Natuur in en langs de Dinkel


Overijssel telt 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat ze zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Het Dinkeldal is hier één van. Dit betekent dat wij, met onze inwoners en partners, werken aan behoud en herstel van de kwetsbare natuur. Wij werken samen aan het verbeteren van de kwaliteit van het leefgebied van zeldzame dieren en planten. Voor nu en in de toekomst.

Eeuwenoude natuur

Het Dinkeldal heeft een eeuwenoude natuur. Ongeveer 10.000 jaar geleden kwam er een einde aan de ijstijden. Noordoost Twente, ooit een deel van een grote bosrijke vlakte, veranderde in een glooiend, zandrijk gebied met vele waterstromen. De stuwwallen tussen Oldenzaal en Denekamp en tussen Ootmarsum en Lage waren, net als nu, toen duidelijk zichtbaar.

De Dinkel heeft een rijke natuur. De lage delen hebben een nat karakter. De natte graslanden zijn een paradijs voor verschillende soorten kwelplanten en weidevogels. Vogels zoals de ijsvogel, de grote gele kwikstaart en de oeverzwaluw, voelen zich langs de Dinkel in hun element. En op het schrale zand van de oeverwallen staan karakteristieke stroomdalplanten zoals de steenanjer en de geel walstro. In het Dinkeldal liggen veel oude houtwallen van Eikenbos, waar struiken groeien als de Wegedoorn en de Wilde kardinaalsmuts.

Het rivierdal overstroomt als het waterpeil in de Dinkel stijgt. Zo ontstaan er poelen voor vissen. De hooggelegen delen overstromen niet of zelden, hier komt geen vis voor. Een perfecte plek om voor kikkers en salamanders poelen aan te leggen. Daar worden de eitjes en larfjes van de amfibieën niet opgegeten door de vissen en ontstaat er een goede voortplantingsplek.

Steile wanden langs het water bieden broedplaatsen voor ijsvogels en oeverzwaluwen. Ook de grote gele kwikstaart voelt zich hier in zijn element. En op het schrale zand van de oeverwallen staan karakteristieke stroomdalplanten zoals de steenanjer en geel walstro. Op de kleine vochtige zandstrandjes ontwikkelen zich de zogenaamde pioniersvegetaties, bestaande uit kleine zeggen, russen en biezen.

Samen met het water krijgt ook de natuur de ruimte.