13 november 2018


Onderwerpen

 1. Kredietaanvraag voorbereiding Luttermolenveld
 2. Regionale Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Regeling en openstelling regeling
 3. Aanvraag subsidie indienen in het kader van regionale Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Regeling Overijssel
 4. Bestuursovereenkomst A1 zone
 5. Bekrachtiging besluit opheffen beregeningsverboden grond- en oppervlaktewater
 6. Voorstel participatie Regionale Energie Strategie Drenthe en Twente
 7. Voorstel deelname FLASH De Haandrik
 8. Intentieverklaring ecologische beheer van bermen, taluds, oevers en overhoeken

Besluiten

1. Kredietaanvraag voorbereiding Luttermolenveld

Het dagelijks bestuur heeft op 30 oktober 2018 besloten:

 1. voor het voorbereiden van het project Luttermolenveld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 55.000 (inclusief BTW). Dit krediet wordt gedekt uit een budget project Luttermolenveld, groot € 166.000 opgenomen in de Meerjarenverkenning 2019-2022.

Kernboodschap

Het gebied Luttermolenveld is in de negentiger jaren ontwikkeld als recreatiegebied voor totaal circa 550 recreatiewoningen. In 2010 is dit gebied in het bestemmingsplan aangewezen als een stedelijke woonwijk voor permanente bewoning. Het beheer kwam toen in handen van de gemeente Losser. In 2014 heeft het waterschap het beheer voor het oppervlaktewatersysteem overgenomen. Naar aanleiding van klachten over wateroverlast uit het gebied is er een knelpuntenanalyse uitgevoerd. Hieruit bleek dat de toenmalige gehanteerde ontwerpuitgangspunten voor het regenwatersysteem niet voldoen voor het huidige gebruik. De afwatering is onvoldoende bij piekafvoeren net als de huidig aanwezige bergingscapaciteit (het volume water dat kan worden vastgehouden tijdens natte omstandigheden). Het doel van dit project is om een optimaal functionerende waterhuishouding te creëren, met voldoende bergingscapaciteit om calamiteiten bij hoogwatersituaties te beperken. Waterschap Vechtstromen ziet water als verbindende factor en wil op basis van een open dialoog en kaders invulling geven aan waterbeheer. Dat doet het waterschap door in trajecten zoals deze nadrukkelijk het gesprek met de betrokken partijen aan te gaan en met die input een plan op te stellen. Deze aanpak is al breed gecommuniceerd met de stakeholders. Ook zal worden gecommuniceerd dat oplossen van de problemen een gezamenlijke verantwoording van alle betrokkenen is en een gezamenlijke inspanning vereist.

2. Regionale Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Regeling en openstelling regeling

3. Aanvraag subsidie indienen in het kader van regionale DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) Regeling Overijssel

Het dagelijks bestuur heeft op 30 oktober 2018 besloten:

 1. in te stemmen met de 90% versie van de regionale Uitvoeringsregeling DAW Overijssel en het daaraan gekoppelde openstellingsbesluit voor het werkgebied van Vechtstromen waardoor;
  • projectaanvragers de mogelijkheid wordt geboden om subsidie aan te vragen, en
  • de kaders worden geschetst waaraan de subsidieaanvragen moeten voldoen.
 2. een krediet van € 900.000,- beschikbaar te stellen voor de regionale Uitvoeringsregeling DAW Overijssel over de periode 2018-2021. Dit bedrag is reeds opgenomen in de meerjarenverkenning 2019-2022.

Daarnaast heeft het dagelijks bestuur heeft op 30 oktober 2018 besloten:

 1. Samen met LTO (land en tuinbouw organisatie)-Noord een subsidieverzoek (1,4 mln.) te ontwikkelen en in te dienen binnen de Regionale Regeling Overijssel voor het uitvoeren van DAW/Landbouw op Peil Vechtstromen;
 2. Het nemen van de rol als indiener van dit subsidieverzoek en daarbij behorende verantwoordelijkheden en taken als trekker/penvoerder tijdens de uitvoeringsperiode 2019-2021;
 3. Voor ontwikkelen en uitvoeren jaarlijks een budget van €20.000 euro (2019, 2020 en 2021) beschikbaar te stellen. Dit te betalen uit het exploitatiebudget van O&A thema gebiedsgerichte plannen.

Kernboodschap

Het waterschap Vechtstromen en LTO Noord hebben gezamenlijk het project “Landbouw op Peil, Vechtstromen” opgezet. Binnen dit project dienen de partijen bij de Provincie Overijssel een gezamenlijke aanvraag in voor uitvoering van maatregelen voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in het Overijsselse deel van Vechtstromen. Het initiatief loopt van 2019 t/m 2021 en heeft tot doel om op een efficiënte wijze naar uitvoering van kansrijke DAW- maatregelen voor en door de agrarische sector te komen. De maatregelen dragen bij aan het vergroten van de bewustwording en kennis omtrent bodem en water en aan het vergemakkelijken van het treffen van maatregelen op dit gebied, door agrariërs.

