12 september 2017


Onderwerpen

 1. Aanpassing legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur)
 2. Kredietaanvraag Elsbeek Enschede
 3. Projectplan Reggedal Enter
 4. Uitvoeringskrediet Reggedal Enter
 5. Samenwerkingsovereenkomst Lumbricus
 6. Kredietaanvraag Lumbricus
 7. Kredietaanvraag CATCH
 8. Natuurvisie provincie Overijssel
 9. Controleprotocol voor de accountantscontrole op jaarrekening 2017 van waterschap Vechtstromen
 10. Opdrachtbevestiging bij jaarrekening 2017 Vechtstromen
 11. Pilot: maaisel naar de landbouw
 12. Openbaarheid themabijeenkomsten en excursies algemeen bestuur
 13. Bestuurlijke jaarplanning 2018
 14. Gedragscode integriteit fractievertegenwoordigers waterschap Vechtstromen

Besluiten

1. Aanpassing legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 29 augustus 2017 besloten:

 1. de leggers in concept vast te stellen zoals is weergegeven op de website van het waterschap;
 2. de wijzigingen voor zienswijze ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen streeft in zijn gebied naar een veilige leefomgeving voor mens, landbouw, natuur en industrie door te zorgen voor de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit in onder andere beken en rivieren. Om deze taak uit te kunnen voeren, is het waterschap verplicht leggers vast te stellen voor waterstaatswerken. Denk aan registers die informatie bevatten over de ligging en afmeting van onder andere beken en rivieren, de onderhoudsplicht van deze waterlopen, aanwezige duikers en stuwen.

De afgelopen periode zijn er wijzigingen opgetreden in de ligging en afmeting van waterlopen, stuwen en keringen. De oorzaken hiervan zijn een landinrichting, de uitvoering van een project, de overdracht van waterlopen, de aanleg van een nieuwe waterloop of een particuliere aanvraag. Door de gewijzigde leggers vast te stellen, vindt actualisatie van de leggeradministratie plaats. Zo kan het waterschap blijven zorgen voor een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit.

2. Kredietaanvraag Elsbeek Enschede

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2017 besloten:

 1. een financiële bijdrage te leveren aan de gemeente Enschede voor maatregelen aan de pilot Elsbeek;
 2. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 210.000.

Kernboodschap

Het stedelijk gebied van Enschede heeft bij hevige neerslag vaak wateroverlast. Gemeente Enschede en waterschap Vechtstromen werken samen om dit te verminderen. De gemeente heeft inmiddels aanpassingen in de riolering gedaan en de afvoercapaciteit van hemelwater (regen en sneeuw) uit de wijk Twekkelerveld vergroot. Hierdoor wordt dit relatief schone water niet meer via de riolering naar onze rioolwaterzuivering getransporteerd en verwachten we minder wateroverlast bij heftige neerslag. Om de afvoer van dit water mogelijk te maken, dient de afvoercapaciteit van de Elsbeek tot aan de Grolsch Veste te worden vergroot. Het project kan worden gezien als een pilot project binnen ruimtelijke adaptatie. Waterschap Vechtstromen levert hiervoor een financiële bijdrage. De werkzaamheden worden tegelijk met de realisatie van de fietssnelweg F35 (project gemeente Enschede) uitgevoerd.

3. Projectplan Reggedal Enter

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2017 besloten:

 1. de Regge in het deeltraject Enter te herinrichten en vispasseerbaar te maken;
 2. tot de bouw van twee waterinlaatpunten bij de Twickelervaart en Oude Hagmolenbeek;
 3. het definitieve projectplan Reggedal Enter vast te stellen en zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

In het Enters Reggedal werkt waterschap Vechtstromen met verschillende partners aan een meer natuurlijke inrichting van 11,5 km van de Regge. Daarnaast wordt in opdracht van de provincie Overijssel maar liefst 115 ha nieuwe natuur gerealiseerd. Ook wordt de bevaarbaarheid van de Enterse Zomp (tussen de Lee en het Exoo) ingepast. Belangrijk daarbij is dat er een goede balans ontstaat tussen een zo natuurlijk mogelijke Regge en goede waterstanden voor onder andere landbouw, recreatie en natuur. De aanleg van een vispassage nabij de uitmonding van de Twickelervaart moet ervoor zorgen dat vissen graag in de Regge verblijven en stroomopwaarts kunnen zwemmen. Het project Reggedal Enter is onderdeel van de Reggeherstelprojecten die sinds 2000 worden uitgevoerd.

