11 december 2018

Onderwerpen

 1. Intentieverklaring Regionale Energiestrategie Drenthe
 2. Voorstel Beheerbegroting 2019-2022
 3. Voorstel over de organisatie en financiering van Mineral Valley Twente
 4. Voorstel projectplan De Kunne
 5. Interreg-voorstel Waterrobuuste steden
 6. Kredietaanvraag naar aanleiding van projectevaluaties watersysteem
 7. Kredietaanvraag naar aanleiding van projectevaluaties waterketen

Besluitenlijst

1. Intentieverklaring Regionale Energiestrategie Drenthe

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 november 2018 besloten:

 1. in te stemmen met de intentieverklaring Drentse RES.
 2. portefeuillehouder Jan van Hoek te mandateren deze intentieverklaring te ondertekenen.

Kernboodschap

Dit jaar wordt het nationale Klimaatakkoord gesloten. Het uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% moet worden verminderd. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hiervoor ontwikkelen partij gezamenlijk een Regionale Energie Strategie (RES). In de RES staat welke maatregelen in de regio nodig zijn om tot de afspraken uit het Klimaatakkoord te komen. Om de samenwerking te bevestigen wordt in Drenthe een intentie ondertekent. Het doel van de intentieverklaring is dat provincie, waterschappen en gemeenten vanuit een gezamenlijke opdrachtgeverschap, de intentie uitspreken voor de invulling van een Regionale Energiestrategie (RES).

2. Voorstel Beheerbegroting 2019-2022

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 december 2018 besloten:

 1. tekst de beheerbegroting 2019-2022 vast te stellen;
 2. een verzamelkrediet beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van k€ 11.718 ten behoeve van routinematige investeringen en vervangingsinvesteringen;
 3. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van k€ 250 ten behoeve van nieuwe projecten die in 2019 van start gaan.

Kernboodschap

De programmabegroting wordt jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Daarnaast wordt jaarlijks beheerinformatie bij de programmabegroting (met wettelijk verplichte bijlagen en nadere detailinformatie) vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit onderscheid is gemaakt vanuit de filosofie dat het algemeen bestuur bestuurt op hoofdlijnen en omdat op basis van wet- en regelgeving dit onderscheid wordt gemaakt in de informatievoorziening. Hetzelfde onderscheid wordt ook gemaakt bij de meerjarenverkenning en bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur besluit de beheerinformatie bij de programmabegroting 2019-2022 van waterschap Vechtstromen vast te stellen en een verzamelkrediet van k€ 11.718 en een voorbereidingskrediet van k€ 250 vast te stellen. Een verzamel­krediet heeft betrekking op initiatieven met een eenjarig, routinematig of vervangend karakter. Een voorbereidingskrediet heeft betrekking op middelen die nodig zijn om de voorbereiding ter hand te nemen. Dit voor­bereidings­krediet heeft betrekking op verschillende nieuwe projecten die in 2019 van start gaan.

3. Voorstel over de organisatie en financiering van Mineral Valley Twente

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 december 2018 besloten:

 1. In te stemmen met een éénmalige bijdrage € 12.926,- in het kader van kosten derden van de EFRO subsidie Mineral Valley Twente.
 2. In te stemmen dat de partners voor de toekomstige samenwerking een samenwerkingsovereenkomst sluiten met afspraken over wijze van samenwerking, beoogde resultaten, (jaar)programma, organisatie en financiering.
 3. In te stemmen met het oprichten van een stichting Mineral Valley Twente.
 4. De bijdrage in het kader van de samenwerking over wijze van samenwerking, beoogde resultaten, (jaar)programma, organisatie en financiering voor Vechtstromen vast te stellen op éénmalig € 65.000,-.
 5. De éénmalige bijdrage in het kader van EFRO en de éénmalige bijdrage toekomstige samenwerking in MVT voor Vechtstromen te dekken uit het exploitatiebudget thema en gebiedsgerichte plannen.

Kernboodschap

Mineral Valley Twente is een netwerkorganisatie om slimme oplossingen te zoeken voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en om het mestoverschot om te zetten in grondstoffen. Partners uit het bedrijfsleven, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en overheid bundelen in Mineral Valley hun krachten.

Het aantal partners is in 2018 fors gegroeid en er zijn financiële middelen verworven voor het uitvoeren van zogenoemde proeftuinen. Partners achten het daarom wenselijk de organisatie te professionaliseren. Daarom wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en wordt een stichting Mineral Valley opgericht waarin afspraken worden gemaakt over de wijze van samenwerking, beoogde resultaten, programmering, organisatie en financiering.

4. Voorstel projectplan De Kunne

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 december 2018 besloten:

 1. het concept projectplan De Kunne vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen. Door de uitvoering van het plan wordt het watersysteem in het projectgebied zodanig ingericht dat dit deel van de Dinkel (circa 0,8 km) voldoet aan de KRW. Tevens wordt één kraal binnen het N2000 Dinkeldal tot uitvoering gebracht, waarbij de inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd voor circa 0,8 ha stroomdalgrasland. De kosten voor de voorbereiding worden gedekt uit het reeds verstrekte krediet voor de uitvoeringsmaatregelen N2000 Dinkeldal. Het uitvoeringskrediet zal worden aangevraagd bij het definitief vaststellen van het Projectplan.

