Vechtstromen innoveert


Kennis en Innovatie Agenda

Met de Kennis en Innovatie Agenda investeren we samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in nieuwe kennis en technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen die bijdragen aan de opgaven waarvoor het waterschap zich ziet gesteld.

De Kennis en Innovatie Agenda biedt ruimte om innovaties in de praktijk uit te proberen, daar lessen uit te trekken en deze vervolgens te vertalen naar het dagelijkse werk van het waterschap.

Kennis en Innovatie Agenda waterschap Vechtstromen (pdf, 1.4 MB)

Carrousel zuiveren innovatie

Innovatiefonds

Het Vechtstromen Innovatiefonds wordt jaarlijks gevuld met € 1 miljoen. Deze middelen worden mogelijk ingezet als cofinanciering van initiatieven waarin ook andere overheden, kennisinstellingen, bedrijven en andere belanghebbenden investeren. Dat kan gaan om kleine initiatieven van bewoners, boeren en bedrijven, maar ook om grotere innovatieprojecten die veelal ontstaan in proeftuinen (zogenaamde “living labs”) waarin het waterschap actief is. Innovatievoorstellen die voor worden gedragen aan het dagelijks bestuur voor (co-) financiering uit het Innovatiefonds worden voorzien van een advies van de Innovatieraad.

Innovatieloket

Met deze Kennis en Innovatie Agenda opent Vechtstromen ook een Innovatieloket waar bewoners, agrariërs, bedrijven, scholieren, studenten en andere belangstellenden hun ideeën kunnen indienen. Ook hier moet het gaan om ideeën die het waterschap helpen haar opgaven (versneld) te realiseren en doelen te bereiken.

Kansrijke ideeën worden besproken met het Innovatieteam van Vechtstromen en zo nodig aangevuld en verbeterd. Veel ideeën zijn hopelijk onmiddellijk uitvoerbaar; anderen vergen wellicht nog nadere uitwerking. Deze kunnen worden voorgedragen voor financiële ondersteuning van maximaal € 10.000,- . Dat bedrag moet worden besteed aan de verdere uitwerking of realisatie van het innovatieve idee.

Het Innovatieloket heeft op 1 februari 2021 haar deuren geopend. Uw ideeën zijn welkom!

Innovatieraad

Het bestuur van Vechtstromen wordt geadviseerd door de Vechtstromen Innovatieraad die in november 2020 voor het eerst (digitaal) bijeen kwam. Vechtstromen Innovatieraad bestaat uit Jaap Beernink (CEO Novel-T), Henrike Brandenhorst (Co- CEO TAUW Groep), Theo de Bruijn (partner IAA Architecten en Lector op de Saxion Hogeschool), Marjolein Dohmen-Janssen (Managing Director 4TU-Centre Resilience Engineering), Jeroen Hatenboer (directeur Stichting Pioneering), Tracy Metz (journalist voor NRC en directeur van het John Adams Institute), Matthias Olthaar (Lector op de NHL Stenden Hogeschool), Gerrit Jan van de Pol (algemeen directeur GMB), Hiltrud Potz (eigenaar atelier GROENBLAUW) en Riksta Zwart (directeur Waterbedrijf Groningen).

Besluitvorming door het bestuur

Voorzien van het advies van de innovatieraad wordt het voorstel voorgelegd ter besluitvorming aan het dagelijks bestuur. Zo nodig kan de indiener van een voorstel door de Innovatieraad eerst gevraagd worden om het voorstel te verbeteren.

Heeft u ideeën of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons innovatieloket.

Innovatienieuws

Innovatie in uitvoering

Benieuwd naar de innovaties van Vechtstromen tot nu toe?

Contact

Meer informatie

Neem dan contact op met het Innovatieteam
via ons contactformulier of bel ons.

Contactpersoon

Stefan Nijwening

Contactpersoon namens het Innovatieteam is Stefan Nijwening.

Tel: 088 220 3333