4. Uitvoeringskrediet Reggedal Enter

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2017 besloten:

 1. een krediet beschikbaar te stellen voor uitvoering van het project Reggedal Enter ter grootte van € 5.753.567 inclusief BTW;
 2. aanvullende subsidie-inkomsten te ramen van -/- € 1.900.000.

Kernboodschap

Met het beschikbaar stellen van dit krediet en de geraamde subsidie-inkomsten kan de realisatie van het project Reggedal Enter van start gaan na de vaststelling van het definitieve projectplan. Met de herinrichting van dit deel van de Regge wordt invulling gegeven aan de Reggevisie van het waterschap, de Europese Kaderrichtlijn Water, waterveiligheid,  klimaatbestendigheid en recreatie (o.a. zompvaart). Het project Reggedal Enter draagt hiermee bij aan de strategische doelstelling om te zorgen voor een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit voor onder andere landbouw, natuur en recreatie.

5. Samenwerkingsovereenkomst Lumbricus

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2017 besloten:

 1. in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Lumbricus;
 2. portefeuillehouder Nettie Aarnink te mandateren om de samenwerkingsovereenkomst voor het programma Lumbricus namens het dagelijks bestuur van Vechtstromen te ondertekenen.

Kernboodschap

Op 11 mei is het programma Lumbricus officieel gestart via een startbijeenkomst. Toen is de samenwerking symbolisch beklonken door de veertien consortiumpartners van het programma Lumbricus. Dit najaar wordt de officiële samenwerkingsovereenkomst door Nettie Aarnink ondertekend namens het dagelijks bestuur van Vechtstromen.

6. Kredietaanvraag Lumbricus

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2017 besloten:

 1. voor het uitvoeren van algemeen projectmanagement, als hoofdpartner van het kennisprogramma Lumbricus, een krediet te verlenen van € 683.000 voor de periode 2017–2020;
 2. hiervoor een financiële bijdrage te ramen van € 644.000, welke onderdeel is van een beschikking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu;
 3. voor diverse onderzoeken in de proeftuin-Oost een krediet beschikbaar te stellen van € 600.000.

Kernboodschap

Het kennisprogramma Lumbricus is op 11 mei 2017 officieel van start gegaan. Vechtstromen is de hoofdpartner van dit omvangrijke programma voor het ontwikkelen van kennis en ervaring voor een klimaatrobuust bodem- en watersysteem. Vechtstromen investeert tot eind 2020 € 1,45 miljoen in het programma. Deze kredietaanvraag is bedoeld voor het algemene programmamanagement van Lumbricus en de projecten in de proeftuin-Oost.

7. Kredietaanvraag CATCH

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2017  besloten:

 1. voor de uitvoering van het project CATCH een krediet beschikbaar te stellen  an  € 540.000 (inclusief BTW);
 2. hierbij € 350.000 te ramen aan subsidie en bijdragen.

ernboodschap

Hoe kunnen middelgrote steden anticiperen op de klimaatverandering en extreme weersomstandigheden? Met het project CATCH gaan provincie Overijssel, Universiteit Twente, de gemeenten Enschede en Zwolle, zeven Europese partners uit Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en waterschap Vechtstromen, op zoek naar antwoorden op deze vraag. Dit project geeft invulling aan een behoefte die bij veel middelgrote gemeenten wordt gevoeld. Samen met partners ontwikkelt Vechtstromen een beslissingsondersteunend instrument en een routekaart die middelgrote gemeenten helpen om tot een lange termijn klimaatadaptatiestrategie te komen.

