Inkoop en aanbesteding


Zaken met ons doen

Wij zetten per jaar een groot aantal opdrachten op de markt. Het type opdrachten is zeer divers van aard en financiële omvang. De opdrachten variëren van de weg en waterbouw, materieel, inhuur personeel, ICT en Facilitaire diensten. Vechtstromen streeft er naar op een goede en verantwoorde wijze haar inkopen en aanbestedingen vorm te geven.

  • Aandacht te besteden aan de (verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk in het licht van doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit;
  • Niet alleen bijdragen aan mogelijke besparingen, maar tevens zichtbare verbeteringen van de kwaliteit van opdrachten realiseren;
  • Mogelijkheden om bij het aanbesteden van opdrachten een rol toe te bedelen aan marktpartijen, gericht op het verkrijgen van duurzame en innovatieve oplossingen en ideeën.

Marktvisie

Wij willen een maatschappelijk verantwoorde en betrouwbare opdrachtgever zijn, gebaseerd op de kernwaarden integriteit, transparantie, objectiviteit en non-discriminatie (rechtmatigheid). We sturen op resultaten, waarbij we voor oplossingen ook gebruik maken van de kennis, innovatie en creativiteit uit de markt. We werken samen met partners om op een duurzame en doelmatige wijze onze doelstellingen te bereiken.

Bijlage:

Elektronisch aanbesteden

Wij publiceren aanbestedingen via www.negometrix.nl Via dit portaal vindt u alle aanbestedingen van ons waterschap en is het mogelijk een inschrijving te doen.


Inkoopvoorwaarden

Wij hebben standaard inkoopvoorwaarden vastgesteld voor, inhuur, ICT, leveringen en diensten.

UAV + UAVgc

Klachtenmeldpunt aanbesteden

Voor afhandeling van deze klachten is een klachtenmeldpunt aanbesteden ingericht.

Het Klachtenmeldpunt is voor belanghebbenden die ontevreden zijn over de handelswijze van het waterschap bij een aanbestedingsprocedure.

Een klacht indienen

Klachten hebben betrekking op handelen of nalaten van ons waterschap in een aanbesteding dat in strijd is met wettelijke bepalingen of andere voorschriften die voor die aanbesteding gelden. Klachten hebben betrekking op aspecten van aanbestedingen die binnen de werking van de Aanbestedingswet vallen. De aanbestedingen kunnen Europees of nationaal zijn. Onder nationale aanbestedingen worden ook de meervoudige onderhandse procedure als de enkelvoudige onderhandse procedure begrepen.

Een klacht indienen kan uitsluitend via het klachtenformulier. Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de klacht. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Samenstelling Klachtenmeldpunt

De klachten worden behandeld door een commissie van vier personen die niet direct betrokken zijn bij de aanbesteding waar de klacht betrekking op heeft. De commissie bestaat uit één persoon van elk in samenwerking deelnemend waterschap. (WDODelta, Zuiderzeeland, Rijn en IJssel en Vechtstromen)