4 april 2017


Onderwerpen

 1. Participatie Architectuurcentrum
 2. Mineral Valley Twente
 3. Jaarplan Communicatie 2017-2018
 4. Plan van aanpak Partnerschap Wateroverlast
 5. Omvang en onderhoud watersysteem
 6. Kredietaanvraag realisatie Deelstroombehandeling
 7. Beslissing op bezwaar tegen dwangsom
 8. Beslissing op bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek
 9. Rapportage Internationale Samenwerking 2016 en proces om te komen tot een agenda voor 2018-2020
 10. Algemene regels en beleidsregels Keur (de basisverordening van het waterschap)
 11. Projectplan Entergraven
 12. Actualisatie Waterakkoord Twentekanalen
 13. Concept projectplan Oelerbeek en Pilot Twickel

Besluiten

1. Participatie Architectuurcentrum

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. geen deelnemer of partner te worden van het Architectuurcentrum Twente;
 2. het Architectuurcentrum niet te ondersteunen met een jaarlijkse financiële bijdrage;
 3. te verkennen of een samenwerking met het architectuurcentrum op projectbasis zinvol is en deze samenwerking aan het einde van het jaar te evalueren.

Kernboodschap

Vechtstromen is benaderd met de vraag om partner te worden van het architectuur-centrum Twente. Aangezien de doelstellingen van het architectuurcentrum zijdelings raken aan de kerntaken van het waterschap ligt een vaste deelname en ondersteuning niet voor de hand. Wel zal in 2017 worden verkend of een samenwerking op projectbasis tot de mogelijkheden behoort.

2. Mineral Valley Twente

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. te participeren in het consortium Mineral Valley Twente, op voorwaarde dat de ingediende subsidieaanvraag vanuit het Europees Fonds  voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt gehonoreerd;
 2. bij een positief besluit op de EFRO-subsidieaanvraag de definitieve samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen;
 3. de heer P.J.J. van Erp te machtigen over te gaan tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft besloten om te participeren in Mineral Valley Twente. Met dit initiatief wordt in de regio Twente een spin-off effect gegeven op het gebied van bodem en mest (en mineralen). Mineral Valley Twente brengt samenwerking tot stand tussen het MKB, overheden en kennisinstellingen zodat ze gezamenlijk een stap kunnen zetten naar een duurzame toekomst. Een netwerk dat de plattelandseconomie van Twente een toekomst biedt, gericht op een circulaire economie. De ambities binnen dit initiatief passen heel goed in de waterdoelen waaraan Vechtstromen werkt. Voor Vechtstromen biedt participatie in Mineral Valley Twente een kans om invulling te geven aan een juiste waterkwaliteit en goede vochtvoorziening (peilen, grondwaterstanden) voor een goed functionerende landbouw.

3. Jaarplan Communicatie 2017-2018

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten om in 2017 en 2018 als volgt invulling te geven aan de realisatie van de visie op communicatie:

 1. waar het gaat om de doelgroep inwoners met name in te zetten op de zichtbaarheid en profilering van slechts twee thema’s: ‘zuiveren: van afvalwater naar schoon water’ en ‘klimaatbestendig waterbeheer’;
 2. waar het gaat om de doelgroep agrariërs met name in te zetten op gerichter en intensiever contact;
 3. de communicatie over en vanuit projecten te structureren waar het zowel gaat om inzet, capaciteit als effectbereik met als doel gerichter met de omgeving in contact te treden over projecten;
 4. de educatieactiviteiten voor voortgezet onderwijs uit te breiden en het hiervoor benodigde bedrag te betrekken bij de afwegingen voor de meerjarenverkenning (zijnde € 50.000 per jaar voor 24 uur per week, voor een periode van twee jaar);
 5. het contact tussen bestuur en samenleving intensiever te faciliteren en hiertoe het communicatief vermogen van medewerkers en bestuurders te versterken;
 6. de inzet op andere thema’s en doelgroepen waar mogelijk te verminderen en waar noodzakelijk vast te houden met als doel dat de herkenbaarheid en zichtbaarheid van het waterschap toeneemt;
 7. in te stemmen met de werkwijze om voor publiekscommunicatie (sponsoring, evenementen) te werken met een afwegingskader, gebaseerd op de hierboven genoemde thema’s.

Kernboodschap

Wat het waterschap doet en betekent, is relatief onbekend. Het waterschap zendt veel informatie over uiteenlopende onderwerpen.

Terwijl inwoners vaak minder in algemene en meer in specifiekere onderwerpen geïnteresseerd zijn. Vraag en aanbod zijn dus niet op elkaar afgestemd. Vechtstromen gaat in de periode 2017-2018 prioriteren in thema’s en in doelgroepen om een betere afstemming te bereiken in wat mensen willen weten en wanneer. Daarnaast wordt gezorgd dat bestuurders en collega’s zelf hun contacten met ‘de buitenwereld’ effectiever vorm kunnen geven.

Met deze werkwijze willen we bereiken dat onze omgeving het waterschapswerk herkent en de organisatie zich beter in staat en ondersteund voelt om zelf vorm te geven aan de communicatie met alle stakeholders.

4. Plan van aanpak Partnerschap Wateroverlast

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. in te stemmen met het plan van aanpak Partnerschap Wateroverlast;
 2. in te stemmen met het voorstel om voor de eerste selectie van knelpunten in het landelijk gebied op korte termijn te komen tot een bestuursvoorstel met prioritering en financiering van de oplossingen;
 3. in te stemmen met het voorstel om op basis van de analyses voor landelijk en stedelijk gebied in de loop van 2017 te komen tot een bestuursvoorstel met oplossingen voor geconstateerde knelpunten in landelijk en stedelijk gebied, inclusief financiering.

Kernboodschap

Met het plan van aanpak Partnerschap Wateroverlast wil Vechtstromen invulling geven aan de rol van partner bij het voorkomen van wateroverlast in het landelijk of stedelijk gebied en wanneer wateroverlast daadwerkelijk optreedt. Er wordt hierdoor een handelingsperspectief geboden voor waterschap en gebruikers. Het project Partnerschap Wateroverlast gaat over zichtbare ondersteuning bij wateroverlast als gevolg van:

 • langdurige neerslag;
 • hoosbuien;
 • hoge grondwaterstanden (in stedelijk gebied).

5. Omvang en onderhoud watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. het beleid “Omvang en onderhoud watersysteem” vast te stellen; dit beleid vormt de basis welke waterlopen op de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) horen en wie daarvan de onderhoudsplicht heeft (harmonisatie binnen Vechtstromen);
 2. een overgangsperiode van drie jaar in te stellen (ingangsdatum 1 januari 2018) om een zorgvuldige invoering te bewerkstelligen;
 3. na beëindiging van de overgangsperiode (1 januari 2021) de leggers van betreffende ‘kleine waterlopen’ in te trekken;
 4. eigendom dat door leggerwijziging niet meer nodig is, af te stoten.
 5. de bijgevoegde reactienota vast te stellen en de indieners van de 86 zienswijzen zodanig te informeren;
 6. met de gemeenten in het beheergebied nader in gesprek te gaan over het onderhoud van de kleinere waterlopen in het bijzonder en over samenwerking in onderhoud en verwerking van maaisel en bagger in het algemeen;
 7. de belanghebbenden persoonlijk te informeren over de vaststelling van het gewijzigde beleid en de consequenties die het voor hen heeft.

Kernboodschap

Het beleid “Onderhoud en omvang watersysteem” heeft gevolgen voor het hele beheergebied van Vechtstromen en raakt veel inwoners in met name het buitengebied. Ook veel van onze partners, zoals gemeenten en provincie hebben belangen en zijn stakeholder. De aanpassing raakt één van de primaire taken van het waterschap: voor welke waterlopen draagt Vechtstromen verantwoording en wie is voor deze wateren onderhoudsplichtig om de kerntaak ‘juiste hoeveelheid water’ goed in te kunnen vullen?

6. Kredietaanvraag realisatie deelstroombehandeling

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. in te stemmen met realisatie van een Deelstroombehandelingsinstallatie op de rwzi (rioolwaterzuivering) Hengelo;
 2. een krediet beschikbaar te stellen van € 2.800.000 (inclusief BTW) voor uitvoering en afronding van het project Deelstroombehandeling;
 3. subsidie-inkomsten te ramen van € 499.000 voor het project Deelstroombehandeling.

Kernboodschap

Naast de energie dat de Energiefabriek in Hengelo oplevert blijft er water over met een hoge concentratie stikstof. Dit water kan niet in het zuiveringsproces worden gebracht, omdat dit een ongunstig invloed heeft op het zuiveringsproces. Om die stikstof te verwijderen moet een installatie (deelstroombehandeling) worden gebouwd.

Op dit moment is het waterschap fase 1 van de Energiefabriek aan het afronden en fase 2 aan het voorbereiden. Medio 2017 wordt besloten over wel of niet voortzetten van project Energiefabriek (fase 2). In álle scenario’s van fase 2 van de Energiefabriek geldt dat de installatie voor deelstroom-behandeling noodzakelijk is. Daarom heeft het bestuur van waterschap Vechtstromen besloten om een krediet van € 2.800.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen voor de realisatie van de deelstroombehandeling.

