28 februari 2017


Onderwerpen

 1. Bezwaren grondwateronttrekking gegrond verklaard (07-02-2017)
 2. Maatwerkvoorschriften rioolwaterzuivering Den Ham
 3. Maatwerkvoorschriften rioolwaterzuivering Haaksbergen
 4. Maatwerkvoorschriften rioolwaterzuivering Hengelo
 5. Maatwerkvoorschriften rioolwaterzuivering Vriezenveen
 6. Benoeming loco-secretarissen 2017

Besluiten

1. Bezwaren grondwateronttrekking gegrond verklaard

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 februari 2017 besloten:

 1. twee ingediende bezwaren met betrekking tot een verleende watervergunning aan Bio Energy Coevorden B.V. van 21 juli 2016 voor het onttrekken en lozen van grondwater gegrond te verklaren;
 2. het besluit van het dagelijks bestuur van 21 juli 2016 nader te motiveren.
 3. het besluit van het dagelijks bestuur van 21 juli 2016 te wijzigen.
 4. deze beslissing op bezwaar aan betrokkenen bekend te maken middels schriftelijke correspondentie.

Kernboodschap

Er is bezwaar aangetekend tegen het besluit van het dagelijks bestuur aan Bio Energy Coevorden een watervergunning te verlenen voor het lozen en onttrekken van grondwater in het Europark te Coevorden. De hiertegen ingediende bezwaarschriften worden op advies van de onafhankelijke adviescommissie behandeling bezwaren door het dagelijks bestuur gegrond verklaard.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn, dat de voorbereiding en belangenafweging onvoldoende zorgvuldig hebben plaatsgevonden en de motivering niet aan alle vereisten voldoet. Daarom heeft het dagelijks bestuur nader onderzoek uitgevoerd. Daarna is de watervergunning met meer details gemotiveerd en zijn er nieuwe voorschriften aan de vergunning verbonden.

2. Maatwerkvoorschriften rioolwaterzuivering Den Ham

Besluit

Het dagelijks bestuur stelt voor een periode van drie jaar maatwerkvoorschriften vast:

 • fosfor in het effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) van de rwzi (rioolwaterzuivering) Den Ham, die strenger is dan de huidige vergunningseis en ruimer is dan de lozingseis uit het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.);
 • stikstof in het effluent van de rwzi Den Ham, die gelijk is aan de huidige vergunningseis en strenger is dan de lozingseis uit het Activiteitenbesluit.

Kernboodschap

In het verleden werd voor ieder rwzi een aparte vergunning opgesteld. Waterschap Vechtstromen gaat nu alle vergunningen toetsen aan de landelijke eisen en bepaalt per zuivering of aanvullende eisen nodig zijn. De rwzi Den Ham zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven uit Den Ham en loost dit op de Linderbeek. Het waterschap is op zoek naar een duurzame oplossing. Tot die tijd blijven de tot op heden geldende lozingseisen van toepassing. Deze situatie is tijdelijk en geen verslechtering. Het heeft daarom geen negatief effect op de flora en fauna in de Linderbeek. Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft besloten om voor een periode van drie jaar de lozingseisen voor de zuivering te verruimen.

3. Maatwerkvoorschriften rioolwaterzuivering Haaksbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit

 1. ter bescherming van de kwaliteit van de Bolscherbeek een aanvullend voorschrift op te nemen voor rioolwaterzuiveringsinstallatie Haaksbergen (rwzi Haaksbergen);
 2. een maatwerkvoorschrift vast te stellen voor ammonium-stikstof in het effluent van de rwzi Haaksbergen die gelijk is aan de huidige vergunningseis.

Kernboodschap

In het verleden werd voor iedere rwzi een aparte vergunning opgesteld. Waterschap Vechtstromen gaat nu alle vergunningen toetsen aan de landelijke eisen en bepaalt per rwzi of aanvullende eisen nodig zijn. De rwzi Haaksbergen zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven uit Haaksbergen, Buurse, Sint Isidorushoeve, Bentelo en Hengevelde. Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd op de Leiding van de Smitterij op de Honesch en komt benedenstrooms uit in de Bolscherbeek. De Bolscherbeek wordt voor een belangrijk deel gevoed door gezuiverd afvalwater van de rwzi Haaksbergen. De stof ammonium in dit water kan van invloed zijn op de flora en fauna in de beek. Om deze reden is voor ammonium een extra lozingseis voorgeschreven.

