18 juli 2017


Onderwerpen

 1. Wijziging naamgeving voorziening in jaarrekening 2016
 2. Kredietaanvraag Nieuwe Drostendiep
 3. Kredietaanvraag LIVING Vecht - Dinkel
 4. Kredietaanvraag Vecht
 5. Kredietaanvraag Collendoornerveen
 6. Uitvoeringsinformatie bij Meerjarenverkenning 2018-2021
 7. Kredietaanvraag vervolgen project Energiefabriek
 8. Kredietaanvraag rwzi (rioolwaterzuivering) Almelo Sumpel
 9. Kredietaanvraag voorbereiding project Aanpassen rwzi Vriezenveen
 10. Kredietaanvraag uitvoering project Biogasveiligheid toegangscontrole

Besluiten

1. Wijziging naamgeving voorziening in jaarrekening 2016

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 juni 2017 besloten:

 1. de naamgeving voor de bij de Beheerjaarrekening 2016 ingestelde voorziening ‘Reorganisatie (andere manier van werken)’ te wijzigen in: ‘Voorziening Waardeverandering’;
 2. deze wijziging te melden in de commissies van 28 juni 2017, alsmede dit door te voeren in de definitieve oplegnota en AB-besluit bij het jaarverslag/jaarrekening 2016 voor de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2017;
 3. de brief vast te stellen waarin door het dagelijks bestuur richting de accountant de bevestiging bij de jaarrekening 2016 wordt afgegeven (in samenhang met de door het algemeen bestuur verstrekte opdracht tot controle van de jaar­rekening 2016 van waterschap Vechtstromen).

Kernboodschap

Voorafgaand aan de verkoop van de huisvesting in Coevorden heeft een taxatie ervan plaatsgevonden. Bij het opstellen van de conceptjaarrekening over 2016 is, op grond van verslaggevingsregels en op last van de accountant, rekening gehouden met de (lagere) taxatiewaarde. Voor de (lagere) taxatiewaarde was in het conceptjaarverslag en de -jaarrekening over 2016 een voorziening getroffen. Om de onderhandelingspositie bij de verkoop van de huisvesting in Coevorden te borgen is in het conceptjaarverslag en de -jaarrekening over 2016 een voorziening ingesteld met de (voorlopige) naamgeving ‘voorziening reorganisatie (andere manier van werken)’. Na het bereiken van een onderhandelingsakkoord over de verkoop van de huisvesting in Coevorden heeft het dagelijks bestuur besloten de naamgeving van de voorziening via onderhavig besluit aan te passen in ‘voorziening waardeverandering’. Deze naamgeving is ook verwerkt in de definitieve versie van het jaarverslag en de jaarrekening over 2016 voor de vergadering van het algemeen bestuur op 12 juli.

2. Kredietaanvraag Nieuwe Drostendiep

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli besloten:

 1. in te stemmen met het plan van aanpak voor het gebiedsproces Nieuwe Drostendiep;
 2. voor het gebiedsproces en de gebiedsbrede onderzoeken een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 800.000;
 3. voor de voorbereiding van het integrale deelproject Aalderstroom waarvoor een POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU)-subsidie is beschikt een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen van € 100.000;
 4. voor de voorbereiding van renovatie van kunstwerken en herprofileren van watergangen in het landbouwgebied waarvoor een POP3-subsidie is beschikt een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen van in totaal € 300.000.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen streeft in haar gebied naar een goede waterkwaliteit en een goed waterpeil voor mens, landbouw, natuur en industrie. In het 7.640 hectare grote beekdal van het Nieuwe Drostendiep zijn er mogelijkheden om met een deels andere inrichting te zorgen voor goed waterbeheer voor de landbouw en de natuur in het gebied en daarmee bij te dragen aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de klimaatbestendigheid van het watersysteem. Dit gaat verdroging van landbouw en natuur tegen bij langdurige droogte en zorgt voor adequate afvoer van overtollig water in natte perioden. Waterschap Vechtstromen, de agrarische Initiatiefgroep Drostendiep, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, de Agrarische Natuur Drenthe, de provincie Drenthe, de Waterleidingmaatschappij Drenthe en de gemeente Coevorden hebben de handen in één geslagen om in een gezamenlijke gebiedsaanpak te kijken wat er nodig is om het watersysteem in het beekdal te verbeteren.

