7 februari 2017


Onderwerpen

 1. Gezamenlijk Vergunningen en Handhavingsplan (VUP HUP)
 2. Nota Beleefbaar water (recreatief medegebruik)
 3. Projectplan herinrichting en retentie (het vasthouden van water) Entergraven
 4. Projectplan Voltherbeek
 5. Kredietaanvraag afronden project Inwinnen basisgegevens en modelbouw
 6. Stuw Archem
 7. Huisvestingsstrategie

Besluiten

1. Gezamenlijk Vergunningen en Handhavingsplan (VUP HUP)

Besluit

Het dagelijks bestuur stelt het gezamenlijk Vergunningen uitvoeringsplan (VUP) en Handhaving uitvoeringsplan (HUP) vast.

Kernboodschap

Om te voldoen aan wettelijke eisen wordt het uitvoeringsplan voor vergunningverlening en handhaving vastgesteld. De focus in 2017 komt naast de projecten, te liggen op samenwerking met de partners (gemeenten, provincies en uitvoeringsdiensten), klantgericht en aansluiten bij de waterschapsdoelen.

2. Nota Beleefbaar water (recreatief medegebruik)

Besluit

Het dagelijks bestuur

 1. stelt de nota Beleefbaar water definitief vast waarbij het WBP 2016-2021 dient als kader, deze nota aanvullend is en de werkwijze wordt gevolgd conform het bestuursakkoord “Door water verbonden”;
 2. biedt de definitieve nota tijdens een marktontmoeting in het voorjaar 2017 aan, aan de stakeholders, waarbij ook de AB-leden worden uitgenodigd;
 3. overweegt om bij de Meerjarenverkenning 2018-2021 voor vervanging van bestaande en nieuwe recreatieve voorzieningen vanaf 2021 een bedrag van k€200 per jaar extra aan investeringsruimte te reserveren.

Kernboodschap

Vechtstromen vindt recreatief medegebruik belangrijk. In samenwerking met diverse partners is daarom de nota Beleefbaar water opgesteld. Het waterschap en haar partners gaan bij recreatief medegebruik van waterschapsterreinen voor: “Ja, tenzij...”. We willen dichtbij de inwoners staan en iedereen van het water laten genieten. En samen met partners het recreatief medegebruik vormgeven. Daarbij willen we bovendien een goede buur zijn voor aangrenzende landbouw, woningen en natuur.

3. Projectplan herinrichting en retentie (het vasthouden van water) Entergraven

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit

 1. knelpunten in het watersysteem van de Entergraven tussen Rijksweg A1 en de Goorseweg op te lossen;
 2. het concept projectplan Entergraven vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

In 2013 is in het kader van de landinrichting Enter de Entergraven opnieuw ingericht. Daarbij is, van een groot deel van de Entergraven, de waterafvoercapaciteit vergroot en van natuurvriendelijke oevers voorzien. Ook zijn er enkele vispassages aangelegd en is er een zwaluwenwand gebouwd.

Na uitvoering van de werkzaamheden is echter gebleken dat de waterhuishouding in het traject tussen de Rijksweg A1 en de Goorseweg nog steeds niet optimaal is. Waterschap Vechtstromen heeft daarom een plan ontwikkeld om ook deze problematiek op te lossen.

4. Projectplan Voltherbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit het projectplan Voltherbeek, Landgoed De Aa Vonders gewijzigd vast te stellen en gedurende zes weken ter inzage te leggen. De wijziging betreft een ambtshalve wijziging. De wijziging bestaat uit een aanvullende tekst in het projectplan onder paragraaf 2.3 (bladzijde 9) bij ad. 1: “Het projectplan is geschreven onder het oude Waterbeheerplan 2010-2015. Inmiddels is er een nieuw Waterbeheerplan 2016-2021. Het waterschap wil voldoen aan de gestelde inspanningsverplichting onder het oude waterbeheerplan. Deze inspannings-verplichting  is voor wat betreft de uitgangspunten niet strijdig met de doelstellingen van het nieuwe waterbeheerplan.”

