18 april 2017


Onderwerpen

 1. Kredietaanvraag vervangingsinvesteringen (compensatie influentgemaal Emmen)
 2. Definitief projectplannen Herinrichting Vechtpark Radewijkerbeek
 3. Project Overstijgende Verkenning Vecht
 4. Garantieverklaring huisvesting Unie van Waterschappen
 5. Eindrapport verbijzonderde interne controle 2016
 6. Voorkeursvolgorde lozingen huishoudelijk afvalwater buitengebied
 7. Aanvullende verkenning Eerder Achterbroek
 8. Concept projectplan Bruchterbeek

Besluiten

1. Kredietaanvraag vervangingsinvesteringen (compensatie influentgemaal Emmen)

Besluit

Samengevat wordt voorgesteld:

een krediet van € 650.000 beschikbaar te stellen voor vervangingsinvesteringen en dit te dekken uit de post water- en sliblijn Emmen.

Kernboodschap

De waterzuivering in Emmen wordt verbouwd zodat deze aan de eisen van deze tijd blijft voldoen. Een van die onderdelen die wordt aangepast is het gemaal dat het rioolwater de zuivering in pompt. Hiervoor is aanvullend geld nodig om de voortgang van verbouwing en het zuiveringsproces te kunnen garanderen. Dit geld is destijds tijdelijk elders van de begroting gehaald.  Nu is besloten om het geld uit de post water- en sliblijn hiervoor te gebruiken. Het algemeen bestuur kan later dit jaar besluiten of zij de post water- en sliblijn wil aanvullen of dat het besluit andere prioriteiten te stellen.

2. Definitief projectplannen Herinrichting Vechtpark Radewijkerbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten: het projectplan ‘Herinrichting Vechtpark Radewijkerbeek’ ongewijzigd vast te stellen. Door de uitvoering van het plan ontstaat meer ruimte voor water, beleving en natuur conform de Vechtvisie en de structuurvisie Vechtpark Hardenberg.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen, gemeente Hardenberg en provincie Overijssel werken intensief samen aan de Vecht. Door de uitvoering van het Vechtpark project Radewijkerbeek wordt de herinrichting van de oevers van de Vecht en de stadsvernieuwing van het Stadscentrum Hardenberg met elkaar geïntegreerd en wordt optimaal verbinding gemaakt tussen de stad en de Vecht. Ook wordt de waterveiligheid verbeterd, is er aandacht voor het ruimtelijke kwaliteit van het gebied en de leefbaarheid van Hardenberg. Dit sluit aan bij Vechtvisie om de rivier de Vecht terug te brengen naar een half natuurlijke laaglandrivier. Dit project is het één na laatste deelgebied van de in totaal vijf deelgebieden van het Vechtpark. Ook het ontwerp van dit project is tot stand gekomen in samenspraak met belangengroepen en omwonenden.

3. Project Overstijgende Verkenning Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. het plan van aanpak voor de Project Overstijgende verkenning (POV) Systeemuitwerking Hoogwaterperspectief Overijsselse Vecht in te dienen bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.) (HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma));
 2. de POV in samenwerking met WDOD, provincie Overijssel en overige partners uit te voeren;
 3. hiervoor, een startkrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen, vooruitlopend op besluitvorming over de Meerjarenverkenning 2018-2021 in het algemeen bestuur van juli 2017.

Kernboodschap

Door de uitvoering van de (POV) kan, binnen de stroomgebiedsbenadering Vecht, synergie (versterkend eefect van samenwerking) en samenhang aangebracht worden tussen dijkversterking en maatregelen in het stroomgebied van de Vecht. Dit zal resulteren in

 1. toegenomen landelijke (projectoverstijgende) kennis met betrekking tot het falen van waterkeringen en/of het soberder en doelmatiger realiseren van dijkversterkingen;
 2. een integrale(r) benadering van de veiligheidsopgave voor de Vecht, doordat deze op stroomgebiedsniveau (van bron tot monding) wordt beschouwd in plaats van per afgetoetst dijkvak.

4. Garantieverklaring huisvesting Unie van Waterschappen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. in te stemmen met de garantstelling aan de Unie van Waterschappen (UvW) in verband met het omzetten van de lening ten behoeve van het pand van de UvW aan de Koningskade 40 in Den Haag naar rato van het aandeel van waterschap Vechtstromen in de totale contributiebetaling aan de UvW;
 2. de garantieverklaring door de voorzitter te laten ondertekenen en naar de NWB te zenden.

