13 juni 2017


Onderwerpen

 1. Maatregelprogramma Duursaam Glashelder
 2. Meerjarenverkenning 2018-2021
 3. Zienswijze ontwerp-begrotingen Wgr partijen
 4. Besluit maatwerkvoorschrift rioolwaterzuiveringsinstallatie Ommen
 5. Besluit maatwerkvoorschrift rioolwaterzuiverings-installatie Denekamp, Goor, Losser, Oldenzaal en Rijssen

Besluiten

1. Maatregelprogramma Duursaam Glashelder

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 30 mei 2017 besloten:

 1. kennis te nemen van het maatregelprogramma DuurSaam Glashelder;
 2. in te stemmen met het verlenen van volmacht aan mevrouw R. Broeze voor ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Kernboodschap

We zetten in het Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder met name in op bewustwording en waterkwaliteit beïnvloedend gedrag, maar hebben ook oog voor mogelijke emotie. De partners in dit samenwerkingsverband zijn LTO (land en tuinbouw organisatie) Glaskracht, de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen, provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Emmen, Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Samen met deze partners willen we de emissie (uitstoot) van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) van de glastuinbouw naar het oppervlaktewater, riolering en grondwater verminderen.

2. Meerjarenverkenning 2018-2021

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met het voorstel en het algemeen bestuur voor stellen:

 1. in te stemmen met de Meerjarenverkenning (MJV) 2018-2021 en de voorgestelde bijsturingsafspraken ten opzichte van de tussenevaluatie van het Bestuursakkoord;
 2. kennis te nemen van de grote opgaven voor de komende jaren en dat de voorgestelde investeringskeuze ook risico’s met zich meebrengt, zoals opgenomen in de risicoparagrafen van de programma’s;
 3. als onderdeel van de bijsturingsafspraken in te stemmen met een verhoging van het investeringskader met M€ 17 voor de periode 2017-2021;
 4. de extra kosten van de verhoging van het investeringskader ter hoogte van M€ 0,8 te dekken door voor:
 5. de jaren 2018 en 2019 te bekostigen vanuit de bestemmingsreserves tariefsegalisatie;
 6. de jaren 2020 en 2021 een (extra) lastendrukstijging met 0,3% voor huishoudens en bedrijven toe te passen;
 7. de uitkomsten van de jaarschijf 2018 van de Meerjarenverkenning 2018-2021 als uitgangspunt te nemen voor de begroting 2018;
 8. de 1e begrotingswijziging 2017 naar programma’s, baten en inzet reserves vast te stellen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen werkt dagelijks aan (landelijke) opgaven zoals klimaataanpassing, waterkwaliteit, duurzaamheid en blijft dat doen. Om door te gaan met de koers en de doelen uit het bestuursakkoord voor veilig, voldoende en schoon water, wordt er de komende jaren meer geïnvesteerd.

Het algemeen bestuur vindt het belangrijk dat er stevige voortgang blijft op de ambities, zonder dat de lasten voor inwoners en bedrijven verder stijgen. Goed beheer (assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten)) blijft hierin prioriteit. Zo wordt er onder andere meer geïnvesteerd in vernieuwingen van bestaande (zuiverings)techniek op rioolwaterzuiveringen, persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) en stuwen. Ook heeft het algemeen bestuur gesproken over de nieuwe opgaven op gebied van klimaatadaptatie, circulaire economie en energieneutraliteit, zoals die zijn verwoord door IPO, VNG en UvW in de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. Gezien deze opgaven is de verwachting dat er in de toekomst meer investeringen noodzakelijk zijn om hierop in te spelen.

Het algemeen bestuur heeft op diverse momenten van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen, nieuwe opgaven en de impact van extra investeringen. Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft daarom op 12 juli besloten om voor de periode 2017-2021 het investeringskader van € 157 miljoen tot € 174 miljoen te verhogen. Door besparingen en inzet van reserves is het niet nodig dat de belastingtarieven extra stijgen.