Kernboodschap

Watertekort in huidige en toekomstige droge zomers vormt een probleem voor landbouw en natuur in de regio Noordoost Twente. In de uitvoeringsagenda ‘Water Collectief Twente’ bundelt waterschap Vechtstromen daarom programma’s en initiatieven die bijdragen aan droogtebestrijding, en die daarbij landbouw- en natuurprojecten combineren.

In het project worden inrichtingsmaatregelen genomen zoals herstel van bovenlopen tot een (meer) natuurlijk watersysteem. Daarnaast is er ook aandacht voor het verhogen van de belevingswaarde ter plekke. Het project draagt bij aan de strategische doelstelling van Vechtstromen om het overgrote deel van de tijd de beschikbare hoeveelheid water overeen te laten stemmen met de wensen van de gebruikers, met in acht neming van de natuurlijke kenmerken van het gebied.

5. Kredietaanvraag afronden project Inwinnen basisgegevens en modelbouw

Besluit

Het dagelijks bestuur stelt een krediet van € 261.000 beschikbaar voor de afronding van project Inwinnen Basisgegevens en Modelbouw.

Kernboodschap

Des te vollediger en actueler de gegevens over het watersysteem zijn waarover het waterschap kan beschikken, des te makkelijker, beter en sneller kunnen beheertaken ten uitvoer worden gebracht. Met een systematische projectaanpak wil Vechtstromen de kwaliteit van deze gegevens verbeteren. Daarnaast ontstaan mogelijkheden om digitale informatie over het watersysteem via internet in de vorm van open data aan geïnteresseerden ter beschikking te stellen. Binnen dit project worden de gegevens van het watersysteem geactualiseerd en gecomplementeerd. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het bouwen van een oppervlaktewatermodel waarmee de effecten van klimaatverandering op het watersysteem kunnen worden gesimuleerd.

6. Stuw Archem

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit

 1. na een periode van monitoring te concluderen dat de peilwijziging bij de tijdelijke noodstuw bij Archem een ongewenste verlaging van de grondwaterstand tot gevolg heeft gehad voor zowel landbouw als natuur;
 2. binnen het project ‘Natura 2000 Reggedal’ de planuitwerking van een peil regulerend werk bij Archem nader uit te werken.

Kernboodschap

In januari 2012 is, tijdens een hoogwatersituatie, stuw Archem verzakt. Daardoor functioneerde de stuw niet meer. Om verdroging bovenstrooms te beperken, is een tijdelijke drempel geplaatst, met een, in verband met de veiligheid, lagere drempel. Dit had een lager peil tot gevolg. Met stakeholders natuur en landbouw werd afgesproken de situatie drie tot vijf jaar te monitoren en op basis daarvan met elkaar in gesprek te gaan.

Op 1 december 2016 is er opnieuw gesproken met de betrokkenen. Op basis daarvan is gebleken dat het huidige lagere peil ongewenst is. Omdat de oude stuw niet hersteld kan worden en er door de tijdelijke noodstuw een te laag peil ontstaat, start waterschap Vechtstromen met het uitwerken van de plannen voor een nieuw peil regulerend werk. Dit past binnen het plan voor Natura2000 Regge, dat inzet op het tegengaan van verdroging voor het behouden van de huidige natuurwaarden.

7. Huisvestingsstrategie

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit:

 1. de Huisvestingstrategie vast te stellen;
 2. de huisvestingstrategie ter vaststelling aan het AB te zenden;
 3. Het AB toestemming te vragen om het waterschapshuis in Coevorden te verkopen;
 4. het AB te vragen om in te stemmen met een adaptieve strategie met betrekking tot het waterschapshuis in Almelo;
 5. het AB kennis te laten nemen van de financiële effecten van de huisvestingstrategie en de definitieve kredietaanvraag ter overweging in te brengen bij de meerjarenbegroting 2018-2022

Kernboodschap

Op verzoek van het algemeen bestuur is een huisvestingsstrategie voor waterschap Vechtstromen uitgewerkt. Doel daarbij is om de huisvesting van het waterschap optimaal ondersteunend te laten zijn aan de realisatie van de ambities en de strategische doelen van de organisatie.