7 november 2017


Onderwerpen

 1. Bestuurlijk voortgangsrapport 2017 en programmabegroting 2018-2021
 2. Belastingverordeningen 201
 3. Kredietaanvraag voorbereiding project Waterlichaam Elsbeek
 4. Kredietaanvraag implementatie project Data Historian
 5. Beoordeling voorgenomen mijnbouwactiviteiten in het kader van adviesrecht

Besluiten

1. Bestuurlijk voortgangsrapport 2017 en programmabegroting 2018-202

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 31 oktober 2017 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. het bestuurlijk voortgangsrapport 2017, inclusief de 2e begrotingswijziging 2017, vast te stellen;
 2. de programmabegroting 2018-2021, inclusief de tarieven 2018 voor de waterschapsbelastingen, vast te stellen.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft ingestemd met het voorstel “Bestuurlijk voortgangsrapport 2017 en programmabegroting 2018-2021”, dat ter vaststelling aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd. Bestuurlijk voortgangsrapport 2017 Met het bestuurlijk voortgangsrapport 2017 informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur over de voortgang van de doelstellingen op het gebied van schoon, voldoende en veilig water. Uit de rapportage blijkt dat de realisatie van de programmadoelen in 2017 op koers ligt.
Programmabegroting 2018-2021 Met de programmabegroting 2018-2021 realiseert Vechtstromen de meerjarige einddoelen voor schoon, voldoende en veilig water met een gelijkblijvend meerjarig investeringsniveau. In 2018 wordt door Vechtstromen € 39 miljoen geïnvesteerd in onder andere de renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi), kunstwerken, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers. Daarnaast werkt het waterschap samen met partners aan de Kaderrichtlijn water, klimaatadaptatie, het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)), Natura 2000/PAS en versnelling van de energietransitie. De belastingen voor huishoudens en bedrijven nemen, conform het bestuursakkoord, in 2018 met gemiddeld 3,2% toe.

2. Belastingverordeningen 2018

Besluit Het dagelijks bestuur heeft op 31 oktober 2017 ingestemd met het volgende voorstel en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. de belastingverordeningen voor 2018 vast te stellen conform de thans geldende belastingverordeningen, echter met nieuwe belastingtarieven en met terinzagelegging van de relevante normbladen bij waterschapslaboratorium Aqualysis, Loggerweg 6, te Zwolle;
 2. vast te stellen de verordening zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) waterschap Vechtstromen 2018, met het tarief van € 50,29 per vervuilingseenheid;
 3. vast te stellen de verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2018, met het tarief van € 50,29 per vervuilingseenheid;
 4. vast te stellen de verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2018, met de volgende tarieven:
 • ingezetenen: € 67,84 per woonruimte;
 • ongebouwde onroerende zaken binnendijks: € 57,22 per hectare;
 • ongebouwde onroerende zaken buitendijks: € 14,31 per hectare;
 • ongebouwde onroerende zaken die als bergingsgebied (gebied dat is aangewezen om water te bergen op het maaiveld) zijn opgenomen in de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur): € 14,31 per hectare;
 • openbare verharde wegen: € 114,44 per hectare;
 • openbare verharde wegen in bergingsgebieden: € 28,61 per hectare;
 • natuurterreinen: € 4,06 per hectare;
 • gebouwde onroerende zaken binnendijks: 0,0416 % van de WOZ waarde;
 • gebouwde onroerende zaken buitendijks: 0,0104 % van de WOZ waarde.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft ingestemd met de “Belastingverordeningen 2018”, dat ter vaststelling aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd. Dit voorstel betreft drie belastingverordeningen: de Verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 2018, de verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2018 en de verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2018. De inhoud van de verordeningen is onveranderd gebleven, maar de belastingtarieven voor 2017 zijn vervangen door de belastingtarieven voor 2018.

3. Kredietaanvraag voorbereiding project Waterlichaam Elsbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 november 2017 besloten:

 1. Voor het voorbereiden van het project Waterlichaam Elsbeek een krediet beschikbaar te stellen van € 275.000 (inclusief btw).

