24 januari 2017


Onderwerpen

 1. Nota bodembeheer verondieping Gat van Joosten
 2. Jaarverslag integriteit 2015 en 2016
 3. Wijziging Regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag (ambtelijke integriteit)
 4. Bestuurlijke richtlijnen Jaarverslag 2016 en Meerjarenverkenning 2018-2021
 5. Projectvoorstel LIVE (Living Vecht–Dinkel)
 6. Marktvisie, inkoop- en aanbestedingsbeleid en uitvoeringsstrategie

Besluiten

1. Nota bodembeheer verondieping Gat van Joosten

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit

 1. nu geen onderzoek uit te voeren naar de kaders voor gebiedsspecifiek beleid voor het Gat van Joosten;
 2. nu geen Nota Bodembeheer op te stellen voor het Gat van Joosten.

Kernboodschap

De eigenaar van voormalige zandwinningslocatie ‘het Gat van Joosten’ bij Gramsbergen heeft samen met een externe initiatiefnemer plannen om deze plas met grond en bagger minder diep te maken. (circa 250.000 m3). Om zo’n verondieping mogelijk te maken moet het waterschap regels vaststellen voor het gebruik van grond en bagger. Dat wordt beschreven in een Nota Bodembeheer. Omdat dit gebied in het winterbed van de Vecht ligt, is ook de gebiedsspecifieke uitwerking van het programma Ruimte voor de Vecht van toepassing.  Deze gebiedsspecifieke uitwerking is nog niet gereed. Daarom kan het waterschap het proces van het opstellen van een Nota Bodembeheer nog niet starten. Dit zou de kansen voor integrale gebiedsontwikkeling beperken. Tevens wil het waterschap eerst de gevolgen voor landbouw en natuur in beeld brengen om mogelijke negatieve gevolgen te voorkomen.

2. Jaarverslag integriteit 2015 en 2016

Besluit

Het dagelijks bestuur

 1. constateert dat de naleving van het integriteitsbeleid in de jaren 2015 en 2016 goed op orde is;
 2. neemt kennis van het jaarverslag integriteit 2015 en 2016 en stelt deze vast;
 3. biedt het verslag integriteit 2015 en 2016 ter kennisname aan aan de ondernemingsraad en het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Met het verslag integriteit 2015 en 2016 legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan het algemeen bestuur over het gevoerde integriteitsbeleid voor de medewerkers in de jaren 2015 en 2016.

Het dagelijks bestuur constateert dat de naleving van het integriteitsbeleid op orde is. De afgelopen twee jaar zijn nieuwe regelingen vastgesteld en zijn zowel bestuurders als ambtenaren getraind in het toepassen van deze regelingen. In 2015/2016 heeft zich een situatie voorgedaan die in strijd was met het integriteitsbeleid van het waterschap. Hierop zijn passende maatregelen getroffen.

3. Wijziging Regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag (ambtelijke integriteit)

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit

 1. het afdoen van (interne) klachten over ongewenst gedrag niet bij de vertrouwens-persoon te beleggen, maar bij de secretaris-directeur of bij een door hem aangewezen persoon;
 2. de taakomschrijving van de vertrouwenspersoon in artikel 2 redactioneel aan te passen;
 3. hiertoe de ‘Regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag waterschap Vechtstromen’ in te trekken en;
 4. de ‘Regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag waterschap Vechtstromen 2017’ vast te stellen;

Kernboodschap

In september 2015 is de Regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag waterschap Vechtstromen (vanaf hier: de Regeling) vastgesteld. In deze Regeling is de vertrouwenspersoon aangewezen voor het behandelen van ingediende klachten. Bij nader inzien blijkt, dat deze rol van vertrouwenspersoon zich niet verhoudt met zijn overige taken en zijn onafhankelijke positie.

Daarom wordt de secretaris-directeur of een door hem aan te wijzen persoon verantwoordelijk voor de behandeling van ingediende klachten. In lijn hiermee is de Regeling gewijzigd en de taakomschrijving van de vertrouwenspersoon in artikel 2  redactioneel aangepast.

