26 september 2017


Onderwerpen

 1. Samenwerkingsovereenkomst Waterschapsenergie Overijssel
 2. Kredietaanvraag huisvesting / verbindend werken
 3. Projectplan Oelerbeek en Pilot Twickel
 4. Kredietaanvraag Oelerbeek en Pilot Twickel
 5. (Concept) strategie slibeindverwerking aandeelhouders SNB (slibverwerkingsinstallatie)
 6. Informatieboerderij De Doorbraak
 7. Bestuursrapportage Drenthe 2016
 8. Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken

Besluiten

1. Samenwerkingsovereenkomst Waterschapsenergie Overijssel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 september 2017 besloten:

 1. in te stemmen met de bestuursovereenkomst Waterschapsenergie Overijssel;
 2. portefeuillehouder Jan van Hoek te mandateren om namens het dagelijks bestuur de samenwerkingsovereenkomst Waterschapsenergie Overijssel te ondertekenen.

Kernboodschap

De Overijsselse waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen ondertekenen in september 2017 een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Overijssel om gezamenlijk te werken aan de realisatie van duurzame energieprojecten. De provincie Overijssel draagt financieel bij aan het realiseren van de Energiefabrieken in Hengelo en Zwolle. Als tegenprestatie stellen de waterschappen terreinen beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook wordt onderzocht of er locaties bij de twee waterschappen zijn waar windturbines geplaatst kunnen worden en of er energie uit rivieren en beken gewonnen kan worden. Met de samenwerkingsovereenkomst geven partijen het signaal af dat de energietransitie in partnerschap tot stand gebracht moet worden.

2. Kredietaanvraag huisvesting / verbindend werken

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 september 2017 besloten:

 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 7,5 miljoen om de op 1 maart 2017 door het algemeen bestuur vastgestelde Huisvestingsstrategie uit te voeren in de periode
  2017-2021;
 2. het plan van aanpak Verbindend Werken - waarmee de stuurgroep op 12 september 2017 heeft ingestemd - vast te stellen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft op 1 maart voor een nieuwe huisvestingsstrategie gekozen. Het wordt medewerkers makkelijker gemaakt om te kunnen werken op de verschillende locaties van het waterschap. Dit versterkt de verbinding met de zorg voor schoon, voldoende en veilig water op lokaal niveau. Het waterschapshuis in Coevorden is verkocht zodat het aantal werkplekken wordt verminderd. Door de mogelijkheden te verbeteren om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, wordt de flexibiliteit van medewerkers vergroot.  Om deze transitie mogelijk te maken, zijn in de periode tot en met 2021 investeringen nodig, onder meer in de realisatie van extra werk- en vergaderplekken op de locaties in het gebied en in ICT-voorzieningen. Daarnaast is Vechtstromen genoodzaakt een aantal omvangrijke investeringen te doen in de bestaande gebouwen. De afgelopen jaren zijn investeringen uitgesteld in afwachting van de fusie tot Vechtstromen en de nieuwe huisvestingsstrategie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vervanging van de klimaatinstallatie in Almelo,  vervanging van afgeschreven meubilair dat niet meer voldoet aan ARBO-normen en investeringen in de beveiliging van de waterschapslocaties. Op 12 juli 2017 heeft het algemeen bestuur met de vaststelling van de Meerjarenverkenning 2018-2021 hiervoor 7,5 miljoen gereserveerd. Het dagelijks bestuur heeft het projectplan nu goedgekeurd.