Om de genoemde instrumenten te ontwikkelen en kennis hierover voor iedereen te ontsluiten, is naar verwachting € 4,7 miljoen nodig. De Europese Unie onderschrijft het belang van deze ontwikkeling en draagt daarom € 2,35 miljoen bij. De rest van het budget wordt door de afzonderlijke deelnemers bijgedragen, waar Vechtstromen er een van is. Het project start in juli 2017 en loopt tot en met juli 2020. Om tot uitvoering te komen van het project is nu door het waterschap een krediet beschikbaar gesteld.

8. Natuurvisie provincie Overijssel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2017 besloten:

 1. kennis te nemen van de koers van de provincie Overijssel ten aanzien van het natuurbeleid, zoals beschreven in het koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’;
 2. deel te nemen aan de vervolggesprekken met de provincie Overijssel over de implementatie van het koersdocument.

Kernboodschap

Sinds 2017 is de provincie verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Vanuit die verantwoordelijkheid heeft de provincie met haar partners, waaronder Vechtstromen, het koersdocument ‘natuur voor elkaar’ opgesteld. Met dit koersdocument probeert de provincie Overijssel - in aanvulling op het bestaande beleid - de natuur, economie en de samenleving meer met elkaar te verbinden.

Het dagelijks bestuur van Vechtstromen stemt in met het koersdocument en zal met de provincie in gesprek gaan over de implementatie van de koers.

9. Controleprotocol voor de accountantscontrole op jaarrekening 2017 van waterschap Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2017 kennis genomen van het volgende voorstel van de AB-controlecommissie waarbij het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

 1. het advies over te nemen van de AB-controlecommissie en het Controleprotocol vast te stellen voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2017 van waterschap Vechtstromen;
 2. In het Controleprotocol 2017 wordt voorgesteld om:
 1. het geactualiseerde normenkader waterschap Vechtstromen 2017 (zoals opgenomen in de bijlage bij het Controleprotocol 2017) vast te stellen;
 2. met betrekking tot het voorwaardencriterium alleen de aspecten recht, hoogte en duur van de financiële stromen in de rechtmatigheidscontrole te betrekken;
 3. de door de accountant te hanteren goedkeuringstolerantie voor fouten in de jaarrekening 2017 en onzekerheden in de controle over 2017 vast te stellen op:

Strekking controleverklaring

Goedkeuringstolerantie

Goedkeurend

Beperking

Oordeel-onthouding

Afkeuring

Fouten in jaarrekening

(% van bruto lasten)

≤ 1%

> 1% < 3%

-

≥ 3%

Onzekerheden in controle (% van bruto lasten)

≤ 3%

> 3% < 10%

≥ 10%

-

 1. de door de accountant te hanteren rapporteringstolerantie voor het apart rapporteren van fouten en onzekerheden vast te stellen op 10% van de goedkeuringstolerantie;
 2. de looptijd van het Controleprotocol te bepalen op het rekeningjaar 2017 en met terug­werkende kracht per 1 januari 2017 in werking te laten treden;
 3. gebruik te maken van de mogelijkheid om specifieke aandachtspunten mee te geven aan de accountant voor de controle van de jaarrekening 2017.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het Controleprotocol (inclusief normenkader 2017) zoals dat is voorbereid door de AB-controlecommissie. Vanuit het algemeen bestuur is deze commissie opgericht voor de controle van de jaarrekening. In het Controleprotocol is de reikwijdte van het interne rechtmatigheidstraject vastgelegd en wat de rol is van de accountant ten aanzien van rechtmatigheid (de mate waarin in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving wordt gehandeld). Daarmee voldoet waterschap Vechtstromen aan de wettelijke minimumeisen ten aanzien van de accountantscontrole van de jaarrekening 2017 zoals vastgelegd in het Waterschapsbesluit en in de Controleverordening van het waterschap. Het Controle­protocol wordt ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur.