4. Bestuurlijke richtlijnen Jaarverslag 2016 en Meerjarenverkenning 2018-2021

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit

 1. de bestuurlijke richtlijnen vast te stellen voor de totstandkoming van het jaarverslag (JV) 2016 en de meerjarenverkenning (MJV) 2018-2021;
 2. het technisch vragenhalfuur voorafgaand aan de commissiebehandeling te combineren met de AB-presentatie over het JV 2016 en de MJV 2018-2021;
 3. deze richtlijnen ter informatie te sturen naar de commissie besturen en organiseren.

Kernboodschap

Op 12 juli 2017 stelt het algemeen bestuur van het waterschap het jaarverslag over 2016 vast. Het jaarverslag biedt inzicht in de realisatie van de doelstellingen, middelen en de financiële situatie over 2016. Tegelijk met het Jaarverslag 2016 stelt het algemeen bestuur de Meerjarenverkenning 2018-2021 vast. De meerjarenverkenning vormt het beleids-inhoudelijke en financiële kader voor de programmabegroting 2018-2021 die in het najaar van 2017 wordt opgesteld. Het dagelijks bestuur heeft richtlijnen vastgesteld voor de totstandkoming van het Jaarverslag 2016 en de Meerjarenverkenning 2018-2021. Deze richtlijnen worden 8 februari 2017 ter informatie aangeboden aan de commissie besturen en organiseren.

5. Projectvoorstel LIVE (Living Vecht–Dinkel)

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit in te stemmen met

 1. de projectbegroting van het LIVE-project, waarbij voor het waterschap Vechtstromen een investering van € 1.850.000 wordt geraamd met daarbij aan Interreg Va-subsidie en bijdragen van partners een bedrag van totaal € 1.600.000;
 2. de voorfinanciering door het waterschap Vechtstromen van de geraamde Duitse inrichtingskosten van het Nederlandse project Dinkel Losser-Gronau;
 3. het trekkerschap van Vechtstromen van het project LIVE.

Kernboodschap

Grensoverschrijdende samenwerking is voor Vechtstromen onmisbaar voor het behalen van de (water)doelen. Water houdt zich immers niet aan grenzen.

Via het omvangrijk samenwerkingsproject LIVE (Living Vecht-Dinkel) wordt de komende vier jaar met Nederlandse en Duitse partners gewerkt aan een veilig, gezond en vitaal Vecht- en Dinkelsysteem. Het betreffende projectvoorstel is voor subsidie ingediend in het kader van het grensoverschrijdende Interreg programma Va; Nederland-Duitsland.

6. Marktvisie, inkoop- en aanbestedingsbeleid en uitvoeringsstrategie

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit

 1. kennis te nemen van de concept marktvisie, inkoop- en aanbestedingsbeleid en uitvoeringsstrategie en akkoord te gaan met doorgeleiding naar commissie besturen en organiseren;
 2. de concept marktvisie, inkoop- en aanbestedingsbeleid en uitvoeringsstrategie opiniërend in de commissie Besturen en Organiseren te behandelen;
 3. na behandeling in de commissie Besturen en Organiseren tot definitieve besluitvorming in dagelijks bestuur met opmerkingen/aanvullingen van de commissie.

Kernboodschap

De Nederlandse waterschappen beschikken over een uniform inkoop- en aanbestedingsbeleid en een gezamenlijke marktvisie. In 2016 zijn beiden door de Unie van Waterschappen geëvalueerd en vernieuwd. Beide zijn voor Vechtstromen richtinggevend. Het dagelijks bestuur stelt het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Vechtstromen formeel vast. Om met zowel de marktvisie als het inkoop- en aanbestedingsbeleid in de dagelijkse praktijk aan de slag te gaan is binnen Vechtstromen tevens een uitvoeringsstrategie ontwikkeld. Vaststelling van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, de marktvisie en de uitvoeringsstrategie door het dagelijks bestuur van Vechtstromen is voorzien na behandeling in de commissie Besturen en Organiseren.