3. Kredietaanvraag LIVING Vecht-Dinkel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli besloten:

 1. voor de uitvoering van het project LIVING Vecht – Dinkel een krediet van € 1.850.000 inclusief BTW beschikbaar te stellen;
 2. hierbij € 1.600.000 te ramen aan subsidie en bijdragen.

Kernboodschap

Grensoverschrijdende samenwerking is voor Vechtstromen onmisbaar voor het behalen van de (water)doelen. Water houdt zich immers niet aan grenzen. Via het omvangrijk samenwerkingsproject LIVING Vecht-Dinkel wordt de komende vier jaar met Nederlandse en Duitse partners gewerkt aan een veilig, gezond en vitaal Vecht- en Dinkelsysteem. Het betreffende projectvoorstel is voor subsidie goedgekeurd  in het kader van het grensoverschrijdende INTERREG programma Va; Nederland-Duitsland.

4. Kredietaanvraag Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli besloten:

 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 13,3 miljoen voor diverse projecten en ontwikkelingen in het Vechtdal;
 2. hierin subsidies en bijdragen te ramen van € 5,5 miljoen.

Kernboodschap

Met het beschikbaar stellen van dit krediet wordt er vervolg gegeven aan het programma dat bestaat uit een toekomstbestendige omvorming van de rivier de Vecht tot een veilige, half natuurlijke laaglandrivier.

Daarbij is het van essentieel belang om te komen tot realisatie van de Kaderrichtlijn Water en het klimaatbestendig maken van het Vechtstroomgebied, om natuurontwikkeling te realiseren en de veiligheid te vergroten.

Een lange termijnvisie in het Vechtdal draagt bij aan de doorontwikkeling van de Vecht en het Vechtdal en zorgt voor een langdurige samenwerking met onze partners, waarbij we blijvend kunnen fungeren als de verbinder voor het integrale gebiedsproces.

5. Kredietaanvraag Collendoornerveen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli besloten:

 1. voor de verdere voorbereiding van het project Herinrichting Collendoornerveen een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

In afstemming met de mensen in het gebied wordt de waterhuishouding in Collendoornerveen geoptimaliseerd. Zo kan het waterbeheer inspelen op de behoefte van gebruikers mits passend in het gebied. Na consultatie van de betrokkenen wordt een definitief ontwerp en een projectplan opgesteld dat waarschijnlijk eind 2017 wordt vastgesteld. Het project in Collendoornerveen draagt hiermee bij aan de strategische doelstelling om te zorgen voor een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van goede kwaliteit.

6. Uitvoeringsinformatie bij Meerjarenverkenning 2018-2021

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli besloten:

 1. de uitvoeringsinformatie behorend bij de Meerjarenverkenning (MJV) 2018-2021 vast te stellen;
 2. een verzamelkrediet beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van k€ 2.857 ten behoeve van routinematige en vervangings­investeringen;
 3. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor een totaal­bedrag van k€ 380 ten behoeve van nieuwe projecten in het kader van de herijking van de investeringsplanning MJV 2018-2021.

Kernboodschap

De meerjarenverkenning (MJV) wordt jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Daarnaast wordt jaarlijks uitvoeringsinformatie bij de MJV (met nadere detailinformatie) vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit onderscheid is gemaakt vanuit de filosofie dat het algemeen bestuur bestuurt op hoofdlijnen en ook omdat op basis van wetgeving dit onderscheid wordt gemaakt in informatievoorziening. Hetzelfde onderscheid wordt ook gemaakt bij de programmabegroting en bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur besluit de uitvoeringsinformatie bij de MJV 2018-2021 van waterschap Vechtstromen vast te stellen, en een verzamelkrediet van € 2.857.000 en een voorbereidingskrediet van € 380.000 vast te stellen. Een verzamel­kredietbesluit heeft betrekking op initiatieven, opgenomen in de meerjaren­begroting, met een eenjarig, routinematig of vervangend karakter. Een voorbereidingskrediet heeft betrekking op middelen die nodig zijn om de voorbereiding ter hand te nemen. Dit voor­bereidings­krediet heeft betrekking op verschillende nieuwe projecten, opgenomen in de meerjarenbegroting, die in 2017 van start gaan.

7. Kredietaanvraag vervolgen project Energiefabriek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli besloten:

 1. fase 2 van het project Energiefabriek te starten volgens het scenario Centralisatie;
 2. voor uitvoering van fase 2 van het project Energiefabriek een krediet beschikbaar te stellen
  van € 14.040.000 (inclusief BTW);
 3. dit voorstel ter kennisname te agenderen voor de commissie Waterketen.