Kernboodschap

De Unie van Waterschappen heeft de waterschappen gevraagd om garant te staan voor de herfinanciering t.b.v. het pand van de Unie aan de Koningskade 40 in Den Haag bij de Nederlandse Waterschapsbank. Hiermee gaan de rentelasten omlaag. Dit zorgt voor lagere contributiekosten voor de deelnemende waterschappen.

5. Eindrapport verbijzonderde interne controle 2016

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. het rapport verbijzonderde interne controle 2016 vast te stellen;
 2. het rapport verbijzonderde interne controle 2016 ter bespreking door te geleiden naar de (AB) controlecommissie en commissie besturen en organiseren met het voorstel dit rapport ter informatie aan te bieden aan het algemeen bestuur.

Kernboodschap

In het eindrapport verbijzonderde interne controle 2016 ten behoeve van de jaarrekening 2016 zijn bevindingen, eventuele opvolging ervan en voorstellen tot verbeteringen opgenomen. Deze zijn gericht op een effectieve(re) en efficiënte(re) ambtelijke bedrijfsvoering, consequente(re) naleving van wet- en (interne) regelgeving en adequate(re) bestuurlijke informatievoorziening.

6. Voorkeursvolgorde lozingen huishoudelijk afvalwater buitengebied

Besluit

Samengevat wordt voorgesteld:

 1. in te stemmen met de uitgangspuntennotitie voorkeursvolgorde lozingen huishoudelijk afvalwater buitengebied en als voorkeursvolgorde te hanteren:
 2. verwijdering via (druk)riolering;
 3. lozing op de bodem via een zuiveringsvoorziening;
 4. lozing via een collectieve zuiveringsvoorziening;
 5. lozing via een individuele zuiveringsvoorziening;
 6. in te stemmen dat Vechtstromen niet het beheer en onderhoud van individuele en collectieve zuiveringsvoorzieningen uitvoert;
 7. de beleidsnotitie ter kennisname te agenderen voor de commissie watersysteem.

Kernboodschap

De aanleg van riolering in het buitengebied hebben een flinke impuls gegeven aan de waterkwaliteit. Vrijwel alle percelen in het beheergebied van Vechtstromen zijn aangesloten op de riolering of hebben een eigen zuiveringsvoorziening die het vrijkomende afvalwater verwerkt. De grijze sloten behoren tot het verleden.  Maar binnen nu en een paar jaar is een deel van die riolering en de bijbehorende gemalen buiten de bebouwde kom aan vervanging toe. De gemeenten in ons beheergebied, moeten dan opnieuw beslissen welke oplossing het meest doelmatig en duurzaam is. Om in die discussie de belangen van een goede waterkwaliteit te borgen heeft Vechtstromen, vanuit haar verantwoordelijkheden een voorkeursvolgorde voor de lozing van huishoudelijk afvalwater vastgesteld.

7. Aanvullende verkenning Eerder Achterbroek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. kennis te nemen van de aanvullende verkenning voor het gebied Eerder Achterbroek, wat deel uitmaakt van Natura 2000/PAS gebied Regge-Archemermaten;
 2. de aanvullende verkenning Eerder Achterbroek middels bijgevoegde brief aan te bieden aan de provincie Overijssel.

Kernboodschap

De provincie Overijssel heeft het waterschap verzocht om het gebied Eerder Achterbroek toe te voegen aan de planuitwerking N2000 Regge-Archemermaten. Voor deze aanvulling is met diverse partners in het gebied een verkenning opgesteld die ter kennisname aan het dagelijks bestuur van het waterschap wordt aangeboden met het verzoek deze aan te bieden aan de provincie.

8. Concept projectplan Bruchterbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. de Bruchterbeek her in te richten en het vispasseerbaar maken van een stuw;
 2. het concept projectplan Bruchterbeek vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Na de bouwvak van 2017 start waterschap Vechtstromen met de werkzaamheden aan de Bruchterbeek. Tussen de Vecht en de Markeweg wordt in de Bruchterbeek over een lengte van 700 meter één stuw verwijderd en een vispassage aangelegd. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en ontstaat er een goede leefomgeving voor vissen en planten. Met deze maatregelen is de beek vispasseerbaar. Dat betekent dat vissen vanuit de Vecht de beek kunnen gebruiken om te paaien (het voortplantingsgedrag van vissen).

Tussen de Hardenbergerweg en de Markeweg wordt naast de aanleg van enkele ‘stapjes’ van de vispassage, over een lengte van 450 meter de bereikbaarheid voor onderhoud verbeterd. Hier wordt de beek breder om pieken in neerslag af te kunnen voeren.