4. Maatwerkvoorschriften rioolwaterzuivering Hengelo

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit

 1. ruimte te bieden om aanpassingen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Hengelo (rwzi Hengelo) te realiseren waardoor extra afvalwater vanuit de slibverwerking op een biologische wijze kan worden verwerkt;
 2. voor een periode van vijf jaar een maatwerkvoorschrift vast te stellen voor fosfor en stikstof in het effluent van de rwzi Hengelo, die gelijk zijn aan de huidige vergunningseisen en ruimer zijn dan de lozingseisen uit het Activiteitenbesluit;
 3. ter bescherming van de Berflobeek een aanvullende eis op te nemen voor ammonium-stikstof, die gelijk is aan de huidige vergunningseis.

Kernboodschap

In het verleden werd voor ieder rwzi een aparte vergunning opgesteld. Waterschap Vechtstromen gaat nu alle vergunningen toetsen aan de landelijke eisen en bepaalt per zuivering of aanvullende eisen nodig zijn. De rwzi Hengelo zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven van Hengelo, Beckum, Borne, Delden, Deurningen, Hertme, Saasveld en Zenderen. Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd op de Berflobeek. Zuiveren is een natuurlijk proces en is van veel factoren afhankelijk.  Op de rwzi Hengelo wordt zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) verwerkt van de eigen rwzi, maar ook van andere rwzi’s zoals de rwzi Enschede. Bij de verwerking van zuiveringsslib ontstaat extra afvalwater, waardoor de rwzi niet aan de landelijk geldende lozingseisen kan voldoen. Komende jaren wordt naar een oplossing gezocht om het proces duurzamer te maken. Het dagelijks bestuur van Vechtstromen heeft besloten om voor een periode van vijf jaar de lozingseisen voor fosfor en stikstof van de rwzi te verruimen.

5. Maatwerkvoorschriften rioolwaterzuivering Vriezenveen

Besluit

Het dagelijks bestuur

 1. biedt ruimte om aanpassingen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Vriezenveen (rwzi Vriezenveen) te realiseren;
 2. voor een periode van drie jaar maatwerkvoorschriften vast te stellen voor fosfor en stikstof in het effluent van de rwzi Vriezenveen, die gelijk zijn aan de oude lozingseisen en ruimer zijn dan de lozingseisen uit het Activiteitenbesluit.

Kernboodschap

In het verleden werd voor ieder rwzi een aparte vergunning opgesteld. Waterschap Vechtstromen gaat nu alle vergunningen toetsen aan de landelijke eisen en bepaalt per zuivering of aanvullende eisen nodig zijn. De rwzi Vriezenveen zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven uit Vriezenveen en het buurtschap De Pollen en loost dit via de Wetering op de Veeneleiding. Het waterschap wil het zuiveringsproces duurzamer maken. Tot die tijd blijven de tot op heden geldende lozingseisen van toepassing. Deze situatie is tijdelijk en geen verslechtering. Het heeft daarom geen negatief effect op de flora en fauna in de Wetering en Veeneleiding. Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft besloten om voor een periode van drie jaar de lozingseisen voor de zuivering te verruimen.

6. Benoeming loco-secretarissen 2017

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit met terugwerkende kracht per 1 februari 2017, voor onbepaalde tijd,

 1. mevrouw drs. M.D. Ottevanger, eenheidsmanager, te benoemen als eerste loco-secretaris van waterschap Vechtstromen;
 2. de heer ing. R.S. te Velde MPM, eenheidsmanager, te benoemen als tweede loco-secretaris van waterschap Vechtstromen;
 3. mevrouw ir. J.A. Wannink, eenheidsmanager, te benoemen als derde loco-secretaris van waterschap Vechtstromen;
 4. de heer D. Kuiper, eenheidsmanager, te benoemen als vierde loco-secretaris van waterschap Vechtstromen.

Kernboodschap

De vervanging van de secretaris is aan de orde door de wisselingen in het management. Daarom besluit het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen de loco-secretarissen van het waterschap als volgt te benoemen:

 1. mevrouw drs. M.D. Ottevanger, eenheidsmanager, is eerste loco-secretaris;
 2. de heer ing. R.S. te Velde MPM, eenheidsmanager, is tweede loco-secretaris;
 3. mevrouw ir. J.A. Wannink, eenheidsmanager, is derde loco-secretaris;
 4. de heer D. Kuiper, eenheidsmanager, is vierde loco-secretaris.

Dit gebeurt met terugwerkende kracht per 1 februari 2017, voor onbepaalde tijd. Hiermee is de continuïteit in de rol van secretaris van het waterschap geborgd.