Natuur in en langs de Vecht

Gepubliceerd op 2 maart 2020

Het Vechtdal heeft een gevarieerd landschap met veel natuur en kleinschalige cultuurgronden. Je vindt er prachtige oude rivierarmen, stroomruggen, veengebiedjes, grote aaneengesloten bospercelen, stuwwallen en zelfs zandverstuivingen. Het Vechtdal herbergt dan ook een aantal bijzondere planten- en diersoorten, zoals de Vechtanjer en de Kievitsbloem. En in sommige poelen kun je de zeldzame knoflookpad aantreffen.

Bijzondere diersoorten

In de Vecht is een groot aantal verschillende vissoorten te vinden. Denk aan de bekendere soorten als snoek, voorn en winde. Maar er zijn ook zeldzamere soorten te vinden, zoals de kwabaal en de zeeforel. Deze vissen zwemmen vanaf zee via het IJsselmeer de Vecht op, op weg naar hun geboortegrond. Dankzij de herstelprojecten in de Vecht ontstaan er voor vissen betere routes langs de stuwen die voor veel vissoorten een obstakel vormden. Door het aanleggen van vispassages en nevengeulen zorgen we ervoor dat vissen de stuwen kunnen passeren. In het project Swimway Vecht geven we verschillende vissoorten een zendertje, zodat we kunnen onderzoeken welke obstakels de vissen nog tegenkomen op weg naar hun oorspronkelijke leefgebied.

Naast vissen houden we in onze projecten ook rekening met andere diersoorten. Zo proberen we waar het kan poelen aan te leggen voor amfibieën, zoals de knoflookpad en de kamsalamander. Daarnaast zijn ontsteende oevers een fijne nestelplek voor vogels als de oeverzwaluw en de ijsvogel. Ten slotte zijn bepaalde plekken langs de Vecht, zoals delen van het Vechtpark in Hardenberg, ingericht als plasdrasgebied. Weidevogels gebruiken deze gebieden als rust- en foerageerplek.

Eeuwenoude natuur

Langs de Vecht is eeuwenoude natuur te vinden. Water speelt een ontzettend belangrijke rol bij de instandhouding en ontwikkeling van deze natuur, zoals de zogeheten stroomdalgraslanden. Dat zijn bijzondere planten (o.a. tijm en zandblauwtje, maar ook de steenanjer, te zien in het logo van het Vechtdal) die voorkomen op oude zogeheten koelanden. Deze plekken hebben een bijzondere ecologie en zijn erg afhankelijk van het water van de Vecht. De aanvoer van vers sediment en het juiste waterpeil spelen een belangrijke rol bij het ontstaan en behoud van stroomdalgraslanden. In het project Karshoek-Stegeren werken we aan uitbreiding van deze bijzondere natuur door de Vecht meer ruimte te geven.

Ook de trilvenen in het gebied Rheezermaten bij Hardenberg zijn sterk afhankelijk van water. Het kwelwater van de Vecht komt omhoog in dit gebied, waardoor deze bijzondere veensoort zich kan ontwikkelen. Het gebied met trilveen is prachtig te bekijken vanuit de uitkijkpunten in het gebied.

Natura 2000

Een deel van de Vecht tussen Ommen en de Duitse grens valt onder het Natura 2000-gebied Vecht-Beneden Regge. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De natuur in deze gebieden is zo bijzonder en uniek, dat we die graag willen beschermen en verbeteren. Dit doen we samen met 14 partners in het programma "Samen Werkt Beter". Meer informatie over Natura 2000 vind je op de website van provincie Overijssel.


Natuurontwikkeling in de nevengeul in Junne

Meer weten over de natuur in het Vechtdal?

Breng eens een bezoekje aan natuureducatiecentrum De Koppel in Hardenberg of ga op pad in één van de natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

Beleef de natuur in het Junner Koeland