Aankondiging Marktconsultatie

Gepubliceerd op 11 januari 2024

Waterschap Vechtstromen participeert in het Nationaal Groeiplan Watertechnologie. Doel hiervan is de ontwikkeling van kennis en innovatie op het gebied van watertechnologie te stimuleren. In dit kader start bij Vechtstromen het project ‘Smart sensoring en datagestuurd zuiveren’. De werkzaamheden worden aanbesteed.

Marktconsultatie

Ter voorbereiding van de aanbesteding is een marktconsultatiedocument opgesteld voor de opdracht ‘Ontwerp, realisatie, operationalisering van het project Smart sensoring en datagestuurd zuiveren’. Het document is een uitnodiging voor marktpartijen en kennisinstellingen die geïnteresseerd zijn om te participeren in deze marktconsultatie. Voor belangstellenden is meer informatie over de marktconsulatie te vinden op https://s2c.mercell.com/today/65232 en op https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322408

Aanleiding

De steeds meer complexe zuiveringsprocessen en de hogere eisen aan de waterkwaliteit vragen om meer datagestuurde regie. Waterschap Vechtstromen verwacht dat zij hiermee de prestaties van het zuiveringsproces verder kan verbeteren zonder grootschalige aanpassingen te doen aan de zuiveringen zelf. Ook het effect van de vergrijzing waardoor ervaringskennis weglekt kan worden opgevangen door meer datagestuurde procesinrichting. Het idee om met datagestuurde regie van de waterketen te komen tot een optimale waterkwaliteit (tegen minimale kosten en risico’s) is opgenomen in een aanvraag voor het nationaal groeifonds. Inmiddels is hiervoor de toekenning ook ontvangen.

Nieuwe markt

Om het project ‘Smart sensoring en Datagestuurd Zuiveren’ te kunnen ontwerpen en realiseren is het noodzakelijk om de innovatiekracht van de (commerciële) markt en kennisinstellingen vroegtijdig en langdurig met WVS (waterschap Vechtstromen) te verbinden. Gezien het innovatieve karakter van de opgave die moeten worden gerealiseerd, is het noodzakelijk dat vele uiteenlopende partijen en disciplines hun input en output (kunnen) leveren.

Met de mogelijkheden die data-gedreven werken biedt, ontstaat een nieuwe markt binnen de afvalwaterzuivering. Zo telt Nederland 352 rioolwaterzuiveringen (RWZI (rioolwaterzuivering)’s), beheerd door 21 waterschappen. Ook in Europa is sprake van een potentieel grote markt met meer dan 1000 waterbeherende organisaties en meer dan 15.000 afvalwaterzuiveringen, die bijna allemaal een hogere kwaliteit nastreven. Daarnaast is bij bewezen succes de techniek ook inzetbaar ten behoeve van zuiveringsprocessen in industrie en drinkwatersector. Nadat de techniek zich heeft bewezen binnen dit referentieproject is een uitrol mogelijk.

Samenwerking

Kort voor de kerst ondertekenden Wetsus, STOWA (stichting onderzoek waterschappen), KWR, Water Alliance, TKI Watertechnologie en vijf waterschappen waaronder Vechtstromen de samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren van het Groeiplan Watertechnologie. De samenwerking richt zich op investering in de groei, ontwikkeling en export van de watertechnologiesector. De partners streven naar innovatieve oplossingen voor voldoende èn schoon water voor heel Nederland. Watergraaf Stefan Kuks van Vechtstromen ondertekende de overeenkomst namens de vijf samenwerkende waterschappen van ‘Waterkracht’: Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland en Vechtstromen.