11 juli 2017


Onderwerpen

 1. Besluit verkoop kantoor Coevorden
 2. Ontwikkelstrategie half natuurlijke Vecht
 3. Wijzigen Reglement voor waterschap Vechtstromen – artikel 3 en 4 Waterschapswet
  overleg
 4. Projectplan en kredietaanvraag opheffen visbarrières Omloopleiding (waterloop Bornsebeek)
 5. Voortzetting samenwerkingsovereenkomst Muskus- en beverrattenbeheer

Besluiten

1. Besluit verkoop kantoor Coevorden

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 juni 2017 besloten:

 • kennis te nemen van het onderhandelingsresultaat inzake de verkoop van het pand aan de Burgermeester Feithsingel 2 te Coevorden;
 • dat het pand op basis van het onderhandelingsresultaat verkocht wordt;
 • de voorzitter de opdracht te geven om het koopcontract namens Vechtstromen te ondertekenen.

Kernboodschap

De Saxenburgh Groep heeft het waterschapshuis in Coevorden gekocht. Vechtstromen is blij dat het pand op 1 januari 2018 een gebruiker krijgt die in de samenleving een belangrijke maatschappelijke functie vervult. De Saxenburgh Groep koopt het gebouw en richt het samen met de huisartsencoöperatie Coevorden en Dalen in als anderhalvelijns gezondheidscentrum voor de regio Zuid-Oost Drenthe.

Sinds de fusie in 2014 van Velt en Vecht en Regge en Dinkel heeft Vechtstromen twee hoofdkantoren, in Coevorden en Almelo. Dat was veel te ruim met gemiddeld twee werkplekken per fte, terwijl het waterschap streeft naar 0,7 per fte. De verkoop van het waterschapshuis in Coevorden levert het waterschap vanaf 2018 jaarlijks een besparing van 0,5 miljoen aan vaste laten, afschrijving, rente, onderhoud en schoonmaak.

Met de verkoop zet Vechtstromen een belangrijk zet in de realisatie van haar huisvestingsvisie: geen miljoenen investeren in een nieuw pand en stenen, maar medewerkers van Vechtstromen werken waar het werk is.

Bijvoorbeeld op de 23 rioolwaterzuiveringen van het waterschap zoals in Emmen of Sleen. Of ze werken op werklocaties zoals in Hardenberg, het waterschapshuis Almelo, thuis of bij collega- overheden.

2. Ontwikkelstrategie half natuurlijke Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 juli 2017 besloten:

 1. in te stemmen met het in het koersdocument ‘De Vecht, een half natuurlijke rivier van visie naar ontwerp’ omschreven ontwerp voor de omvorming van de Vecht naar een klimaat robuuste half natuurlijke rivier.

Kernboodschap

Van visie naar ontwerp; de uitwerking van een half natuurlijke rivier de Vecht. Bij de grensoverschrijdende Vechtvisie 2009 (De Vecht, een grenzeloze half natuurlijke rivier), is de basis gelegd om tot een overkoepelende aanpak te komen voor de Vecht. Een visie die richting geeft en een samenhangend toekomstbeeld schetst richting 2050. Om tot het ontwerp voor de omvorming van de Vecht naar deze klimaat robuuste half natuurlijke rivier te komen zijn watersysteemkeuzes nodig. Bij de ontwikkeling van de Vecht en het Vechtdal worden kansen voor waterkwantiteit, waterkwaliteit, natuur, landbouw, recreatie, landschap en cultuur integraal meegenomen en uitgevoerd. Dit document beschrijft de koers en geeft een omschrijving van de kaders, de afwegingen, het proces en het uiteindelijke ontwerp voor de korte en middellange termijn (2017-2027). Het ontwerp voor de inrichting van de Vecht vormt de basis voor toekomstige rivierherstelprojecten en initiatieven.

3. Wijzigen Reglement voor Waterschap Vechtstromen – artikel 3 en 4 Waterschapswet overleg

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 juli 2017 besloten:

1. kennis te nemen van en in te stemmen met de door gedeputeerde staten van Drenthe en Overijssel voorgestelde wijzigingen van het Reglement voor het waterschap Vechtstromen, zijnde:

 1. een nieuwe verwijzing naar de Waterschapswet voor de definitie van de categorie ingezetenen;
 2. het aanwijzen van de Kamer van Koophandel voor het benoeming van de vertegenwoordigers in het algemeen bestuur voor de categorie bedrijfsgebouwd;
 3. het aanwijzen van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren voor de benoeming van de vertegenwoordiger in het algemeen bestuur voor de categorie natuurterreinen;
 4. het verruimen van de termijn waarbinnen de leden van het dagelijks bestuur na de waterschapsverkiezingen moeten zijn benoemd;
 5. het laten vervallen van de bepaling dat de voorzitter in de plaats treedt van het dagelijks bestuur als er te weinig leden van het dagelijks bestuur zijn benoemd;
 6. het opnemen van een fictiebepaling voor woonboten gelegen op de grens van waterschappen;

2. in te stemmen met het voorstel om het artikel 3 en 4 overleg op basis van de Waterschapswet met gedeputeerde staten te combineren en schriftelijk af te doen;
3.het standpunt over de voorgestelde wijzigingen aan gedeputeerde staten schriftelijk kenbaar te maken.

Kernboodschap

Provinciale staten van Overijssel en Drenthe hebben het Reglement voor het waterschap Vechtstromen (vanaf hier: het Reglement) vastgesteld in 2013. Door wijzigingen van de Waterschapswet en andere wetswijzigingen worden nu wijzigingen van het Reglement voorgesteld. Het betreft juridisch-technische aanpassingen.

Verdere bekendmaking van en inspraak op het wijzigen van het Reglement wordt door de provincie vormgegeven.

4. Projectplan en kredietaanvraag opheffen visbarrières Omloopleiding (waterloop Bornsebeek)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 juli 2017 besloten:

 1. het projectplan ‘opheffen van drie visbarrières Omloopleiding’ ongewijzigd vast te stellen;
 2. een aanvullend krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie(uitvoeringsfase) van de in het projectplan uitgewerkte drie vistrappen.

Kernboodschap

Binnen het project ‘Opheffen visbarrières Omloopleiding’ worden randvoorwaarden geschapen voor vispasseerbaarheid in het stroomgebied Bornsebeek, waarvan de Omloopleiding deel uitmaakt. Doel van het project is om de visbarrières in de Omloopleiding tot en met het Genseler in Hengelo op te heffen (vanaf benedenstrooms richting bovenstrooms gezien).

5. Voortzetting samenwerkingsovereenkomst Muskus- en beverrattenbeheer

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 juli 2017 besloten:

 1. in te stemmen met de voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst Muskus- en beverrattenbeheer binnen noordoost Nederland.

Kernboodschap

Waterschappen hebben een wettelijke taak om de muskus-en beverratten te bestrijden om de waterveiligheid en de volksgezondheid te bewaken. Muskus- en beverratten worden gevangen, omdat zij gangen en holen graven in bijvoorbeeld dijken en taluds. Hierdoor verzwakt een dijk en kan deze (deels) instorten. Met als gevolg een mogelijke overstroming. Waterschap Vechtstromen werkt al lange tijd met de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta samen in het bestrijden van Muskus- en Beverratten. Met de ondertekening van deze nieuwe samenwerkingsbijeenkomst blijven we dat de komende jaren doen.