Inkoop en aanbesteding


Zaken met ons doen

Wij zetten per jaar een groot aantal opdrachten op de markt. Het type opdrachten is zeer divers van aard en financiële omvang. De opdrachten variëren van de weg en waterbouw, materieel, inhuur personeel, ICT en Facilitaire diensten. Vechtstromen streeft er naar op een goede en verantwoorde wijze haar inkopen en aanbestedingen vorm te geven.

  • Aandacht te besteden aan de (verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk in het licht van doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit;
  • Niet alleen bijdragen aan mogelijke besparingen, maar tevens zichtbare verbeteringen van de kwaliteit van opdrachten realiseren;
  • Mogelijkheden om bij het aanbesteden van opdrachten een rol toe te bedelen aan marktpartijen, gericht op het verkrijgen van duurzame en innovatieve oplossingen en ideeën.

Marktvisie

Wij willen een maatschappelijk verantwoorde en betrouwbare opdrachtgever zijn, gebaseerd op de kernwaarden integriteit, transparantie, objectiviteit en non-discriminatie (rechtmatigheid). We sturen op resultaten, waarbij we voor oplossingen ook gebruik maken van de kennis, innovatie en creativiteit uit de markt. We werken samen met partners om op een duurzame en doelmatige wijze onze doelstellingen te bereiken.

Bijlage:

Elektronisch aanbesteden

Wij publiceren aanbestedingen via www.negometrix.com Via dit portaal vindt u alle aanbestedingen van ons waterschap en is het mogelijk een inschrijving te doen.

AVG en inkoopvoorwaarden

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) zijn de inkoopvoorwaarden in het voorjaar/zomer geëvalueerd en geactualiseerd.  De nieuwe inkoopvoorwaarden op deze website zijn op 16 oktober 2018 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.

Belangrijkste wijzigingen

  • In alle drie voorwaarden is een artikel opgenomen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens. Indien er sprake is van verwerking van persoonsgegevens, dient gebruik te worden gemaakt van de verwerkersovereenkomst die gezamenlijk door de waterschappen is opgesteld.
  • Daarnaast is in de AWVODI-2018 nog een artikel opgenomen dat toeziet op de verplichtingen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). De nieuwe inkoopvoorwaarden vindt u op deze pagina.
  • Bij het afsluiten van nieuwe overeenkomsten zullen de nieuwe inkoopvoorwaarden van toepassing moeten worden verklaard. Bij de huidige, lopende overeenkomsten gelden nog steeds de oude inkoopvoorwaarden.

Mocht de behoefte bestaan om de oude inkoopvoorwaarden in te zien, neem dan contact op met één van de inkoopmedewerkers.


Inkoopvoorwaarden

Wij hebben standaard inkoopvoorwaarden vastgesteld voor, inhuur, ICT, leveringen en diensten.

Een klacht indienen

Klachtenmeldpunt aanbesteden

Voor afhandeling van deze klachten is een klachtenmeldpunt aanbesteden ingericht. Het Klachtenmeldpunt is voor belanghebbenden die ontevreden zijn over de handelswijze van het waterschap bij een aanbestedingsprocedure.

Klachten hebben betrekking op handelen of nalaten van ons waterschap in een aanbesteding dat in strijd is met wettelijke bepalingen of andere voorschriften die voor die aanbesteding gelden. Klachten hebben betrekking op aspecten van aanbestedingen die binnen de werking van de Aanbestedingswet vallen. De aanbestedingen kunnen Europees of nationaal zijn. Onder nationale aanbestedingen worden ook de meervoudige onderhandse procedure als de enkelvoudige onderhandse procedure begrepen.

Een klacht indienen kan uitsluitend via het klachtenformulier. Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de klacht. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Samenstelling Klachtenmeldpunt

De klachten worden behandeld door een commissie van vier personen die niet direct betrokken zijn bij de aanbesteding waar de klacht betrekking op heeft. De commissie bestaat uit één persoon van elk in samenwerking deelnemend waterschap. (WDODelta, Zuiderzeeland, Rijn en IJssel en Vechtstromen)

Webinar OREO

OREO - Onderhoud, Renovatie en Onderdelen t.b.v. rioolwaterzuiveringen, rioolgemalen en watersysteemkunstwerken.

Het webinar geeft (potentiële) leveranciers meer informatie over hoe zij zich kunnen aanmelden in OREO.