Landbouw in het Vechtdal

Gepubliceerd op 2 maart 2020

Langs de vruchtbare gronden van het Vechtdal is een groot aantal agrarische bedrijven te vinden. De landbouwsector is een belangrijke (economische) drager en beheerder van het Vechtdallandschap. Agrariërs vormen dan ook een belangrijke doelgroep bij de projecten die we uitvoeren in het Vechtdal.

Gebiedsprocessen

Langs de Vecht vinden veel gebiedsprocessen plaats. Bij projecten en andere initiatieven langs de Vecht willen we als waterschap graag in gesprek zijn met onze omgeving. Een belangrijke doelgroep in deze gebiedsprocessen zijn de agrariërs in het Vechtdal. Al tijdens de planvorming zitten we – vaak letterlijk – aan de keukentafel om wensen, ideeën en zorgen te bespreken. Ook hebben onze collega’s in het veld veel persoonlijk contact met agrariërs over (peil)beheerzaken. In overleg zorgen we voor een goed waterpeil voor de bedrijfsvoering, niet te hoog en niet te laag.

Daarnaast participeren wij als waterschap in diverse  gebiedsprocessen, bijvoorbeeld in het programma Ruimte voor de Vecht. Hierin werken we samen met 13 partners aan een klimaatrobuust Vechtdal. In dit programma is LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord als vertegenwoordiger van de agrariërs een belangrijke partner en spreekbuis richting de achterban.

Belangen bij elkaar brengen

Samen met onze partners werken we aan een veilige, beleefbare en aantrekkelijke Vecht die bestand is tegen hoog water en ook zoveel als mogelijk tegen langdurige periodes van droogte. Daarin hebben we ook te maken met verschillende belangen, die soms wrijving geven. Deze dilemma’s bespreken we met elkaar en we gaan op zoek naar de balans in de opgaven die we met elkaar hebben.

Ontwikkelingen

De ontwikkeling van het Vechtdal is eigenlijk nooit klaar. Ook in de komende jaren wordt er nog gewerkt aan de Vecht en werken we aan een rivier die klimaatbestendig is. Hierbij is de realisatie van meestromende nevengeulen een belangrijke opgave. Samen met de partners van het programma Ruimte voor de Vecht is in mei 2020 de toekomstvisie Ruimte voor de Vecht geactualiseerd. Dat biedt ook nieuwe kansen en uitdagingen, bijvoorbeeld in de verduurzaming van de landbouw. Denk hierbij aan het stimuleren van biodiversiteit en kringlooplandbouw en het vinden van nieuwe verdienmodellen.

In het kennisprogramma Lumbricus zoeken we samen met agrariërs naar mogelijkheden om de bodemstructuur en vruchtbaarheid te verbeteren. Een aantal agrariërs uit Stegeren doet mee met een pilot.

Zo blijven we, ook in de toekomst, samen zoeken naar slimme verbindingen.


Meer weten over landbouw in het Vechtdal?

Meer informatie over landbouw in het Vechtdal vindt u op de website van LTO Noord afdeling Vechtdal.

Relevante informatie over landbouw in relatie tot het waterschap is te vinden op de pagina Landbouw & Water.