10. Opdrachtbevestiging bij jaarrekening 2017 Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2017 kennis genomen van het volgende voorstel van de AB-controlecommissie waarbij het algemeen bestuur wordt voorgesteld

 1. in te stemmen met de opdrachtbevestiging van de accountant voor de controle-opdracht jaarrekening 2017;
 2. de accountant hierover formeel te informeren via de bijgevoegde conceptbrief.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het algemeen bestuursvoorstel ‘Opdrachtbevestiging controle-opdracht jaarrekening 2017 waterschap Vechtstromen’ zoals dat is voorbereid door de AB-controlecommissie. Vanuit het algemeen bestuur is deze commissie opgericht voor de controle van de jaarrekening. Het is gebruikelijk dat de accountant jaarlijks per brief de opdracht vanuit het algemeen bestuur tot controle van de jaarrekening bevestigt. In een brief van de accountant is weergegeven hoe de controle van de jaarrekening 2017 zal worden opgezet. Conform het door het algemeen bestuur vast te stellen Controleprotocol 2017 (AB-vergadering van 18 oktober 2017) wordt deze controle in twee stappen doorlopen:

 1. In de tweede helft van 2017: een interim-controle (beoordeling van de financiële processen, administratieve organisatie en beheermaatregelen) voor de directie (met een afschrift aan het dagelijks bestuur).
 2. In de eerste helft van 2018: een controleverklaring bij de jaarrekening 2017 (inclusief verslag van bevindingen) voor het algemeen bestuur (met een afschrift aan het dagelijks bestuur).

Zo kan met de controleverklaring van de accountant aan de stakeholders inzicht worden gegeven in het getrouw en rechtmatig handelen van waterschap Vechtstromen.

11. Pilot: maaisel naar de landbouw

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2017 besloten:

 1. in te stemmen met het uitvoeren van een pilot onder de vlag van de Groene Metropool Twente/Mineral Valley Twente om aan een viertal agrariërs vrijkomend bodem- en bermmaaisel van het waterschap beschikbaar te stellen als bodem-verbeteraar met als effect voor het waterschap meer bergend vermogen en minder uitspoeling van mineralen en het reduceren van de kosten voor afvoeren van maaisel.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen start met de pilot beschikbaarstelling maaisel voor de landbouw. Hierin onderzoekt waterschap Vechtstromen de komende twee jaar samen met onder andere agrariërs, gemeenten en in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu of maaisel door de landbouw kan worden hergebruikt als organisch materiaal voor bodemverbetering (werkwijze waarbij door bewerking of toevoegen van organisch materiaal de structuur van de bodem verbeterd). Het onderzoek is er op gericht om maaisel te transformeren van afvalstof naar een duurzame grondstof voor de landbouw waardoor er uiteindelijk ook kosten worden bespaard.

12. Openbaarheid themabijeenkomsten en excursies algemeen bestuur

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2017 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. themabijeenkomsten van het algemeen bestuur openbaar toegankelijk te maken;
 2. excursies van het algemeen bestuur in het eigen werkgebied openbaar te maken;
 3. vervoer en catering door de bezoeker zelf te laten organiseren;
 4. de agenda van een besloten vergadering conform wet en praktijk openbaar te maken;
 5. vooruitlopend op aanpassing van provinciale regelgeving de verplichting te schrappen om de leden van het dagelijks bestuur in de eerste vergadering van het algemeen bestuur te benoemen;
 6. de bovengenoemde beslissingen te verwerken in een nieuw (maar overigens niet inhoudelijk gewijzigd) reglement van orde algemeen bestuur;
 7. het reglement van orde algemeen bestuur waterschap Vechtstromen, vastgesteld op 2 juli 2014, in te trekken en het (nieuwe) reglement van orde algemeen bestuur waterschap Vechtstromen 2017 vast te stellen.

