21 maart 2017


Onderwerpen

 1. Besluit op bezwaar tegen Wob beschikking IT voorzieningen
 2. Beslissing op bezwaar
 3. Samenwerkingsovereenkomst onderzoek en optimalisatie Nereda installaties
 4. Definitief projectplan Drienerbeek
 5. Kredietaanvraag Deeltraject Drienerbeek

Besluiten

1. Besluit op bezwaar tegen WOB beschikking IT voorzieningen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft tijdens de DB-vergadering van 7 maart 2017 besloten om conform het advies van de adviescommissie bezwaarschriften:

 1. het bezwaar tegen het besluit naar aanleiding van het Wob-verzoek van de heer H. betreffende uitgaven voor IT voorzieningen ongegrond te verklaren;
 2. in de beslissing op bezwaar de motivering van het besluit naar aanleiding van het Wob-verzoek aan te vullen met de argumenten en gronden, zoals genoemd in de uitwerking van het verweer tijdens de hoorzitting, en in het advies van de adviescommissie bezwaarschriften.

Kernboodschap

Er is bezwaar aangetekend tegen een beschikking op een verzoek om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende uitgaven voor IT-voorzieningen. Op advies van de onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften is dit bezwaarschrift door het dagelijks bestuur ongegrond verklaard. De belangrijkste reden hiervoor is dat de beschikking niet is gebaseerd op de grond waartegen bezwaar is gemaakt. Het advies is aanleiding voor het bestuur om de beschikking aan te vullen met argumenten en gronden die tijdens de hoorzitting zijn genoemd.

2. Beslissing op bezwaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft tijdens de DB-vergadering van 14 maart 2017 besloten om conform het advies van de adviescommissie bezwaarschriften:

 1. het bezwaartegen door het waterschap niet aanvaarden van aansprakelijkheid van de door bezwaarmaker ingediende schadeclaim van 22 juli 2016 niet-ontvankelijk te verklaren

Kernboodschap

Er is bezwaar aangetekend tegen een beschikking omtrent het niet aanvaarden van de aansprakelijkheid van een schadeclaim. Op advies van de onafhankelijke adviescommissie bewaarschriften is dit bezwaarschrift door het dagelijks bestuur niet-ontvankelijk verklaard. Voor de motivering van de beslissing wordt verwezen naar het advies van de adviescommissie.

3. Samenwerkingsovereenkomst onderzoek optimalisatie Nereda installaties

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst CENTRE, een samenwerking betreffende optimalisatie en innovatie van Nereda-installaties, voor de duur van twee jaar, tussen waterschap Vechtstromen, adviesbureau RHDHV en TU Delft;
 2. portefeuillehouder Jan van Hoek te mandateren de samenwerkingsovereenkomst CENTRE te ondertekenen.

Kernboodschap

Vechtstromen werkt veel met partners samen. Door samenwerking wordt kennis, ervaring en kracht gebundeld om oplossingen te vinden. Soms om zaken te optimaliseren in de bedrijfsvoering, soms om te innoveren. Op het gebied van zuiveringstechniek doen we dat al geruime tijd en op verschillende vlakken. Centre is zo’n samenwerkingsprogramma dat we nu aangaan. Dit programma is gebaseerd op een eerdere samenwerking op het gebied van optimalisatie en innovatie van Nereda-installaties. Voor de duur van twee jaar nemen waterschap Vechtstromen, adviesbureau RHDHV en TU Delft, maar ook andere waterschappen deel aan het vervolg van deze samenwerking.

4. Definitief projectplan Drienerbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. deeltraject Drienerbeek (traject Grundellaan-Haverweg) te Hengelo her in te richten;
 2. het definitieve projectplan Drienerbeek (traject Grundellaan-Haverweg) te Hengelo vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Hengelo kan heftige buien steeds vaker niet aan met als gevolg dat straten blank komen te staan, tunnels onderlopen en water huizen en gebouwen binnen stroomt. Aan de andere kant zorgen de extreem droge periodes ook voor problemen en krijgen de bewoners van de stad bijvoorbeeld te maken met hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad). De komende tweeënhalf jaar (tot 2019) worden de knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo gezamenlijk opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo. Eén van de vijftien projecten is de herinrichting van de Drienerbeek, hierbij gaat het om het traject tussen de Haverweg en de Grundellaan. De beek wordt opnieuw ingericht, zodat het water optimaal kan stromen en de beek past in de leefomgeving. Er wordt rekening gehouden met het onderhouden van de beek. Tevens worden er wadi’s aangelegd, zodat er tijdelijk water opgeslagen kan worden tijdens heftige regenbuien. Hierdoor wordt de Drienerbeek klimaatbestendig.

5. Kredietaanvraag Deeltraject Drienerbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. een krediet beschikbaar te stellen voor uitvoering van het project Drienerbeek Haverweg – Grundellaan ter grootte van € 1.100.000 inclusief BTW.

Kernboodschap

Zoals hiervoor reeds is genoemd krijgt Hengelo net als heel Nederland steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De komende twee jaar (tot 2019) worden de knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo gezamenlijk opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo. Eén van de vijftien projecten is de herinrichting van de Drienerbeek, hierbij gaat het om het traject tussen de Haverweg en de Grundellaan. De beek wordt opnieuw ingericht, zodat het water optimaal kan stromen en de beek past in de leefomgeving. Er wordt rekening gehouden met het onderhouden van de beek. Tevens worden er wadi’s aangelegd, zodat er tijdelijk water opgeslagen kan worden tijdens heftige regenbuien. Hierdoor wordt de Drienerbeek klimaatbestendig.