Kernboodschap

Het waterschap Vechtstromen streeft naar een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit. Het project Waterlichaam Elsbeek draagt bij aan deze strategische doelstelling en geeft invulling aan onze klimaatrobuuste opgave. Met het beschikbaar stellen van dit krediet kan de voorbereiding van dit project worden gestart. Twee trajecten van de Elsbeek, vanaf de Hoge Boekelerweg tot aan de uitstroom in de Dinkel en de Kloosterhuizenbeek ten noorden van de weg Losser-Enschede, voldoen op dit moment nog niet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water. De beek valt droog in zomers met weinig neerslag en voert bij regenval het water te snel af. Het hoogteverschil in dit gebied werkt dit onder andere in de hand. Daarnaast is de vismigratie in dit gebied een aandachtspunt. Om in dit gebied tot een goed plan te komen, dat zowel waterdoelen als ook agrarische belangen, recreatie en natuurdoelen dient, wordt de komende tijd actief overleg gevoerd met alle betrokken partijen. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken hoe externe subsidietrajecten een rol kunnen spelen om de doelen van de diverse partijen vorm te geven. Als resultaat wordt in deze fase een inrichtingsplan en concept-projectplan opgeleverd waarin de inbreng van alle betrokken partijen is verwerkt. Het concept-projectplan wordt in de vervolgfase ter inzage gelegd. Waterschap Vechtstromen ziet water als verbindende factor en wil op basis van een open dialoog en open kaders invulling geven aan waterbeheer. Dat doet het waterschap door in trajecten zoals de Elsbeek nadrukkelijk het gesprek met de betrokken partijen aan te gaan en met die input een plan op te stellen.

4. Kredietaanvraag implementatie project Data Historian

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 november 2017 besloten: Voor de implementatie van het project Data Historian een krediet beschikbaar te stellen van € 52.000 (inclusief btw).

Kernboodschap

Het waterschap Vechtstromen streeft naar een juiste, tijdige en toekomst vaste informatievoorziening, zowel voor eigen gebruik als voor externe verantwoording. Het project Data Historian draagt bij aan deze doelstelling. Met het beschikbaar stellen van dit krediet kan de implementatie van dit project worden gestart.
Het project Data Historian leidt tot de keuze, eventuele aanschaf en implementatie van een nieuwe database voor het primaire proces van Waterketen, want er werd nog gebruik gemaakt van verouderde databases. In het project Data Historian wordt een grote basisdatabase, een zogenaamde Data Historian, ontwikkeld. Dit is een database waar andere systemen uit de organisatie hun gegevens uit halen. Op basis daarvan kunnen bijvoorbeeld rapportages en beleidsdocumenten worden opgesteld. Waar eerst meerdere databases naast elkaar bestonden, hoeft er straks nog maar één centrale database gevuld te worden. Door de overstap naar dit nieuwe systeem wordt er een betere aansluiting van informatievoorziening tot stand gebracht en wordt de continuïteit beter gewaarborgd.

V. Beoordeling voorgenomen mijnbouwactiviteiten in het kader van adviesrecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 november 2017 besloten:

1. bij de beoordeling van voorgenomen mijnbouwactiviteiten met name aandacht te besteden aan:

 1. vakinhoudelijke aspecten: het effect van de voorgenomen activiteit op onze primaire taken (veilige waterkeringen, schoon en voldoende water);
 2. communicatieve en bestuurlijke aspecten: bestuurlijke gevoeligheden en maatschappelijke onrust die uit de voorgenomen mijnbouwactiviteit kunnen voortkomen;

2. zoveel mogelijk samen op te trekken met de overige decentrale overheden met adviesrecht (provincies en gemeenten) bij het formuleren van ons advies.

Kernboodschap

Sinds 1 januari heeft Waterschap Vechtstromen wettelijk adviesrecht bij voorgenomen mijnbouwactiviteiten. Het waterschap richt zich bij het beoordelen van mijnbouw-aanvragen vooral op de invloed die de mijnbouwactiviteiten hebben op de kerntaken van het waterschap (veilige waterkeringen, voldoende en schoon water). Daarnaast heeft het waterschap – als omgevingsbewuste overheid – oog voor de maatschappelijke impact van een beoogde mijnbouwactiviteit. Het opstellen van onze adviezen doen we samen met andere decentrale overheden (provincies, gemeenten).