23 mei 2017

Onderwerpen

 1. Koepelnotitie LOP en NOP
 2. Aanvraag wapen bij de Hoge Raad van Adel

Besluiten

1. Koepelnotitie LOP en NOP (informerend)

 • Natuur op Peil (besluitvormend)
 • Landbouw op Peil (besluitvormend)

Natuur op Peil

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 16 mei 2017 besloten:

 1. in te stemmen met het op Vechtstromen-niveau verder vormgeven aan en uitvoeren van de in het RBO van 15 december 2016 omarmde ‘Realisatiestrategie ZON’ voor wat betreft de natuursector;
 2. deze strategie vanaf nu te duiden als ‘Natuur op Peil’, analoog aan het reeds bekende ‘Landbouw op Peil’;
 3. ‘Natuur op Peil’ in te steken conform de in dit voorstel geschetste aanpak en hiervoor in 2017 € 50.000 en daarna jaarlijks € 100.000 in de meerjarenbegroting te reserveren voor de periode t/m 2021.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen, LTO (land en tuinbouw organisatie), terreinbeheerders, andere overheden en drinkwaterbedrijven werken samen aan de realisatie van de zoetwaterdoelen (bestuursovereenkomst 2016-2021 Hoge Zandgronden regio Oost - december 2015). Vechtromen vindt het belangrijk om de zoetwatervoorziening in haar beheergebied te verbeteren en ziet het klimaatbestendig maken van het watersysteem als een kerntaak. Met het project “Natuur op Peil” wil Vechtstromen deze opgave realiseren en helpt het partners daarbij waar nodig zonder verantwoordelijkheden over te nemen.

Landbouw op Peil

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 16 mei 2017 besloten:

 1. in te stemmen met het geven van een vervolg aan Landbouw op Peil op Vechtstromenniveau;
 2. Landbouw op Peil Vechtstromen in te steken conform de in de bijlage geschetste aanpak;
 3. de kosten van de aanpak te dekken uit de reeds gereserveerde DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) middelen.

Kernboodschap

Waterschap en LTO hebben gezamenlijk het project “Landbouw op Peil, Vechtstromen” opgezet. In het project werken de beide partijen aan het vergroten van de bewustwording en kennis omtrent bodem en water in het beheergebied van Vechtstromen en aan het vergemakkelijken van het treffen van maatregelen op dit gebied, door boeren. Het project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van LTO, Waterschap en het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU)).

2. Aanvraag wapen bij de Hoge Raad van Adel

Het dagelijks bestuur heeft 23 mei 2017 besloten:

 1. bij de Hoge Raad een ontwerp voor een wapen in te dienen, conform bijgaande aanvraag;
 2. aan het algemeen bestuur het besluit voor te leggen om, indien de Hoge Raad positief beslist, de bestaande vlag te vervangen door een nieuwe vlag op basis van het ontwerp van het wapen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft een aanvraag ingediend bij de Hoge Raad van Adel voor een wapen. Als onderdeel van de totale corporate communicatie onderstreept het wapen de afkomst en historie van het waterschap. In het wapen komt de verbinding met het gebied en de kerntaken sterk tot uitdrukking. In het voorlopige ontwerp staan twee rode torens en twee blauwe golven op een gouden schild. De twee torens op een gouden schild staan voor ons gebied, zowel stad als land. Het buitengebied kan niet zonder de stad, en de stad niet zonder het buitengebied. De torens verwijzen naar het kasteel van Coevorden en daarmee naar het Drentse deel van ons gebied. Daarnaast sluit het gebruik van torens aan bij de wapens van de rechtsvoorgangers van Regge en Dinkel, en daarmee bij het Twentse deel van het beheergebied. De gouden kleur van het schild staat voor het buitengebied: de landerijen, de natuurgebieden en de agrarische gronden waarin het waterschap, samen met de mensen en gebruikers in het gebied werkt aan het water. Het is tegelijkertijd een verwijzing naar de oorsprong van de waterschappen, die eeuwen terug gelegen is in de samenwerking van agrariërs in de strijd tegen wateroverlast en overstroming. De blauwe golven verwijzen naar het water dat we beheren. Het voorlopig ontwerp sluit aan op de diverse rechtsvoorgangers uit de rijke historie van waterschap Vechtstromen.