3. Projectplan Oelerbeek en Pilot Twickel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 september 2017 besloten:

 1. het definitieve projectplan Oelerbeek en Pilot Twickel vast te stellen met de minimale wijzigingen zoals verwoord in reactienota 2 en zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft een groot deel van de Azelerbeek opnieuw ingericht de afgelopen jaren. Dat was nodig om te voldoen aan de chemische en ecologische doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (kortweg: KRW). De KRW heeft als doel de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Als maatregel om aan dit doel bij te dragen, dient het deelgebied Oelerbeek (tussen Hengelo en Delden) nog ingericht te worden. Conform de KRW worden de Nieuwe Oelerbeek en de Omvloed natuurvriendelijker en vispasseerbaar gemaakt. Ook wordt voor een betere doorstroming gezorgd. Er is een ontwerp gemaakt om anderhalve kilometer beek opnieuw in te richten in het deelgebied Oelerbeek. Daarnaast wordt gewerkt aan de klimaatbestendigheid van het watersysteem. Hiervoor wordt een proef gedaan om het beheer van de waterverdeling tussen de Nieuwe Oelerbeek, Oelerbeek en de Omvloed te optimaliseren, zodat langer water wordt vastgehouden. Dit gebeurt op het landgoed Twickel waar 800 meter beek wordt verondiept en enkele stuwtjes worden aangebracht. Het project Oelerbeek en Pilot Twickel dragen hiermee bij aan de strategische doelstelling om te zorgen voor een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van goede kwaliteit. De voorbereidende werkzaamheden lopen tot en met de tweede helft van 2017. De werkzaamheden starten in de tweede helft van 2017 en zijn naar verwachting in het voorjaar van 2018 klaar.

4. Kredietaanvraag Oelerbeek en Pilot Twickel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 september 2017 besloten:

 1. voor de uitvoering van het project Oelerbeek en Pilot Twickel een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 850.000 inclusief BTW;
 2. extra subsidie-inkomsten te ramen van € 94.000 voor subsidie-bijdrage die aangevraagd wordt in het kader van ZON.

Kernboodschap

Met het beschikbaar stellen van dit krediet en de geraamde subsidie-inkomsten kan de realisatie van het project Oelerbeek en Pilot Twickel van start gaan na de vaststelling van het definitieve projectplan. Daarbij is het van essentieel belang om te komen tot realisatie van de Kaderrichtlijn Water en het klimaatbestendig maken van de Oelerbeek en de Omvloed. Het project Oelerbeek en Pilot Twickel dragen hiermee bij aan de strategische doelstelling om te zorgen voor een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van goede kwaliteit.

5. (Concept) strategie slibeindverwerking aandeelhouders SNB (slibverwerkingsinstallatie)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 september 2017 besloten:

 1. in te stemmen met de (concept) strategie slibeindverwerking aandeelhouders SNB, waarin is bepaald dat:
  1. de komende tien jaar (in beginsel) wordt vastgehouden aan huidige verwerkingsroute via SNB;
  2. de huidige kostentoedelingssystematiek wordt gehandhaafd;
  3. privatisering op termijn een reëel alternatief is;
 2. in te stemmen dat de vertegenwoordiger van Vechtstromen in de Algemene vergadering van Aandeelhouders instemt met het voorstel de afschrijvingstermijn van de slibverbrandingsinstallatie te verlengen met vijf jaar tot en met het jaar 2027;
 3. in te stemmen dat de vertegenwoordiger van Vechtstromen in de Algemene vergadering van Aandeelhouders instemt met het verzoek van waterschap Rivierenland om uit de samenwerking SNB te treden en de aandelen per 1 januari 2018 te verkopen, onder voorwaarde dat uittreding voor de aandeelhouders geen extra kosten met zich meebrengt.

Kernboodschap

Vechtstromen is samen met vijf andere waterschappen aandeelhouder van Slibverwerking Noord Brabant (SNB). De aandeelhouders hebben een brede verkenning uitgevoerd naar hun strategische opties voor slib(eind)verwerking. De resultaten van de verkenning zijn dat de huidige technologie van slibverwerking via SNB kostprijs concurrerend is en afzetzekerheid biedt voor de aandeelhouders. Ook is de verwerkingsroute van het zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) duurzaam.

SNB heeft de energie-efficiency namelijk maximaal geoptimaliseerd, waaronder CO2 terugwinning uit verbrandingsgassen en fosfaat terugwinnen uit de verbrandingsas. Voor het dagelijks bestuur van Vechtstromen redenen om de huidige slib(eind)verwerking via SNB te continueren.

Daarnaast blijkt uit de verkenning dat voor waterschap Rivierenland – in verhouding tot de beperkte aandelen (2,1%) - het aandeelhouderschap gepaard gaat met hoge lasten voor management, bestuur en bedrijfsvoering.

Rivierenland verzoekt daarom uit de samenwerking te treden. Voor Vechtstromen heeft uittreding geen negatieve consequenties. Het dagelijks bestuur heeft daarom geen bedenkingen tegen uittreding van waterschap Rivierenland.