4. Bestuursovereenkomst A1 zone

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 november 2018 besloten:

 1. in te stemmen met de bestuursovereenkomst voor het gebiedsplan A1-zone Twente;
 2. mevrouw Ria Broeze te mandateren om de bestuursovereenkomst namens het dagelijks bestuur van Vechtstromen te ondertekenen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen zal samen met de provincie en de betrokken gemeenten een bestuursovereenkomst ondertekenen voor de uitvoering van het gebiedsplan voor de  landschappelijke inpassing van de A1-zone. Het gebiedsplan is een ambitieus en uitdagend plan, maar heeft geen directe relatie met de waterdoelen. Om die reden zal Vechtstromen geen financiële bijdrage leveren aan de uitvoering van de plannen.

5. Bekrachtiging besluit opheffen beregeningsverboden grond- en oppervlaktewater

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 november 2018 besloten:
Te bekrachtigen het intrekken van de beregeningsverboden grond- en oppervlaktewater van:

 1. 5 juli 2018, Waterschapsblad nr. 6601;
 2. 9 juli 2018, Waterschapsblad nr. 6711, zoals nadien gewijzigd bij besluiten van 18 juli 2018, Waterschapsblad nr. 6998 en 30 juli 2018, Waterschapsblad nr. 7596;
 3. 20 juli 2018, Waterschapsblad nr. 7274, zoals nadien gewijzigd bij besluit van 23 juli 2018, Waterschapsblad nr. 7312;

Kernboodschap

Het groeiseizoen is voorbij, waardoor de kans op problemen met de waterkwaliteit door grootschalige wateronttrekkingen uit sloten, beken en rivieren niet meer groot is. We trekken alle uitgevaardigde onttrekkingsverboden daarom in. De bepalingen uit de reguliere beregeningsregeling blijven echter onverminderd van kracht.

Ondanks de regenval is er nog steeds sprake van een extreem neerslagtekort en zeer lage grondwaterstanden. We blijven de situatie nauwlettend volgen en hebben hierover contact met onze collega waterschappen en landbouw- en natuurorganisaties. Het einde van het groeiseizoen en de zeer geringe beregeningsbehoefte die er op dit moment is, maken dat de onttrekkingsverboden niet langer bijdragen aan de bescherming van grond- en oppervlaktewater. Vandaar het besluit om alle onttrekkingsverboden per 1 november in te trekken.

Dit betekent niet automatisch dat er met oppervlaktewater beregend mag worden in deze gebieden. Want vanaf nu geldt namelijk weer de standaard beregeningsregeling. Hierin is onder andere bepaald dat alleen water onttrokken mag worden als de eerste benedenstrooms gelegen stuw nog overloopt met water.

6. Voorstel participatie Regionale Energie Strategie Drenthe en Twente

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 november 2018 besloten:

 1. vanuit onze (water)taak te participeren in de werkzaamheden om te komen tot een Regionale Energie Strategie (RES) in Twente en Drenthe.
 2. DB-lid Jan van Hoek namens het DB zitting te laten nemen in de stuurgroep RES Twente en mocht het verzoek komen ook in de stuurgroep RES Drenthe.

Kernboodschap

Dit jaar wordt het nationale Klimaatakkoord gesloten. Het uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% moet worden verminderd. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hiervoor ontwikkelen partij gezamenlijk een Regionale Energie Strategie (RES). In de RES staat welke maatregelen in de regio nodig zijn om tot de afspraken uit het Klimaatakkoord te komen. Vechtstromen maakt deel uit van de RES Drenthe en de RES Twente. Vanuit de watertaak vindt het Dagelijks Bestuur het belangrijk om in beide RES gebieden te participeren en een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

7. Voorstel deelname FLASH De Haandrik

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 november 2018 besloten:

 1. In te stemmen met deelname aan een subsidieaanvraag voor onderzoek naar en de vervanging van de waterkrachtcentrale De Haandrik door een visvriendelijk type.

Kernboodschap

Vechtstromen gaat onderzoeken of de waterkrachtcentrale die naast stuw de Haandrik staat weer in gebruik kan worden genomen. Voorwaarde voor deze ingebruikname is dat er een visvriendelijke techniek gebruikt gaat worden. Met behulp van een Europese subsidie wordt samen met andere partners onderzoek naar visvriendelijkheid van diverse technieken uitgevoerd. Als zo’n techniek geschikt blijkt voor de huidige locatie en vispassage garandeert, wordt voorgesteld om dit terplekke toe te passen. Deze aanpassingen passen in de doelstelling van het waterschap om op een zo duurzaam mogelijke manier de bedrijfsvoering vorm te geven en daarbij oog te houden voor de kerntaken.

8. Intentieverklaring ecologische beheer van bermen, taluds, oevers en overhoeken

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 november 2018 besloten:

DB-lid mevrouw N. Aarnink te mandateren om de intentieverklaring “ecologische beheer van bermen, taluds, oevers en overhoeken” te ondertekenen tijdens de bestuurlijke bijeenkomst van 29 november 2018.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen wil deelnemen  aan de ambitie tot het vergroten van de biodiversiteit in Drenthe. In een samenwerkingsverband gaan diverse overheden en kennisinstellingen samenwerken en kennis uitwisselen om tot herstel van de insecten- en vlinderpopulaties in Drenthe te komen. Binnenkort wordt de intentieverklaring ondertekend.