Kernboodschap

Door de uitvoering van het plan De Kunne wordt invulling gegeven aan de N2000 opgave voor stroomdalgraslanden. Tevens worden maatregelen uitgevoerd voor de Europese kaderrichtlijn Water, waardoor dit deel van de Dinkel voldoet aan de gestelde eisen.

5. Interreg-voorstel waterrobuuste steden

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 december 2018 besloten:

 1. Kennis te nemen van en besluiten tot deelname aan het door de stuurgroep INTERREG gehonoreerde projectvoorstel 'Waterrobuuste steden / Wasserrobuste Städte' (Interreg Va). In dit project wordt grensoverschrijdend samengewerkt aan maatregelen en kennisuitwisseling om te komen tot meer ‘waterrobuuste steden’.
 2. In te stemmen dat de kosten voor het project Waterrobuuste steden worden gedekt uit het reeds verstrekte krediet van de Elsbeek Hengelo.
 3. Kennis te nemen van en besluiten tot ondertekening door de voorzitter van de samenwerkingsovereenkomst voor dit project op 31 januari 2019.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen is een van de partners in het INTERREG Va project 'Waterrobuuste steden / Wasserrobuste Städte'. In dit grensoverschrijdende project werken waterschap Vechtstromen, waterschap Rijn en IJssel, de Nederlandse steden Hengelo en Zutphen, en de Duitse steden Münster en Bocholt samen op het gebied van klimaataanpassingen in stedelijk gebied. Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo participeren in ‘Waterrobuuste steden’ met het project Elsbeek, die weer bovengronds wordt gehaald als maatregel tegen wateroverlast en ter vergroting van de leefbaarheid. Tevens wordt er verhard oppervlak afgekoppeld en wordt de ruimte bij de Elsbeek heringericht. Hoofddoel van het project ‘Waterrobuuste steden’ is te komen tot grensoverschrijdende kennisuitwisseling en daarmee tot versterking van klimaatprojecten in stedelijk gebied.\

6. Kredietaanvraag naar aanleiding van projectevaluaties watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 december 2018 besloten:

 1. in te stemmen met de bestuurlijke verantwoording van twaalf afgeronde projecten en één initiatief uit programma 1, watersysteem;
 2. toegekende kredieten als volgt te muteren:
 1. aanvullende kredieten beschikbaar te stellen van:
  € 66.620,00 voor de geëvalueerde projecten uit programma 1, Watersysteem;
 2. niet uitgeputte kredieten in te trekken van:
  € 1.218.463,00 voor de geëvalueerde projecten uit programma 1, Watersysteem;
 3. aanvullende subsidiekredieten beschikbaar te stellen van:
  -€ 1.083.801,00 voor de geëvalueerde projecten uit programma 1, Watersysteem;
 4. niet uitgeputte subsidiekredieten in te trekken van:
  -€ 77.500,00 voor de geëvalueerde projecten uit programma 1, Watersysteem;

Kernboodschap

Het besluit begroting en verantwoording waterschappen (BBVW) bepaalt dat waterschappen bij de jaargrens geen budgetafwijkingen mogen hebben. Dat betekent dat kredieten en uitgaven met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Met dit besluit worden voor in totaal twaalf afgeronde projecten en één initiatief binnen het programma watersysteem de werkelijke uitgaven en de toegekende kredieten met elkaar in overeenstemming gebracht en verantwoording afgelegd over de opgeleverde resultaten. De belangrijkste resultaten van de uitgevoerde projecten zijn: negen baggerprojecten uitgevoerd, zeven kunstwerken vernieuwd of geoptimaliseerd, op 13 locaties de veiligheid vergroot, 6 vistrappen aangelegd, 4,5 km waterloop heringericht, de functiebediening verbeterd door onderzoek, waterinlaat en maatregelen, alsmede een herstelde oever.

7. Kredietaanvraag naar aanleiding van projectevaluaties waterketen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 december 2018 besloten:

 1. in te stemmen met de bestuurlijke verantwoording van 4 projecten en 2 bedrijfsmatige initiatieven uit programma waterketen;
 2. toegekende kredieten en geraamde subsidie-inkomsten als volgt te muteren:
 1. niet uitgeputte kredieten in te trekken van:
  € 208.679,- voor de geëvalueerde projecten uit programma waterketen;
 2. een subsidiekrediet beschikbaar te stellen van:
  € 31.000,- voor de geëvalueerde projecten uit programma waterketen;

Kernboodschap

Het besluit begroting en verantwoording waterschappen (BBVW) bepaalt dat waterschappen bij de jaargrens geen budgetafwijkingen mogen hebben. Dat betekent dat kredieten en uitgaven met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Met dit besluit worden voor in totaal 6 afgeronde projecten binnen programma waterketen de werkelijke uitgaven en de toegekende kredieten met elkaar in overeenstemming gebracht en verantwoording afgelegd over de opgeleverde resultaten. De belangrijkste resultaten van de afgeronde projecten zijn maatregelen op grond van een meerjarig programma vervangingsinvesteringen op mechanisch, elektrotechnisch en civiel gebied, diverse optimalisaties, een vernieuwd ontvangwerk in Emmen, twee vernieuwde rioolgemalen, een aangelegd deel van een persleiding en de bepaling van de omvang van een geplande renovatie.