6. Informatieboerderij De Doorbraak

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 september 2017 besloten:

 1. in te stemmen met de asbestsanering van het pand boerderij Peeze, Wolbeslanden 5 te Bornerbroek, eigendom van het waterschap, en over te gaan tot een sobere verbouw van het voorhuis tot gereedschapsloods voor onderhoud van de Doorbraak;
 2. hierdoor de inzet van het pand als educatieve ruimte en voorlichtingslocatie over het waterschapswerk te continueren en te intensiveren, bij voorkeur in samenwerking met verschillende partners, in lijn met de visie op communicatie;
 3. de bovenstaande punten te financieren door het reeds gereserveerde bedrag van € 97.000 (budget van project De Doorbraak bestemd voor sanering) in te zetten voor de ombouw van het voorhuis; daarnaast de structurele exploitatiekosten van € 500 per jaar te financieren uit de kostenplaats ‘interne faciliteiten’;
 4. kennis te nemen van het voornemen van de Stichting Kulturhus Bornerbroek om een aanvraag in te dienen bij LEADER ten behoeve van de subsidiëring van de inrichting van het gebouw en de directe omgeving.

Kernboodschap

De Doorbraak is een van de vlaggenschepen van Vechtstromen. Boerderij Peeze ligt aan de Doorbraak en is daarom ingezet als educatieve ruimte en voorlichtingslocatie over het waterschapswerk de afgelopen jaren. De boerderij ligt op een uitstekende plaats om verschillende doelgroepen het waterschapswerk te laten beleven, op basis van de verschillende redenen waarom de Doorbraak aangelegd is. Bij de feestelijke opening van de Doorbraak in 2016 heeft Vechtstromen toegezegd te zorgen voor een loods voor het gereedschap dat gebruikt wordt voor het onderhoud van Bornerbroek en de Doorbraak. Samen met een aantal organisaties heeft Vechtstromen eerst verkend wat deze wens inhoudt. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat een gereedschapsloods de basis is. Daarom is besloten tot een sobere verbouw van het voorhuis van boerderij Peeze tot gereedschapsloods en de inzet van de boerderij als educatieve ruimte en voorlichtingslocatie over het waterschapswerk te continueren en te intensiveren.

7. Bestuursrapportage Drenthe 2016

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 september 2017 besloten:

 1. akkoord te gaan met de inhoud van de bestuursrapportage Vechtstromen 2016 en deze te verstrekken aan de provincie Drenthe.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen verstrekt ten minste éénmaal per jaar aan gedeputeerde staten een voortgangsrapportage over de uitvoering van de doelstellingen van het waterbeheerplan. Dit gebeurt in het kader van de wettelijke, toezichthoudende taak door de provincie op de waterschappen. Met de provincie Overijssel is de afspraak gemaakt dat het jaarverslag 2016 van Vechtstromen fungeert als bestuursrapportage aan de provincie. Voor de provincie Drenthe is nog een aparte bestuursrapportage over het jaar 2016 opgesteld conform het door deze provincie aangereikte format.
Zo geeft Vechtstromen inzicht in de voortgang van de doelstellingen uit het waterbeheerplan 2016-2021. Vechtstromen geeft in de bestuursrapportage aan, dat het op schema ligt met de realisatie van de doelstellingen uit het waterbeheerplan 2016-2021.

8. Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 september 2017 besloten:

 1. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de tekst van de Green Deal, waardoor de Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken uitvoering gaat geven aan de Green Deal;
 2. portefeuillehouder Jan van Hoek te mandateren om namens het dagelijks bestuur het format te ondertekenen en deze te retourneren aan het procesmanagement van de Green Deal Groene Daken.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen streeft er naar om een bijdrage te leveren aan Klimaatactieve Steden. Dit zijn leefbare steden waarin goed met water en klimaat wordt omgegaan. Een stad waar de inwoners droge voeten houden, de hitte binnen de perken blijft en slimme groene en blauwe infrastructuren de stad gezond houden.

De inzet van groendaken draagt bij aan het leefbaar houden en maken van steden. Door een bijdrage te leveren aan de Green Deal Groene Daken wil waterschap Vechtstromen de ontwikkeling van groene daken stimuleren.

De coördinatie van deze Green Deal is overgegaan naar de Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken. Hierdoor moeten ook enkele artikelteksten uit deze Green Deal gewijzigd worden. Vechtstromen heeft ingestemd met het ondertekenen van deze gewijzigde tekstvoorstellen.