Kernboodschap

In afvalwater zit acht keer meer energie dan nodig is om het water te zuiveren. Een slimme combinatie van bestaande en nieuwe technieken maakt het nu mogelijk nog meer energie te winnen uit afvalwater. Door de bouw van een Energiefabriek in Hengelo, kan de zuivering het afvalwater energieneutraal zuiveren. En op termijn zelfs energie leveren aan bedrijven en burgers in de omgeving.

Op de zuivering in Hengelo wordt gebouwd aan een Energiefabriek. Een deel daarvan is gereed en levert duurzaam opgewekte energie op. In het begin van dit jaar heeft het waterschap fase 2 van het project voorbereid. Om te bepalen op welke wijze het project vervolgd moest worden, is onderzoek gedaan naar diverse scenario’s. Zo kon zorgvuldig worden afgewogen of de extra kosten voor de Energiefabriek gerechtvaardigd zijn. Op basis van een begroting van de investering, de invloed op de exploitatiekosten en de risico’s is besloten om de slibverwerking verder te centraliseren. De bouw van de Energiefabriek in Hengelo maakt onderdeel uit van het strategisch doel van het waterschap om op een duurzame en efficiënte manier afvalwater te zuiveren en haar zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) doelmatig te verwerken.

8. Kredietaanvraag rwzi (rioolwaterzuivering) Almelo Sumpel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli besloten:

 1. voor afronding van fase 2 van het project Renovatie rwzi Almelo Sumpel een krediet beschikbaar te stellen van € 825.000 (inclusief BTW);
 2. voor uitvoering van fase 3 van het project Renovatie rwzi Almelo Sumpel een krediet beschikbaar te stellen van € 1.225.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Sinds 2009 wordt de renovatie van de rwzi Almelo-Sumpel in fasen uitgevoerd. Na deze renovatie zal de rwzi in de komende vijftien jaar weer probleemloos en met moderne technieken het afvalwater van onder andere Almelo, Wierden en Bornerbroek kunnen zuiveren. Met het besluit om krediet voor het project te verlenen kunnen de geplande werkzaamheden worden afgerond. Het project draagt bij aan de strategische doelstelling van het waterschap om op efficiënte en duurzame wijze afvalwater te zuiveren.

9. Kredietaanvraag voorbereiding project Aanpassen rwzi Vriezenveen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli besloten:

 • voor de voorbereiding van het project Aanpassen rwzi Vriezenveen een krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

De zorg voor schoon water is één van de belangrijkste taken van het waterschap. Wij zorgen voor de zuivering van afvalwater van huishoudens en bedrijven dat daarna schoon de sloten en beken instroomt. De aanpassing van de waterzuivering in Vriezenveen draagt bij aan het zo goed mogelijk uitvoeren van deze taak. De omstandigheden op de zuivering in Vriezenveen maken deze plek bij uitstek geschikt voor een 100% Nereda installatie. Daarbij is deze zuivering straks ook onderhoudsvriendelijk, betrouwbaar en kostenefficiënt en hiermee klaar voor de toekomst. De voorgestelde variant past binnen de strategische doelstelling van Vechtstromen om op een doelmatige en duurzame wijze afvalwater te zuiveren.

10. Kredietaanvraag uitvoering project biogasveiligheid toegangscontrole

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juli besloten:

 1. voor de uitvoering van het project Biogasveiligheid toegangscontrole een krediet beschikbaar te stellen van € 450.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen vindt veiligheid van groot belang. Veilig werken voor zijn werknemers, maar ook veiligheid voor de omgeving is een belangrijk goed. Er moet constant worden voldaan aan strenge veiligheidseisen om risico’s te kunnen uitsluiten voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers van het waterschap en de bewoners rondom de waterzuiveringen. Dat betekent dat op de zuiveringen veiligheid een hoge prioriteit heeft, maar ook dat door middel van toegangscontroles de veiligheid wordt gewaarborgd. De afgelopen tijd heeft Vechtstromen geëxperimenteerd met toegangscontroles. Vanaf medio 2017 worden de tijdelijke maatregelen vervangen door structurele maatregelen. Er worden dan elektronische toegangscontroles ingevoerd tussen de publieke en niet-publieke ruimte van de waterzuiveringen.