2 mei 2017


Onderwerpen

 • Verzoek om nadeelcompensatie Saasveld-Gammelke
 • Voorkeursvariant en fasering aanpassen rwzi (rioolwaterzuivering) Vriezenveen
 • Verkenning potentie zonne- en windenergielocaties

Besluitenlijst

1. Verzoek om nadeelcompensatie Saasveld-Gammelke

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft geconstateerd:

 1. dat niet is voldaan aan één van de vereisten voor nadeel-compensatie, te weten schade als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid van het waterschap in het kader van het waterbeheer.

Het dagelijks bestuur heeft daarom op 18 april 2017 besloten:

 1. het verzoek om nadeelcompensatie van verzoeker daarom af te wijzen, conform het advies van de adviescommissie nadeelcompensatie;
 2. geen vergoeding te verstrekken in de kosten van rechtsbijstand.

Kernboodschap

Het waterschap heeft een verzoek om nadeelcompensatie ontvangen naar aanleiding van werkzaamheden tijdens de landinrichting Saasveld-Gammelke. Dit verzoek is onderzocht door een externe en onafhankelijke adviescommissie, die is samengesteld uit deskundigen. Het ontvangen verzoek om nadeelcompensatie wordt op advies van deze commissie door het dagelijks bestuur afgewezen. De belangrijkste reden hiervoor is, dat de genoemde schade niet is veroorzaakt door het waterschap.

2. Voorkeursvariant en fasering aanpassen rwzi (rioolwaterzuivering) Vriezenveen

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. de rwzi Vriezenveen om te bouwen van een conventionele installatie naar een volledige 100% Nereda installatie;
 2. het extra benodigde investeringskader, ter hoogte van € 1,1 miljoen mee te nemen in het voorstel voor de MJV 2018–2021.

Kernboodschap

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Vriezenveen is verouderd en voldoet niet meer aan de stand van de techniek. Investeringen in aanpassingen van zuiveringen zijn kostbaar en het

waterschap vindt een weloverwogen beslissing dan ook van groot belang. Uit onderzoek is gebleken dat een zuivering met Nereda-technologie de beste optie is op deze plek. Deze aanpassing van de waterzuivering past binnen de strategische doelstelling van Vechtstromen om op een doelmatige en duurzame wijze afvalwater te zuiveren.

3. Verkenning potentie zonne- en windenergielocaties

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. kennis te nemen van de verkenning potentie zonne- en windenergielocaties waterschap Vechtstromen;
 2. voor negen locaties business cases uit te werken om de haalbaarheid voor de ontwikkeling van zonne-energie in beeld te krijgen;
 3. voor de uitwerking van de business cases externe deskundigheid in te huren;
 4. de kosten voor de externe deskundigen ter hoogte van € 50.000 te dekken uit het investeringsbudget Stimuleringsmiddelen duurzaamheid.

Kernboodschap

Vechtstromen heeft de ambitie om in 2020 40% van de eigen energie-behoefte duurzaam op te wekken. Om meer inzicht te hebben in de mogelijkheden om op waterschapslocaties energie uit zon en/of wind te produceren is een verkenning uitgevoerd. Op basis van deze verkenning worden kansen gezien om op negen rioolwaterzuiveringsinstallaties duurzame energie op te wekken met zonnepanelen. Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten om voor deze locaties business cases uit te werken om de haalbaarheid in beeld te brengen.