31 oktober 2017


Onderwerpen

 1. Bestuursovereenkomst Overijssel-waterschappen-LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord POP 3-DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)-programma
 2. Maatregelen Bestuursverklaring Dinkeldal
 3. Kredietaanvraag Herinrichting Boven Regge-De Meene
 4. Aanbesteding accountantscontrole 2018-2021: Programma van Eisen (inclusief selectiecriteria)

Besluiten

1. Bestuursovereenkomst Overijssel-waterschappen-LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord POP 3-DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)-programma

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 17 oktober 2017 besloten:

 1. in te stemmen met de bestuursovereenkomst POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU) DAW-programma van de provincie Overijssel, waterschappen en LTO Noord;
 2. als onderdeel van de overeenkomst een bedrag € 7.544.000 te besteden aan de uitvoering van KRW projecten in de periode 2017-2021 en daarnaast een bedrag
  € 400.000 extra beschikbaar te stellen voor het DAW programma in de provincie Overijssel over de periode 2017-2021]

Kernboodschap

Door ondertekening van de bestuursovereenkomst in het kader van het POP3 programma kunnen de projecten voor de Kaderrichtlijn binnen het beheersgebied Vechtstromen sneller in uitvoering worden genomen en krijgt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) een extra financiële impuls. Het DAW programma biedt het waterschap de mogelijkheid om in gezamenlijkheid met zijn partners doelen te realiseren op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit in de provincie Overijssel.

2. Maatregelen Bestuursverklaring Dinkeldal

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 31 oktober 2017 besloten:

 1. in het kader van de evaluatie ‘Bestuursverklaring Dinkeldal 2000’ te kiezen voor een gefaseerde uitwerking van en besluitvorming over de te nemen maatregelen;
 2. de voorbereiding te starten voor de inzet van de zandwinplas Oelemars;
 3. de voorbereiding en uitvoering te starten voor de optimalisatie van de Kramerswatergang (voorbereiding en uitvoering);
 4. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 550.000 inclusief btw;
 5. voor het verbeteren van de monitoring van de waterafvoer in het stroomgebied van de Dinkel twee nieuwe meetpunten te plaatsen;
 6. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 125.000 inclusief btw.

Kernboodschap

De wateroverlast in het Dinkeldal is de laatste jaren significant toegenomen ten opzichte van de situatie in het jaar 2000. Dit is voor het waterschap reden om in overleg met de grondeigenaren/agrariërs maatregelen te treffen. Onlangs zijn de vernauwingen bij twaalf bruggen verwijderd en is ook het Verdeelwerk anders ingesteld. Nu werkt het waterschap aan de uitwerking van twee maatregelen om meer ruimte te maken voor water. Het betreft het inzetten van de zandwinplas Oelemars en het optimaliseren van de Kramerswatergang. Om de effecten van maatregelen te kunnen meten, wordt het meetnet uitgebreid. De maatregelen leveren een bijdrage aan het verminderen van de wateroverlast in het Dinkeldal.

3. Kredietaanvraag Herinrichting Boven Regge-De Meene

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 31 oktober 2017 besloten:

 1. een krediet beschikbaar te stellen voor het afronden van het project Boven Regge –
  De Meene ter grootte van € 138.000 inclusief btw.

Kernboodschap

Het waterschap Vechtstromen streeft naar een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit. Het project Boven Regge-De Meene draagt bij aan deze strategische doelstelling. Met het beschikbaar stellen van dit krediet kan de realisatie van dit project worden afgerond.

In het gebied Boven Regge De Meene, vanaf het Twentekanaal tot Goor, heeft waterschap Vechtstromen over een lengte van ongeveer 1,4 kilometer het gebied rondom de Regge opnieuw ingericht. Het riviertje heeft een meer natuurlijke loop gekregen en drie kunstwerken zijn vispasseerbaar gemaakt. Door deze werkzaamheden zal de waterkwaliteit verbeteren zodat er een goede leefomgeving ontstaat voor vissen en planten. Bovendien vergroot de nieuwe inrichting de beleving van water.

4. Aanbesteding accountantscontrole 2018-2021: Programma van Eisen (inclusief selectiecriteria)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 31 oktober 2017 kennis genomen van het volgende voorstel van de AB-controlecommissie waarbij het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

 • het advies over te nemen van de AB-controlecommissie en het Programma van Eisen (inclusief selectiecriteria) vast te stellen voor de aanbesteding accountantscontrole 2018-2021.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het voorstel “Aanbesteding accountants­controle 2018-2021: Programma van Eisen (inclusief selectiecriteria)”, zoals dat is voorbereid door de AB-controlecommissie. Vanuit het algemeen bestuur is deze commissie opgericht voor de controle van de jaarrekening.

In de Controleverordening van waterschap Vechtstromen is vastgelegd dat het algemeen bestuur voor de aanbesteding van de accountantscontrole het ‘Programma van Eisen’ vaststelt. Daarnaast is als bepaling opgenomen, dat het algemeen bestuur voor de selectie van de accountant de selectiecriteria vaststelt.

Daarom wordt het “Programma van Eisen (inclusief selectiecriteria)” voor de aanbesteding van de accountantscontrole 2018-2021 ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur.