5 december 2017


Onderwerpen

 1. Beheerbegroting 2018-2021
 2. Kredietaanvraag project influentgemaal rwzi (rioolwaterzuivering) Emmen
 3. Kredietaanvraag naar aanleiding van projectevaluaties watersysteem
 4. Kredietaanvraag voorbereiding project WCT 2 fase A
 5. Managementletter 2017 accountant
 6. Algemene regels en beleidsregels Keur (de basisverordening van het waterschap)

Besluiten

1. Beheerbegroting 2018-2021

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 december 2017 besloten:

 1. de beheerbegroting 2018-2021 vast te stellen;
 2. een verzamelkrediet beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van k€ 10.764 ten behoeve van routinematige investeringen en vervangingsinvesteringen;
 3. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van k€ 330 ten behoeve van nieuwe projecten die in 2018 van start gaan.

Kernboodschap

De programmabegroting wordt jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Daarnaast wordt jaarlijks beheerinformatie bij de programmabegroting (met wettelijk verplichte bijlagen en nadere detailinformatie) vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit onderscheid is gemaakt vanuit de filosofie dat het algemeen bestuur bestuurt op hoofdlijnen en omdat op basis van wet- en regelgeving dit onderscheid wordt gemaakt in de informatievoorziening. Hetzelfde onderscheid wordt ook gemaakt bij de meerjarenverkenning en bij de jaarrekening. Het dagelijks bestuur besluit de beheerinformatie bij de programmabegroting 2018-2021 van waterschap Vechtstromen vast te stellen en een verzamelkrediet van k€ 10.764 en een voorbereidingskrediet van k€ 330 vast te stellen. Een verzamelkrediet heeft betrekking op initiatieven met een eenjarig, routinematig of vervangend karakter. Een voorbereidings-krediet heeft betrekking op middelen die nodig zijn om de voorbereiding ter hand te nemen. Dit voorbereidingskrediet heeft betrekking op verschillende nieuwe projecten die in 2018 van start gaan.

2. Kredietaanvraag project influentgemaal rwzi (rioolwaterzuivering) Emmen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 december 2017 besloten:

 1. voor de afronding van het project Influentgemaal rwzi Emmen een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Met het beschikbaar stellen van dit krediet kan de afronding van het project influentgemaal rioolwaterzuiveringsinstallatie (hierna: rwzi) Emmen van start gaan. Dit gemaal draagt bij aan de doelstelling van het waterschap om op een duurzame wijze onze zuiveringstaak uit te voeren.

3. Kredietaanvraag naar aanleiding van projectevaluaties watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 december 2017 besloten:

 1. in te stemmen met de bestuurlijke verantwoording van zeven projecten uit programma 1, watersysteem;
 2. toegekende kredieten als volgt te muteren:
  a. aanvullende kredieten beschikbaar te stellen van: € 71.163,78 voor de geëvalueerde projecten uit programma 1, Watersysteem;
  b. niet uitgeputte kredieten in te trekken van:  € 126.595,61 voor de geëvalueerde projecten uit programma 1, Watersysteem
 3. dit voorstel ter informatie aan te bieden aan de leden van de commissie watersysteem.

Kernboodschap

Het besluit begroting en verantwoording waterschappen (BBVW) bepaalt dat waterschappen bij de jaargrens geen budgetafwijkingen mogen hebben. Dat betekent dat kredieten en uitgaven met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Met dit besluit worden voor eind 2017 voor in totaal zeven afgeronde projecten binnen het programma watersysteem de werkelijke uitgaven en de toegekende kredieten met elkaar in overeenstemming gebracht en verantwoording afgelegd over de opgeleverde resultaten. De belangrijkste resultaten van de uitgevoerde projecten zijn: circa M€ 2 baggerprojecten uitgevoerd, zeven kunstwerken vernieuwd of geoptimaliseerd en verbeteringen in de informatiesystemen doorgevoerd.

4. Kredietaanvraag voorbereiding project WCT 2 fase A

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 december 2017 besloten:

 1. de voorbereiding voor zes deeltrajecten van het project Water Collectief Twente 2 te starten;
 2. voor de voorbereiding van deze zes trajecten een krediet beschikbaar te stellen van € 550.000 (inclusief BTW);
 3. voor het project Water Collectief Twente 2 subsidie-inkomsten te ramen van € 1.042.500.

Kernboodschap

Met het beschikbaar stellen van dit krediet en de geraamde subsidie-inkomsten kan de voorbereiding van zes deeltrajecten van het project Water Collectief Twente 2 van start gaan. Noordoost-Twente is een mooi en waardevol gebied in Twente. Natuur, brongebieden, beken, het coulisselandschap en kleinschalige landbouw maken daar allemaal deel van uit. Maar al die functies komen steeds vaker onder druk te staan door de verdroging in Noordoost-Twente. De snelle waterafvoer van beken levert daar een bijdrage aan. Maar ook watertekorten door de huidige en toekomstige droge zomers zijn een belangrijke oorzaak.
Inwoners van Noordoost-Twente, gemeenten, waterschap en de provincie hebben in Noordoost-Twente de handen ineen geslagen om die verdroging een halt toe te roepen en er voor te zorgen dat water langer vast wordt gehouden in het gebied. Zodat natuur, recreatie en landbouw daar allemaal van kan profiteren.
Door beken en brongebieden aan te passen, maar ook door het landschap te verfraaien. Zes initiatiefnemers uit Noordoost-Twente stellen hun grond hiervoor beschikbaar en gemeenten, natuurorganisaties, provincie en waterschap denken mee in de uitwerking van plannen. Zo wordt met gezamenlijke kracht het hoofd geboden aan de verdroging door klimaatverandering.
Het project Water Collectief Twente 2 draagt hiermee bij aan de strategische doelstelling om in samenwerking met onze omgeving te zorgen voor een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit.

5. Managementletter 2017 accountant

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 december 2017 besloten:

 1. kennis te nemen van de ‘managementletter 2017 waterschap Vechtstromen’ van de accountant en van de prioritering die het CMT wenst te geven aan:
  (a) aanvullende werkzaamheden IT-beheersing;
  (b) waarborging rechtmatige aanbestedingen in het proces;
  (c) borging en vastlegging gegevens Wet Normering Topinkomens (WNT);
 2. de ‘managementletter 2017 waterschap Vechtstromen’ van de accountant ter informatie toe te zenden naar de AB-controlecommissie.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de managementletter 2017 van de accountant en de prioritering van de aanbevelingen van de accountant door het CMT. In de managementletter beoordeelt de accountant de administratieve organisatie en beheersmaatregelen van interne controle voor de belangrijkste financiële processen. De accountant concludeert dat de beheersing van de significante processen, die voor de controle van de jaarrekening van belang zijn, van een ruim voldoende tot goed niveau is. Aandacht wordt nog gevraagd voor:

 1. het risico op ongeautoriseerde handelingen en wijzigingen in het systeem,
 2. waarborging rechtmatige aanbestedingen in het proces en
 3. borging en vastlegging gegevens Wet Normering Topinkomens (WNT).
  In afstemming met de teamleiders worden de aanbevelingen belegd in de organisatie en wordt de opvolging gemonitord. De managementletter wordt ter kennisname gestuurd naar de leden van de AB-controlecommissie. Vanuit het algemeen bestuur is deze commissie opgericht voor de controle van de jaarrekening. De managementletter 2017 geeft de accountant en de stakeholders inzicht in het rechtmatig handelen van waterschap Vechtstromen.

6. Algemene regels en beleidsregels Keur (de basisverordening van het waterschap)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 december 2017 besloten:

 1. de algemene regel vrijstelling vergunningplicht te wijzigen, door daarin op te nemen dat de vrijstelling van de vergunningplicht niet aan de orde is bij het dempen van een waterloop in de zogenaamde koloniale – en wijkenstructuur te Emmen;
 2. de algemene regel recreatief medegebruik vast te stellen en recreatief medegebruik vrij te stellen van de vergunningplicht als voldaan wordt aan de in de algemene regel opgenomen voorwaarden;
 3. aan de beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen de beleidsregel (nadere uitwerking van de keur voor een specifiek onderwerp) ‘Plaatsen van hekwerken op onderhoudspad’ (hoofdstuk 7) toe te voegen;
 4. aan de beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen de beleidsregel ‘Recreatief medegebruik’ (hoofdstuk 12) toe te voegen;
 5. aan de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen de beleidsregel ‘Het uitvoeren van handelingen in het winterbed van de Vecht’ (hoofdstuk 13) toe te voegen;
 6. de huidige beleidsregels op een aantal punten aan te vullen dan wel te verbeteren;
 7. de algemene regels en beleidsregels ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Water is overal: in de stad en op het platteland. Zichtbaar en onder de grond. Water voor de natuur, voor ondernemers en agrariërs of om van te genieten. Kortom, op en langs het water is altijd wat te doen. Het waterschap zorgt voor schoon en veilig grond- en oppervlaktewater (beken, sloten, kanalen). Dus gaat ú iets bouwen, graven of plaatsen bij het water? Houd dan rekening met onze regels. Deze regels staan in de Keur. Op grond van de Keur kan voor bepaalde activiteiten en werkzaamheden in of langs het water een vergunning worden verleend. Voor een aantal handelingen en werkzaamheden geldt een vrijstelling van de vergunningplicht. Dit is vastgelegd in algemene regels. Voor die handelingen en activiteiten waarvoor een vergunning moet worden verleend, zijn beleidsregels vastgesteld waarin is opgenomen welke belangen worden afgewogen bij het verlenen van een vergunning. Een aantal van algemene regels en beleidsregels is geactualiseerd en voor een aantal handelingen is een nieuwe algemene regel vastgesteld. De besluiten liggen voor zienswijzen ter inzage in het elektronisch waterschapsblad.