanmelding weten dat je interesse hebt.

Het waterschap kan ook op andere manieren kandidaten zoeken voor uitgifte van pachtgronden.

Vragen over Pacht? Vul het formulier in.

Hoe lang kun je pachten?

Een perceel wordt maximaal 4 jaar aan dezelfde pachter verpacht, tenzij er andere afspraken worden gemaakt.

Er is geen automatisch recht op 4 jaar pacht, het kan ook beperkt zijn tot 1 of 2 jaar.

Hoe weet u of u in aanmerking komt?

Als u voor 31 december van het betreffende jaar geen reactie hebt ontvangen op uw aanmelding, wordt de grond aan een andere gegadigde verpacht. Het waterschap stelt de uiteindelijke pachter op de hoogte, stelt de pachtovereenkomst op en stuurt deze toe.

Afhandeling

Interne analyse

In het najaar wordt bepaald welke gronden in pacht uitgegeven kunnen worden.

Daarvoor worden alle lopende afspraken in het kader van grondverkrijging geïnventariseerd, zoals inzet als beoogde ruilgrond. Ook wordt geïnventariseerd wat de status van de verschillende planvormingstrajecten is (bijvoorbeeld wel/geen projectplan Waterwet vastgesteld).

Tot slot wordt gekeken of er de wens of noodzaak is om maatwerkafspraken te maken vanuit een zaak of project, omdat er bijvoorbeeld onderzoek of beleidsvormingsvraagstukken aan de orde zijn.


Aanmeldformulier

Criteria pacht 2024

 • Criteria bij toewijzing van agrarisch pachtaanbod (percelen groter dan 1 hectare):
 • Alleen agrariërs met het hoofdberoep in de landbouw.
 • Alleen agrariërs die zich hebben aangemeld conform de procedure zoals vermeld op de website van het waterschap.
 • Alleen agrariërs, die zich redelijkerwijze als een verantwoord persoon gedraagt die alles doet wat nodig is om voorzienbare schade te voorkomen. Dat betekent dat men behoort te doen wat in redelijkheid verwacht kan worden op basis van fatsoen, algemene kennis, etc.
 • Alleen agrariërs, die op het moment van toewijzing, geen vordering hebben lopen van eerdere gebruikscontracten.
 • De afstand. De afstand van de bedrijfslocatie van de agrariër tot het pachtaanbod van het waterschap is, bij voldoende aanbod, maximaal 5 kilometer.
 • Om te voorkomen dat een agrariër te afhankelijk wordt van grondgebruik van het waterschap, kan deze maximaal 4 keer op rij (voor één) jaar dezelfde grond pachten van het waterschap.
 • Een agrariër welke door werkzaamheden van het waterschap een stuk van
  zijn agrarische (pacht)grond moet inleveren, heeft voorrang bij uitgifte van pachtpercelen.
 • Indien tussen verschillende gegadigden op bovenstaande punten geen significant verschil is waar te nemen, zal er een loting plaatsvinden.
 • De pachter accepteert, voor zover van toepassing, de beperkende voorwaarden.