Omgevingsvergunning wateractiviteit en melding


Activiteit kiezen

Op deze pagina maakt u een keuze uit een activiteit. Wanneer u onder op de activiteit klikt verschijnt er een korte beschrijving, welke wet- en regelgeving van toepassing is (evt korte omschrijving van deze wet- en regelgeving) en een verwijzing naar de juiste formulieren.

Vanaf 1 januari 2024 gaan aanvragen voor vergunningen volgens de omgevingswet.

Geen van onderstaande activiteiten

Staat uw activiteit er niet bij, neem dan contact op met een medewerker van het team Toetsen en vergunnen. Zij helpen u graag verder.

Werkzaamheden en evenementen bij waterkant

In de Waterschapsverordening staan regels met betrekking tot activiteiten die beslag leggen op de ruimte langs het water.

Onttrekken en lozen van oppervlaktewater

Het onttrekken aan en lozen in het oppervlaktewater in beheer bij het waterschap.

Onttrekken en lozen van grondwater

Het onttrekken en lozen van grondwater bij o.a. bouwputbemaling, bronbemaling, grondwatersanering of bodemsanering.

Milieuregels agrarische activiteiten

Opslag van producten (bv kuilvoer/mest), gebruik gewasbeschermings- middelen, schoonmaken machines.

Werkzaamheden aan bruggen

Activiteiten als het slopen, renoveren, schoonmaken, repareren of het schilderen van bruggen.

Lozen afvalwater vanuit bedrijfsinrichting

Afvalwaterstromen van bedrijfsinrichting zoals koelwater, (verontreinigd) regenwater en/of proceswater.

Baggerwerkzaamheden door derden

Bij baggerwerkzaamheden en/of het saneren van vervuilde waterbodem en gebruik baggerspecie.

Lozen huishoudelijk afvalwater

Meestal wordt afvalwater op het riool geloosd, als deze te ver weg ligt, mag hiervan worden afgeweken.

Bouwplannen en ruimtelijke plannen

Als er een wijziging plaatsvindt van het bestemmingsplan (bijv. akker wordt woning), moet er een watertoets worden uitgevoerd.