10 januari 2017


Onderwerpen

  1. Beleidskader voor KAS (klimaat actieve stad) investeringen
  2. Maatwerkvoorschriften rioolwaterzuiveringsinstallaties Enschede, Ootmarsum, Vroomshoop en Tubbergen
  3. Toetreding waterschap Hunze en Aa’s tot gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Besluiten

1. Beleidskader voor KAS (klimaat actieve stad) investeringen

Besluit

Het dagelijks bestuur stemt in met het beleidskader voor investeringen in KAS projecten.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen is medeverantwoordelijk voor water in stedelijk gebied. Schoon water maar ook voldoende water, dus niet teveel en niet te weinig. Met de beweging Klimaat Actieve Stad zet waterschap Vechtstromen zich samen met partners actief in voor een stad die voorbereid is op klimaatverandering. Het waterschap investeert daarom in projecten die een bijdrage leveren aan een stad waarin goed omgegaan wordt met water en klimaat. Met behulp van een beleidskader zorgen we ervoor dat het budget op de juiste plek geïnvesteerd wordt: daar waar het een (toekomstig) klimaatprobleem oplost. Mogelijke KAS projecten zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan het dagelijks bestuur.

2. Maatwerkvoorschriften rioolwaterzuiveringsinstallatie Enschede, Ootmarsum, Vroomshoop en Tubbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi (rioolwaterzuivering)’s) Enschede, Ootmarsum, Vroomshoop en Tubbergen.

Kernboodschap

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) zuiveren het rioolwater van huishoudens en bedrijven in ons gebied. Zuiveren is een natuurlijk proces en is van veel factoren afhankelijk. Tot voor kort werd voor elke rwzi in een afzonderlijke vergunning een set lozingseisen opgesteld. Sinds 2014 formuleert het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) landelijke normen voor het gezuiverde rioolwater dat de rwzi’s lozen op beken en sloten. Bij de implementatie van het Activiteitenbesluit door Vechtstromen toetst het waterschap of de vergunningen van zijn rwzi’s voldoen aan de landelijke normen en bepaalt het per zuivering of aanvullende eisen nodig zijn. Hiervoor worden zo nodig maatwerkvoorschriften gesteld.

Vroomshoop

De rwzi Vroomshoop loost haar gezuiverde rioolwater op de Boldijksleiding/Linderbeek. De rwzi Vroomshoop kan meer stikstof verwijderen uit het afvalwater dan de landelijke normen voorschrijven. Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft besloten om vast te houden aan de strengere lozingseisen voor stikstof zoals vermeld in de oorspronkelijke  vergunning, en deze formeel vast te leggen. Hiermee wordt de hoge kwaliteit van het gezuiverde afvalwater en van het oppervlaktewater geborgd.

Tubbergen

De rwzi Tubbergen loost haar gezuiverde rioolwater op de Markgraven. Door het zuiveringsproces in Tubbergen duurzamer te maken, kan ook rwzi Tubbergen in de toekomst  voldoen aan de normen van het Activiteitenbesluit. In de tussentijd houdt Vechtstromen vast aan de tot op heden geldende lozingseisen, waarmee tot aan de voltooiing van het proces van verduurzaming, de huidige, bestaande situatie tijdelijk gehandhaafd blijft. Het dagelijks bestuur van Vechtstromen heeft hiermee besloten tot een tijdelijke verruiming gedurende drie jaar van de landelijke normen voor zuivering.

Enschede

De rwzi Enschede loost haar rioolwater op de Elsbeek. De rwzi Enschede kan door de ongunstige samenstelling van het stedelijk afvalwater niet aan de landelijk geldende lozingseisen voldoen. Doseren van chemicaliën is een optie, maar dat verstoort het natuurlijk proces en is daarom niet wenselijk. Om deze reden heeft het dagelijks bestuur van Vechtstromen besloten tot een ruimere norm voor totaal-fosfor voor een periode van vijf jaar.

Ootmarsum

De rwzi Ootmarsum loost haar rioolwater via de Wiemselleiding op de Tilligterbeek. De rwzi Ootmarsum is in het verleden aangepast, zodat het water dat wordt geloosd van een hoge kwaliteit is. Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft besloten om vast te houden aan de strengere lozingseis voor de zuivering zoals vermeld in de oorspronkelijke  vergunning, en deze formeel vast te leggen. Hiermee wordt de hoge kwaliteit van het gezuiverde afvalwater en van het oppervlaktewater geborgd.

3. Toetreding waterschap Hunze en Aa’s tot gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit:

  1. in te stemmen met de toetreding van waterschap Hunze en Aa’s tot de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis;
  2. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis, waarbij:
  3. waterschap Hunze en Aa’s wordt toegevoegd als deelnemer;
  4. de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden en de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas worden geschrapt, en het waterschap Drents Overijsselse Delta en het waterschap Limburg worden toegevoegd als deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis;
  5. op grond van artikel 50, lid 2, Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur te vragen om toestemming te verlenen voor het laten toetreden van waterschap Hunze en Aa’s en het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis;
  6. na het verkrijgen van de toestemming van het algemeen bestuur in te stemmen dat de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur van Vechtstromen in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis voor de toetreding van het waterschap Hunze en Aa’s en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis stemt.

Kernboodschap

Het Waterschapshuis is een expertinstituut en serviceorganisatie op het gebied van kennis over opzet, regie- uitvoeringsorganisatie met als doel het realiseren van renderende samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de watersector.

Het waterschap Hunze en Aa’s heeft een verzoek ingediend om toe te treden tot het Waterschapshuis. Naar aanleiding van dit verzoek neemt het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen een voorgenomen besluit over het toetreden van Hunze en Aa’s en het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis. Het dagelijks bestuur vraagt hiervoor toestemming aan het algemeen bestuur. Door toetreding van waterschap Hunze en Aa’s ontstaat de situatie dat Het Waterschapshuis de waterschappen en de Unie van Waterschappen met een land dekkend netwerk kan faciliteren.