16 mei 2017


Onderwerpen

  1. Concept projectplan Reggedal Enter
  2. Marktvisie, inkoop- en aanbestedingsbeleid en uitvoeringsstrategie
  3. Advies verrekening neveninkomsten

Besluiten

1. Concept projectplan Reggedal Enter

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

  1. de Regge in het deeltraject Enter her in te richten en vispasseerbaar te maken;
  2. over te gaan tot de bouw van twee waterinlaatpunten bij de Twickelervaart en Oude Hagmolenbeek;
  3. het concept projectplan Reggedal Enter vast te stellen.

Kernboodschap

Rond de eeuwwisseling zijn er veel projecten uitgevoerd waarbij de Regge een ecologische inrichting heeft gekregen conform de KRW en is ruimte voor water gecreëerd. Om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te behalen borduurt het dagelijks bestuur voort op eerder genomen bestuursvoorstellen door nog een aantal ontbrekende ‘schakels’ nader uit te voeren.

Het ontwerp voor het projectplan Reggedal Enter is opgesteld in nauw overleg met een ontwerpbegeleidingsgroep. In de ontwerp begeleidingsgroep nemen alle eigenaren van het plangebied (Stichting Enters Reggedal, De Wilde, Landschap Overijssel en Busger) zitting, alsmede de provincie Overijssel, de gemeenten Wierden en Hof van Twente en de Regionale Stichting Enterse Zomp.

Na vaststelling van het projectplan zal de uitvoering van het project naar verwachting kunnen starten eind 2017 of begin 2018, omdat rekening gehouden moet worden gehouden met de lopende bestemmingsplanprocedure in de gemeente Wierden.

2. Marktvisie, inkoop- en aanbestedingsbeleid en uitvoeringstrategie

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

  1. de marktvisie, inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen;
  2. de uitvoeringstrategie ter kennis te nemen.

Kernboodschap

De Nederlandse waterschappen beschikken over een uniform inkoop- en aanbestedingsbeleid en een gezamenlijke marktvisie. In 2016 zijn beiden door de Unie van Waterschappen geëvalueerd en vernieuwd. Beide zijn voor Vechtstromen richtinggevend. Het dagelijks bestuur stelt het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Vechtstromen formeel vast. Om met zowel de marktvisie als het inkoop- en aanbestedingsbeleid in de dagelijkse praktijk aan de slag te gaan is binnen Vechtstromen tevens een uitvoeringsstrategie ontwikkeld.

3. Advies verrekening neveninkomsten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

  • in te stemmen met het advies verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers op basis waarvan geconcludeerd wordt dat voor de DB-leden en de voorzitter van het dagelijks bestuur geen verrekening van neveninkomsten meer plaats hoeft te vinden en er conform BZK richtlijn gehandeld wordt.

Kernboodschap

De leden van het dagelijks bestuur zijn wettelijk verplicht hun neveninkomsten jaarlijks op te geven. Deze verplichting geldt uitsluitend in het geval sprake is van een fulltime dienstverband en de betreffende persoon niet meer onder het overgangsrecht valt. Bij waterschap Vechtstromen heeft de voorzitter van het dagelijks bestuur een fulltime dienstverband, maar valt hij onder het overgangsrecht aangezien hij voor april 2010 voorzitter was bij de rechtsvoorganger van Vechtstromen. Hierdoor hoeft er geen verrekening van neveninkomsten plaats te vinden. Op voorstel van de voorzitter is destijds besloten om verrekening te laten plaatsvinden en handelen we volgens de Dijkstalnorm.