3. Zienswijze ontwerp-begrotingen Wgr partijen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met het voorstel en het algemeen bestuur voor te stellen:

 1. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018 van het Waterschapshuis en het Waterschapshuis aan te geven dat Vechtstromen akkoord gaat met de begroting en veel waarde hecht aan strategisch meerjarenplan dat in ontwikkeling is. Vechtstromen verzoekt om van daaruit in volgende begrotingen concreter in te gaan op de extra inspanningen voor het komende jaar voor het bereiken van de doelen;
 2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2018 van Aqualysis en hier geen zienswijze over in te dienen;
 3. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2018 van GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) en het GBLT te vragen ons actief en tijdig te informeren over de voortgang in 2018 van de ontwikkelpaden als gevolg van “Kwaliteit van Dienstverlening” en de mogelijke begrotingswijziging als gevolg van de door het ministerie van Binnenlandse Zaken voorgestelde herverdeling van de lasten voor de Generieke Digitale Infrastructuur die ten laste van de belastingsamenwerkingen komen.

Kernboodschap

Op basis van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) moeten algemene besturen van partijen die deelnemen aan een dergelijke regeling, ieder jaar de gelegenheid krijgen om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen. Het algemeen bestuur krijgt hiervoor de ontwerpbegrotingen in te zien van de gemeenschappelijke regelingen waar Vechtstromen aan deelneemt. Dat zijn voor Vechtstromen: GBLT (belastingheffing en –inning), HWH (ict-samenwerking tussen waterschappen en andere overheden) en Aqualysis (analyseert watermonsters). Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om:

 • HWH mee te geven om vanuit de strategische meerjarenverkenning in volgende begroting concreter aan te geven welke extra inspanningen voor het komende jaar nodig zijn om de gewenste doelen te bereiken;
 • geen zienswijzen in te dienen bij Aqualysis;
 • GBLT te vragen Vechtstromen te informeren over de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en de gevolgen van voorgestelde herverdeling van de lasten voor de Generieke Digitale Infrastructuur.

4. Besluit maatwerkvoorschrift rioolwaterzuiveringsinstallatie Ommen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. geen achteruitgang van de waterkwaliteit van het waterlichaam kanalen te veroorzaken door een lozingseis voor stikstof aan de lozing uit rioolwaterzuiveringsinstallatie Ommen te verbinden.

Kernboodschap

Er zijn landelijke eisen opgesteld voor het water dat de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi (rioolwaterzuivering)’s) zuiveren en vervolgens teruggeven aan kanalen en beken. Deze eisen zijn opgesteld om meer eenduidigheid in Nederland te creëren. In het verleden werd voor ieder rwzi een aparte vergunning opgesteld. Waterschap Vechtstromen gaat nu alle vergunning toetsen aan de landelijke eisen en bepaalt per zuivering of aanvullende eisen nodig zijn.

De rwzi Ommen zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven uit Ommen en enkele kleine kernen rondom Ommen en geeft gezuiverd afvalwater terug aan het Ommerkanaal.

Zuiveren is een natuurlijke proces en is van veel factoren afhankelijk. De rwzi Ommen kan meer stikstof verwijderen uit het afvalwater dan de landelijk voorgeschreven lozingseisen. Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft besloten om de strengere lozingseis voor stikstof uit de oude vergunning over te nemen. Hiermee borgen we formeel de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater en van het oppervlaktewater.

5. Besluit maatwerkvoorschrift rioolwaterzuiverings-installatie Denekamp, Goor, Losser, Oldenzaal en Rijssen.

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties te Denekamp, Goor, Losser, Oldenzaal en Rijssen besloten:

 1. ter bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater extra lozingseisen voor ammonium-stikstof op te nemen in een maatwerkvoorschrift.

Kernboodschap

Er zijn landelijke eisen opgesteld voor het water dat de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) zuiveren en vervolgens teruggeven aan kanalen en beken. Deze eisen zijn opgesteld om meer eenduidigheid in Nederland te creëren. In het verleden werd voor iedere rwzi een aparte vergunning opgesteld. Waterschap Vechtstromen gaat nu alle vergunningen toetsen aan de landelijke eisen en bepaalt per rwzi of aanvullende eisen nodig zijn.

De rwzi’s Denekamp, Goor, Losser, Oldenzaal en Rijssen zuiveren het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Het gezuiverde afvalwater wordt teruggegeven aan kleine beken en/of kanalen. De stof ammonium in dit water kan daarmee van invloed zijn op de flora en fauna in de beek of kanaal. Om deze reden is voor ammonium een extra lozingseis voorgeschreven.