27 juni 2017


Onderwerpen:

 1. Deelname D’RAN
 2. Openstelling DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) regionale regeling provincie Drenthe
 3. Vaststellen projectplan Bruchterbeek
 4. Kredietaanvraag uitvoering project Bruchterbeek
 5. Wijzigingen SAW deel 1
 6. Kredietaanvraag naar aanleiding van projectevaluaties waterketen
 7. Kredietaanvraag naar aanleiding van projectevaluaties watersysteem
 8. Kredietaanvraag uitvoering pilot ontstenen Dinkel

Besluiten

1. Deelname dr’an

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. deel te nemen aan het festival D’RAN in 2017, 2018 en 2019 met als doel te experimenteren met vormen van bestuurlijke vernieuwing;
 2. hiervoor een bedrag van € 5.000 per jaar ter beschikking te stellen ten laste van de kostenplaats Bestuur;
 3. de commissie besturen en organiseren te informeren over het initiatief en de resultaten.

Kernboodschap

Op zoek naar nieuwe vormen van openbaar bestuur gaat waterschap Vechtstromen tijdens D’RAN in gesprek met haar omgeving. Welke verbinding kan er worden gelegd tussen ontwikkelingen waar bewoners mee bezig zijn en de doelen die het waterschap nastreeft? Welke nieuwe partners willen samen met Vechtstromen op een innovatieve manier strategische thema’s als klimaat adaptatie en digitale transformatie aanpakken? Kortom, hoe kunnen we onze taken op vernieuwende manieren blijven uitvoeren in een veranderende wereld?

2. Openstelling DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) regionale regeling provincie Drenthe

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. in te stemmen met het openstellingsbesluiten in het kader van de regionale Uitvoeringsregeling DAW Drenthe.

Kernboodschap

Het waterschap Vechtstromen biedt initiatieven in de provincie Drenthe de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor projecten die bijdragen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het DAW programma biedt het waterschap de mogelijkheid om in gezamenlijkheid met zijn partners doelen te realiseren op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit in de provincie Drenthe.

3.Vaststellen projectplan Bruchterbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. het definitieve projectplan Bruchterbeek vast te stellen.

Kernboodschap

Na de bouwvak van 2017 start waterschap Vechtstromen met de werkzaamheden aan de Bruchterbeek. Tussen de Vecht en de Markeweg wordt in de Bruchterbeek over een lengte van 700 meter één stuw verwijderd en vervangen door een vispassage. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en ontstaat er een goede leefomgeving voor vissen en planten. Met deze maatregelen is de beek vispasseerbaar. Dat betekent dat vissen vanuit de Vecht de Bruchterbeek kunnen gebruiken om te paaien (het voortplantingsgedrag van vissen).

Tussen de Hardenbergerweg en de Markeweg wordt naast de aanleg van enkele ‘stapjes’ van de vispassage, over een lengte van 450 meter de bereikbaarheid voor onderhoud verbeterd. Hier wordt de beek breder om pieken in neerslag af te kunnen voeren.

4. Kredietaanvraag uitvoering project Bruchterbeek

Het dagelijks bestuur heeft besloten

 1. het project Bruchterbeek te starten;
 2. een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 100.000, conform de Programmabegroting 2017.

Kernboodschap

Na de bouwvak van 2017 start waterschap Vechtstromen met de werkzaamheden aan de Bruchterbeek. Tussen de Vecht en de Markeweg wordt in de Bruchterbeek over een lengte van 700 meter één stuw verwijderd en vervangen door een vispassage.

Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en ontstaat er een goede leefomgeving voor vissen en planten. Met deze maatregelen is de beek vispasseerbaar. Dat betekent dat vissen vanuit de Vecht de Bruchterbeek kunnen gebruiken om te paaien.

Tussen de Hardenbergerweg en de Markeweg wordt naast de aanleg van enkele ‘stapjes’ van de vispassage, over een lengte van 450 meter de bereikbaarheid voor onderhoud verbeterd. Hier wordt de beek breder om pieken in neerslag af te kunnen voeren.

5. Wijzigingen SAW deel 1

Besluit

De tekst van de Sectorale Uitvoeringsregelingen Waterschapspersoneel (SAW) met terugwerkende kracht vast te stellen per 15 december 2016, met inbegrip van de data van inwerkingtreding van de verschillende bepalingen zoals in de SAW aangegeven en inclusief toelichtende teksten.

Kernboodschap

Op 2 juli 2015 is het principeakkoord arbeidsvoorwaarden Waterschappen getekend. Een groot deel van de gemaakte afspraken ging in op 1 januari 2016. Het Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen (LAWA) heeft onlangs een aangepaste tekst van de SAW uitgebracht, geldend per 15 december 2016. Deze is op 13 februari 2017 door het dagelijks bestuur van Vechtstromen vastgesteld. Daarop volgend ligt inmiddels een wederom gewijzigde SAW voor met als ingangsdatum 31 december 2016. Het gaat hierbij om technisch verbeterde teksten. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen.