Kernboodschap

Het waterschap vindt het belangrijk om open te zijn over de manier waarop besluiten worden genomen en voorbereid. In de afweging worden zoveel mogelijk belangen afgewogen. Themabijeenkomsten en excursies dragen voor leden van het algemeen bestuur bij aan gedachtenvorming in de aanloop naar besluitvorming. Om belangstellenden in de gelegenheid te stellen dit proces te volgen of ook inbreng te leveren, worden deze bijeenkomsten vanaf nu openbaar toegankelijk gemaakt. In het belang van transparantie en democratische controle worden voortaan de agenda’s van besloten vergaderingen openbaar gemaakt.

13. Bestuurlijke jaarplanning 2018

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2017 besloten:

 1. in te stemmen met de bestuurlijke jaarplanning dagelijks bestuur 2018, waarbij:
 2. het dagelijks bestuur wekelijks bijeenkomt voor themabijeenkomsten dan wel besluitvormende vergaderingen;
 3. tweewekelijks portefeuilleoverleggen plaatsvinden;
 4. het dagelijks bestuur niet bijeenkomt in vastgestelde basisschoolvakanties van regio Noord en tijdens een zomerreces van vier weken in de zomervakantie basisonderwijs van 30 juli t/m 24 augustus 2018 (weken 31 t/m 34).

en ingestemd met het volgende voorstel waarbij ze het algemeen bestuur voorstelt:

 1. in te stemmen met de bestuurlijke jaarplanning algemeen bestuur 2018, waarbij:
 2. vijf vergaderingen worden georganiseerd;
 3. vijf informele themabijeenkomsten (waarvan één projectenexcursie) worden georganiseerd;
 4. geen bijeenkomsten plaatsvinden op vastgestelde feestdagen;
 5. geen bijeenkomsten plaatsvinden in vastgestelde schoolvakanties voor het basisonderwijs;
 6. geen bijeenkomsten plaatsvinden op bid- en dankdag voor gewas en arbeid;
 7. een reces wordt gehouden van vier weken in de zomervakantie basisonderwijs van 30 juli t/m 24 augustus 2018 (weken 31 t/m 34).

Kernboodschap

Het algemeen en dagelijks bestuur van Vechtstromen staan voor het nemen van goed afgewogen besluiten. Voor een goede voorbereiding en het vergroten van de kans op voltallige aanwezigheid, wordt jaarlijks een planning gemaakt waarin bijeenkomsten en vergaderingen worden opgenomen. Het dagelijks bestuur reserveert wekelijks een dag voor gezamenlijke veldbezoeken, gesprekken met partners en belanghebbenden en het doordenken van grote vraagstukken.

14. Gedragscode integriteit fractievertegenwoordigers waterschap Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 september 2017 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. te constateren dat fractievertegenwoordigers door hun rol in de adviescommissie(s) een belangrijke rol hebben in het besluitvormingsproces;
 2. voor fractievertegenwoordigers die zitting hebben in een adviescommissie een gedragscode op te stellen;
 3. deze gedragscode door fractievertegenwoordigers actief en persoonlijk te laten ondertekenen, als voorwaarde voor het actieve lidmaatschap van een adviescommissie, en het reglement voor de vaste adviescommissies aan te vullen met deze verplichting;
 4. de bepalingen betreffende het aannemen van geschenken die nu in het reglement voor de vaste adviescommissies staat, en thans wordt opgenomen in de gedragscode integriteit voor fractievertegenwoordigers te schrappen uit het genoemde reglement.

Kernboodschap

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft integriteitsbeleid vastgesteld voor medewerkers en bestuursleden, conform de Waterschapswet. Fractievertegenwoordigers behoren tot geen van deze beide categorieën.

Gelet op de hoge waarde die waterschap Vechtstromen toekent aan integriteit stelt het algemeen bestuur voor een gedragscode voor fractievertegenwoordigers vast te stellen