In het afvalwater zit acht keer meer energie, dan nodig is om het water te zuiveren. Een slimme combinatie van bestaande en nieuwe technieken maakt het nu mogelijk nog meer energie te winnen uit afvalwater.

7. Beslissing op bezwaar

Besluit

Het bezwaarschrift van landbouwbedrijf X van 10 november 2016 tegen de aan het bedrijf opgelegde dwangsom van 31 oktober 2016 van het dagelijks bestuur, onder verwijzing naar het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften, ongegrond te verklaren.

Kernboodschap

Aan een bedrijf is een last onder dwangsom opgelegd voor het lozen van vervuild terrein- en hemelwater (regen en sneeuw) op oppervlaktewater. Tegen deze last onder dwangsom is door het bedrijf een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift is behandeld door de Adviescommissie bezwaarschriften. Deze heeft het dagelijks bestuur geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, aangezien het bedrijf meerdere malen een waarschuwing had ontvangen en had kunnen voorkomen dat de lozing plaatsvond. Het dagelijks bestuur heeft besloten het advies van de Adviescommissie over te nemen en heeft het bezwaarschrift ongegrond verklaard.

8. Beslissing op bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek

Besluit

Het bezwaarschrift van de heer X van 21 november 2016 tegen het afwijzen van een handhavingsverzoek door het dagelijks bestuur, onder verwijzing naar het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften, ongegrond te verklaren.

Kernboodschap

Een bewoner van een bungalowpark vraagt het waterschap handhavend op te treden tegen eigenaren die het hemelwater van hun woning niet hebben afgekoppeld. Het waterschap heeft dit verzoek afgewezen aangezien zij geen bevoegd gezag is. Hier tegen heeft de bewoner bezwaar ingediend. De adviescommissie bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, aangezien het waterschap geen bevoegd gezag is met betrekking tot lozingen op het riool. De bewoner zal zich tot de gemeente moeten wenden.

Het waterschap heeft over deze kwestie contact gezocht met de gemeente.  De gemeente heeft richting het waterschap kenbaar gemaakt binnenkort te starten met toezicht op het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van hemelwater op het bungalowpark.

Rapportage Internationale Samenwerking 2016 en proces om te komen tot een agenda voor 2018-2020

Besluit
Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. kennis te nemen van de terugkoppeling op de internationale activiteiten in Swaziland en Hoboken in 2016;
 2. in te stemmen met het proces om nog vóór de zomer te komen tot een geactualiseerde, aangescherpte agenda voor internationale samenwerking 2018-2020;
 3. op 19 april 2017 de commissie besturen en organiseren te informeren over de internationale activiteiten van Vechtstromen in 2016 en nadere accenten op te halen voor de agenda internationale samenwerking 2018-2020.

Kernboodschap

Internationale activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan de kerntaken van waterschap Vechtstromen. Omdat we niet meer geïsoleerd willen (en kunnen) werken aan deze taken; omdat klimaatveranderingen mondiale effecten hebben op water; omdat we nieuwe kennis kunnen halen uit het buitenland en omdat we werken aan de Topsector Water. De Topsector Water, landelijk initiatief, werkt aan het oplossen van wateruitdagingen om de wereld welvaart te verhogen.

De beleidsnotitie internationale activiteiten waterschap Vechtstromen (2014) bepaalt het kader voor internationale samenwerking. Over een jaar loopt een aantal projecten af. Het is nu dus een goed moment om samen met bestuur, betrokkenen en belanghebbenden nadere accenten en prioriteiten voor de komende jaren te bepalen.