6. Kredietaanvraag naar aanleiding van projectevaluaties waterketen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. in te stemmen met de bestuurlijke verantwoording van vier projecten uit programma 2, waterketen;
 2. toegekende kredieten en geraamde subsidie-inkomsten als volgt te herstellen:
 1. aanvullende kredieten beschikbaar te stellen van:
  €000,- voor de geëvalueerde projecten uit programma 2, waterketen;
 2. niet uitgeputte kredieten in te trekken van:
  € 45.593,- voor de geëvalueerde projecten uit programma 2, waterketen;

Kernboodschap

Het besluit begroting en verantwoording waterschappen (BBVW) bepaalt dat waterschappen bij de jaargrens geen budgetafwijkingen mogen hebben. Dat betekent dat kredieten en uitgaven met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Met dit besluit worden voor in totaal vier afgeronde projecten binnen programma waterketen de werkelijke uitgaven en de toegekende kredieten met elkaar in overeenstemming gebracht en verantwoording afgelegd over de opgeleverde resultaten. De belangrijkste resultaten van de afgeronde projecten zijn een opgeleverde variantenstudie, diverse optimalisaties aan een rwzi (rioolwaterzuivering) en de realisatie van een gashouder.

7. Kredietaanvraag naar aanleiding van projectevaluaties watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten :

 1. In te stemmen met de bestuurlijke verantwoording van vijf projecten uit programma 1, watersysteem en één project uit programma 3 besturen en organiseren;
 2. Toegekende kredieten en geraamde subsidie-inkomsten als volgt te herstellen:
 1. aanvullende kredieten beschikbaar te stellen van:
  € 73.525 voor de geëvalueerde projecten uit programma 1, Watersysteem;
  € 2.000 voor de geëvalueerde projecten uit programma 3, Besturen en organiseren;
 2. niet uitgeputte kredieten in te trekken van:
  € 34.000 voor de geëvalueerde projecten uit programma 1, Watersysteem;
  Additionele subsidie-inkomsten te ramen van:
  -/- € 70.000 voor de geëvalueerde projecten uit programma
 3. 1, Watersysteem; Geraamde subsidie-inkomsten in te trekken van:
  -/- € 222.632 voor de geëvalueerde projecten uit programma 1, Watersysteem.

Kernboodschap

Het besluit begroting en verantwoording waterschappen (BBVW) bepaalt dat waterschappen bij de jaargrens geen budgetafwijkingen mogen hebben. Dat betekent dat kredieten en uitgaven met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Met dit besluit worden voor in totaal 6 afgeronde projecten binnen programma watersysteem en programma besturen en organiseren de werkelijke uitgaven en de toegekende kredieten met elkaar in overeenstemming gebracht en verantwoording afgelegd over de opgeleverde resultaten. De belangrijkste resultaten van de uitgevoerde projecten zijn ruim 20 kilometer beekherstel, 21 vispasseerbare kunstwerken en 110.000m3 waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden).

8. Kredietaanvraag uitvoering pilot ontstenen Dinkel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. de pilot ontstenen te starten op drie locaties in het Dinkeldal;
 2. voor de uitvoering van de pilot een krediet van € 170.000 (inclusief btw) beschikbaar te stellen, conform de Programmabegroting 2017.

Kernboodschap

Het Dinkeldal is aangewezen als Natura2000/PAS-gebied. Naast de natuurherstelopgave die er ligt, moet dit gebied voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat betekent dat er maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit in de Dinkel te verbeteren, de beekbegeleidende bossen te herstellen en de stroomdalgraslanden uit te breiden. De realisatie van de doelen voor natuur en waterkwaliteit wordt gecombineerd met maatregelen die ruimte bieden aan een goede bedrijfsvoering voor agrarische bedrijven.

Vanuit de plannen voor Natura2000, en de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het verwijderen van puin uit de Dinkel een opgave. Omdat moeilijk in te schatten is wat de kosten en effecten hiervan zijn, is er gekozen om op drie locaties een pilot uit te voeren. Het gaat om locaties in het gebied van Staatsbosbeheer; twee ten oosten van Losser en één ten oosten van De Lutte. Binnen de pilot worden in de periode 2017–2020 de effecten van het weghalen van het puin gemonitord. Dit levert belangrijke informatie op voor de aanpak en  verdere uitwerking van de maatregel ontstenen. De kosten voor het uitvoeren van de pilot en de monitoring bedragen € 170.000.