30 mei 2017


Onderwerpen

 1. Ontwerp-Jaarverslag en Jaarrekening 2016
 2. Beheerjaarrekening 2016
 3. Bijdrage aan renovatie gemaal Delden

Besluiten

1. Ontwerp-Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van waterschap Vechtstromen in ontwerp goed te keuren (onder de randvoorwaarde van de uitkomst controleverklaring accountant op 13 juni 2017), waarmee tevens decharge wordt verleend aan het CMT voor het in 2016 gevoerde beheer;
 2. het resultaat van de jaarrekening 2016 van -/- k€ 87 als volgt te bestemmen:
 3. -/- k€ 3.142 onttrekken aan de bestemmingsreserve ‘brede heroverweging’ (om daarmee de extra toevoeging voorziening reorganisatie/andere wijze van werken te bekostigen);
 4. k€ 1.084 toevoegen aan de algemene reserve zuiveringsbeheer (ter afdekking van financiële tegen­vallers binnen programma 2: onvoorzien 1e begrotingswijziging 2017);
 5. k€ 1.971 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie watersysteembeheer (ter afdekking van financiële tegenvallers programma 1 voor de jaren 2018 t/m 2021, alsmede zodat de lasten­druk kan worden gematigd conform de afspraken bestuursakkoord);
 6. het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van Vechtstromen ter vaststelling naar het algemeen bestuur te verzenden en instemming te vragen voor de voorstellen tot bestemming van het rekeningresultaat 2016.

Kernboodschap

Met een totale begroting van € 142 miljoen, aangevuld met €37 miljoen aan investeringen werkte waterschap Vechtstromen in 2016 aan veilig, voldoende en schoon water in Twente, Noordoost- Overijssel en Zuidoost-Drenthe. Er werd 4.477 kilometer aan sloten, beken en rivieren beheerd en onderhouden en in totaal werd 94 miljard liter afvalwaterwater gezuiverd. Het jaarverslag en de jaar­rekening laten zien dat het merendeel van de in de begroting voor 2016 gestelde doelen is gehaald. Dat geldt ook voor de besparing in het bestuurs­akkoord dat met de fusie van de voormalige waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel in 2014 is afgesproken om uiteindelijk een oplopend bedrag van jaarlijks €17 miljoen te besparen in 2018/2019. Hiervan is in 2016 inmiddels ruim € 13 miljoen gerealiseerd.

De accountant is voornemens voor het jaarverslag/jaarrekening een goedkeurende verklaring af te geven voor getrouwheid en rechtmatigheid. Jaarverslag en jaarrekening liggen ter inzage van 19 juni t/m 3 juli 2017. Het jaarverslag wordt samen met de meerjarenverkenning 2018-2021, ter besluit­vorming aan­geboden aan het algemeen bestuur voor de vergadering van 12 juli 2017. Waar het jaarverslag terug­blikt en verantwoording aflegt over het afgelopen jaar, kijkt de meerjarenverkenning vooruit. In de meerjaren­verkenning worden de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende vier jaar beschreven.

2. Beheerjaarrekening 2016

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. in te stemmen met de Beheerjaarrekening 2016 (onder de randvoorwaarde van de uitkomst controleverklaring accountant op 13 juni 2017 en dat het algemeen bestuur op 12 juli 2017 het Jaarverslag (inclusief jaarrekening) 2016 ongewijzigd vaststelt);
 2. de voorziening ‘Reorganisatie (andere manier van werken)’ in te stellen;
 3. een bedrag van ad. € 11.866.953 (waaronder € 8.200.000 voor HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma)) aan niet uitgeputte kredieten in te laten trekken.

Kernboodschap

De Programmabegroting wordt jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Daarnaast wordt jaarlijks een beheerbegroting (met nadere detailinformatie) vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit onderscheid is gemaakt vanuit de filosofie dat het algemeen bestuur bestuurt op hoofdlijnen en ook omdat op basis van wetgeving dit onderscheid wordt gemaakt in informatievoorziening. Hetzelfde onderscheid wordt logischerwijs ook gemaakt voor de jaarrekening.  Het dagelijks bestuur besluit de Beheerjaarrekening 2016 van waterschap Vechtstromen vast te stellen, een voorziening in te stellen en enkele investeringsbudgetten af te sluiten. Dit is verwerkt in het Jaarverslag (incl. jaarrekening) 2016.

3. Bijdrage aan renovatie gemaal Delden

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. gelet op het voorstel van Rijkswaterstaat Oost-Nederland van 13 april 2017 (kenmerk RWS (rijkswaterstaat)-2017/16456) akkoord te gaan met een éénmalige financiële bijdrage van € 376.541 inclusief BTW, ten behoeve van de kosten van renovatie van het gemaal Delden. Eventuele meer- of minderkosten van de renovatie komen voor rekening van Rijkswaterstaat;
 2. deze bijdrage te bevestigen met de bijgevoegde brief;
 3. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 376.541.

Kernboodschap

Rijkswaterstaat renoveert de komende jaren het gemaal bij Delden. Waterschap Vechtstromen draagt een éénmalige bijdrage €376.541 bij aan de renovatie (6% van de kosten). Vechtstromen maakt namelijk in droge perioden gebruik van de pompcapaciteit van het gemaal voor de water inlaat vanuit het Twentekanaal in de Twentse beken.