9. Algemene regels en beleidsregels Keur (de basisverordening van het waterschap)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. de algemene regel vrijstelling vergunningplicht in concept te wijzigen, door daarin op te nemen dat de vrijstelling van de vergunningplicht niet aan de orde is bij het dempen van een waterloop in de zogenaamde koloniale – en wijkenstructuur te Emmen;
 2. de algemene regel recreatief medegebruik in concept vast te stellen en recreatief medegebruik vrij te stellen van de vergunningplicht als voldaan wordt aan de in de algemene regel opgenomen voorwaarden;
 3. aan de beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen de beleidsregel (nadere uitwerking van de keur voor een specifiek onderwerp) ‘Plaatsen van hekwerken op onderhoudspad’ (hoofdstuk 7) toe te voegen;
 4. aan de beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen de beleidsregel ‘Recreatief medegebruik’ (hoofdstuk 12) toe te voegen;
 5. aan de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen de beleidsregel ‘Het uitvoeren van handelingen in het winterbed van de Vecht’ (hoofdstuk 13) toe te voegen;
 6. de huidige beleidsregels op een aantal punten aan te vullen dan wel te verbeteren;
 7. de concept algemene regels en conceptbeleidsregels voor zienswijzen ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Voor een aantal handelingen en werkzaamheden geldt een vrijstelling van de vergunningplicht. Dit is vastgelegd in algemene regels. Voor die handelingen en activiteiten waarvoor een vergunning moet worden verleend, zijn beleidsregels vastgesteld waarin is opgenomen welke belangen worden afgewogen bij het verlenen van een vergunning. Een aantal van algemene regels en beleidsregels is geactualiseerd en voor een aantal handelingen is een nieuwe algemene regel vastgesteld.

10. Projectplan Entergraven

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 • het definitieve projectplan Entergraven vast te stellen.

Kernboodschap

In 2013 is in het kader van de landinrichting Enter de Entergraven opnieuw ingericht. Daarbij is, van een groot deel van de Entergraven, de waterafvoercapaciteit vergroot en van natuurvriendelijke oevers voorzien. Ook zijn er enkele vispassages aangelegd en is er een zwaluwenwand gebouwd.

Na uitvoering van de werkzaamheden is echter gebleken dat de waterhuishouding in het traject tussen de Rijksweg A1 en de Goorseweg nog steeds niet optimaal is. Waterschap Vechtstromen heeft daarom een plan ontwikkeld om ook deze problematiek op te lossen.

11. Actualisatie Waterakkoord Twentekanalen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. akkoord te gaan met het geactualiseerde waterakkoord Twentekanalen en Overijsselse Vecht;
 2. Ria Broeze te mandateren om het waterakkoord namens het dagelijks bestuur van Vechtstromen te ondertekenen.

Kernboodschap

Vechtstromen gaat akkoord met de actualisatie van het waterakkoord voor de Twentekanalen en de Overijsselse Vecht. Dit akkoord regelt de waterverdeling uit de Twenthekanalen, kanaal Almelo – de Haandrik en de Overijsselse Vecht ten behoeve van de watervoorziening in delen van Overijssel, Gelderland en Drenthe.

Over enkele jaren vindt een volledige herziening van het waterakkoord plaats vanwege ontwikkelingen op het gebied van het Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Zoetwater, Delta aanpak waterkwaliteit en zoetwater en de nieuwe omgevingswet.

12. Concept projectplan Oelerbeek en Pilot Twickel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft het concept- projectplan Oelerbeek en Pilot Twickel vastgesteld.
Met dit projectplan worden de gebieden Oelerbeek en Pilot Twickel heringericht, waarbij de volgende maatregelen worden uitgevoerd:

A) Deelgebied Oelerbeek:

 1. herinrichten van de Nieuwe Oelerbeek en Omvloed over 1,5 km conform de KRW-richtlijnen;
 2. het bouwen van twee vistrappen volgens richtlijnen KRW;

B) Deelgebied Pilot Twickel:

 1. verondiepen van 800 meter leggerwaterlopen afgestemd op de omliggende gebruiksfuncties.
 2. het bouwen van vier schotbalkstuwen.

Kernboodschap

De afgelopen jaren heeft waterschap Vechtstromen een groot deel van de Azelerbeek opnieuw ingericht. Dat was nodig om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het deelgebied Oelerbeek, tussen Hengelo en Delden, moet nog ingericht worden. Conform de KRW worden de Nieuwe Oelerbeek en de Omvloed natuurvriendelijker en vispasseerbaar gemaakt en wordt voor een betere doorstroming gezorgd. Daarnaast zijn werkzaamheden gepland om op twee locaties in het deelgebied Pilot Twickel de waterhuishouding te verbeteren. De werkzaamheden dragen bij aan het verminderen van verdroging en het tegengaan van piekafvoeren.

Er is een ontwerp gemaakt om anderhalve kilometer beek opnieuw in te richten in het deelgebied Oelerbeek en daarnaast op het landgoed Twickel  800 meter beek te verondiepen en enkele stuwtjes aan te brengen, waarmee in totaal ook anderhalve kilometer waterloop verbeterd wordt. De voorbereidende werkzaamheden lopen tot en met de eerste helft van 2017. De werkzaamheden starten na de zomer en zijn naar verwachting eind 2017 klaar.