Vechtstromen neemt motie Afvalwaterlozing NAM aan

Gepubliceerd op 17 februari 2022

Op woensdag 16 februari vergaderde het algemeen bestuur van Vechtstromen. Er kwamen diverse onderwerpen aan de orde, waaronder de oliewinning Schoonebeek en productiewaterinjecties. Er werd met betrekking tot dit onderwerp een motie aangenomen, waarin het dagelijks bestuur wordt opgeroepen om een krachtig signaal af te geven aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het dagelijks bestuur gaat de motie uitvoeren.

In de motie “Afvalwaterlozing NAM” wordt het dagelijks bestuur verzocht om in krachtige bewoordingen bij de Staatssecretaris van Mijnbouw aan te dringen om bij de herevaluatie ‘Waterinjectie Twente’, als alternatief voor de huidige waterinjectie, zuivering van productiewater in Drenthe plaats te laten vinden met de best beschikbare zuiveringstechnieken tot een zodanige kwaliteit dat het veilig hergebruikt dan wel geloosd kan worden.

Verder wordt het dagelijks bestuur gevraagd om daarvoor al haar ter beschikking staande middelen in te zetten en ter ondersteuning hiervan haar bestuurlijke partners op de hoogte te stellen en hierbij te betrekken. Ook wordt verzocht om aan de Staatssecretaris van Mijnbouw en in gesprekken met de regionale overheden, de expertise van waterschap Vechtstromen aan te bieden op het gebied van afvalwaterzuivering, waaronder het BODAC filter.

Toelichting

Naar aanleiding van de motie gaf portefeuillehouder Nettie Aarnink een toelichting. Ze gaf aan dat oliewinning in Nederland onder strenge voorwaarden is toegestaan, zoals in Schoonebeek. Besluitvorming over oliewinning en over de injecties van afvalwater door de NAM, vallen onder de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat. Waterschappen zijn, evenals provincies en gemeenten, wel wettelijk adviespartner van de minister van EZK voor mijnbouwactiviteiten.

Zuiveringsopties

Als functionele overheid kijkt het waterschap bij het opstellen van adviezen primair naar de invloed van voorgenomen mijnbouwactiviteiten op het (beheer van) het watersysteem. We letten daarbij nadrukkelijk op de mogelijke risico's voor de kwaliteit van water in beken, sloten, rivieren (oppervlaktewater), grondwater en mogelijke schadelijke gevolgen voor mens, plant en dier. Deze dienen tot het absolute minimum te zijn ingeperkt.
Hiervoor vraagt het waterschap aandacht bij alle betrokken partijen, ook bij de NAM. Dit hebben we in het verleden gedaan en dit zullen we ook in de toekomst blijven doen. Vechtstromen heeft in de afgelopen jaren meermaals aangedrongen op nadere verkenning van opties voor het zuiveren van het afvalwater van de NAM.

Waterbeschikbaarheid in Zuidoost-Drenthe van belang

Om te voorkomen dat de NAM grote hoeveelheden grondwater of drinkwater gebruikt bij hun proces om olie te winnen, wordt vanuit de Puurwaterfabriek extra schoon water geleverd. Dat water is gemaakt van schoongemaakt afvalwater uit onze zuivering in Emmen. Daardoor hebben we de waterbeschikbaarheid in Zuidoost-Drenthe voor natuur en landbouw beter op peil kunnen houden. Mede in het licht van klimaateffecten, die we ook in Zuidoost-Drenthe nadrukkelijk zien, is dat van belang.

Uitlag stemming motie

Er waren 27 aanwezigen. 24 hebben voor de motie gestemd, 0 tegen, 3 hebben zich onthouden van stemming. De motie werd door het algemeen bestuur aangenomen en het DB gaat de motie uitvoeren.