16 januari 2018


Onderwerpen

 1. Beslissing op bezwaar ontheffing Verkeersbesluit voor de Vecht
 2. Bijdragen KlimaatActieveStad Almelo en Enschede
 3. Onderbrengen Partnerschap Wateroverlast bij Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
 4. Uitbreiding vergoeding fractievertegenwoordigers
 5. Regeling melden van een vermoeden van een misstand Vechtstromen 2017
 6. Uitvoeringsplan VTH (Vergunningen, toezicht en handhaving) 2018 en jaarverslag VTH van 1 januari tot 1 september 2017

Besluitenlijst

1. Beslissing op bezwaar ontheffing Verkeersbesluit voor de Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2017 besloten:

onder verwijzing naar het advies van de commissie van advies voor de behandeling van bezwaren:

 1. het bezwaar van bezwaarmaker tegen het besluit van het dagelijks bestuur van 1 augustus 2017 tot het verlenen van een ontheffing van het Verkeersbesluit voor de Vecht van het verbod om met een motorschip te varen op de Vecht in de periode van 1 november tot 1 april, niet-ontvankelijk te verklaren;

in reactie op de overweging ten overvloede van de commissie van advies voor de behandeling van bezwaren:

 1. er kennis van te nemen dat er ondertussen gewerkt wordt aan een beleidskader voor een evenwichtige afweging van belangen bij de behandeling van verzoeken om ontheffing van het Verkeersbesluit wat betreft het varen in de periode van 1 november tot 1 april;
 2. het besluit van het dagelijks bestuur van 1 augustus 2017 tot het verlenen van een ontheffing van het Verkeersbesluit voor de Vecht van het verbod om met een motorschip te varen op de Vecht in de periode van 1 november tot 1 april ambtshalve te wijzigen, zodat de ontheffing niet voor onbepaalde tijd wordt verleend, maar voor de periode 1 november 2017 tot en met 1 april 2018.

Kernboodschap

Er is bezwaar ingediend tegen een verleende vergunning voor het varen op de Vecht in de periode van 1 november tot 1 april. Het bezwaarschrift is, op advies van de onafhankelijke adviescommissie behandeling bezwaren, door het dagelijks bestuur niet-ontvankelijk verklaard.

De reden hiervoor is, dat de bezwaarmaker in juridische zin geen belanghebbende bij de verleende ontheffing is. Het zijn van belanghebbende is een voorwaarde om bezwaar te kunnen maken.

2. Bijdragen KlimaatActieveStad Almelo en Enschede

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 januari 2018 besloten:

 1. een bijdrage te doen aan het “Binnenstadsplan Almelo”, onderdeel “Haven Zuid” ter grootte van € 100.000;
 2. een bijdrage te leveren aan de Zweringbeek in Boswinkel, Enschede van totaal € 100k;
 3. voor bovengenoemde bijdragen een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 200.000.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen is een regionaal aanjager van het beleidsthema KlimaatActieve Stad (KAS (klimaat actieve stad)). Met KAS zetten waterschappen en gemeenten zich actief in voor een stad die voorbereid is op klimaatverandering. KAS staat voor leefbare steden waar schade door wateroverlast wordt beperkt, waar men kan genieten van water, en waar inwoners zich bewust zijn van water en het veranderende klimaat. Vechtstromen geeft samen met partners invulling aan kansen die zich voordoen om klimaatmaatregelen zichtbaar maken. Het project “Binnenstadsplan Almelo” met daarbij het waterplein en de Zweringbeek in Boswinkel te Enschede, zijn voorbeelden waarmee water in de stad zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt en waarmee een nieuwe mogelijkheid voor waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) in de stad wordt gecreëerd. Het draagt ook bij aan het terugdringen van hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) en het stimuleren van biodiversiteit in de stad. Beide projecten dragen hiermee bij aan de strategische doelstelling om in samenwerking met onze partners te zorgen voor een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit.

3. Onderbrengen Partnerschap Wateroverlast bij Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 januari 2018 besloten:

 1. in te stemmen met het onderbrengen van Partnerschap Wateroverlast bij de implementatie van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) binnen Vechtstromen;
 2. kennis te nemen van de lopende acties en de ‘verworvenheden’ van Partnerschap Wateroverlast van het afgelopen jaar;
 3. de leden van de commissie watersysteem per mededeling te informeren over het onderbrengen van Partnerschap Wateroverlast bij het DPRA.

Kernboodschap

Op 4 april 2017 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het Plan van Aanpak – Partnerschap Wateroverlast. Doel van het project is om samen met de partners in het gebied van Vechtstromen (de gevolgen van) wateroverlast als gevolg van hoosbuien of langdurige neerslag te voorkomen of te beperken. De uitvoering van het plan van aanpak is daarna ter hand genomen. Op Prinsjesdag 2017 is het Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) gepresenteerd. Dit programma van rijk, provincies, waterschappen en gemeenten bevat zeven ambities voor een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting van ons land. Een aantal ambities overlapt sterk met de doelen van Partnerschap Wateroverlast. Inhoudelijk valt Partnerschap Wateroverlast hiermee binnen de kaders van het DPRA. Bovendien gaat het om dezelfde partijen die betrokken zijn bij zowel Partnerschap als DPRA . Voor een optimale samenwerking met onze partners heeft het dagelijks bestuur van Vechtstromen besloten om beide sporen te verbinden door Partnerschap Wateroverlast onder te brengen bij de invoering van het DPRA binnen Vechtstromen.

4. Uitbreiding vergoeding fractievertegenwoordigers

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 januari 2018 ingestemd met het volgende voorstel en geleidt dit voorstel ter advisering door naar de leden van de commissie besturen en organiseren en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. de vergoeding voor fractievertegenwoordigers uit te breiden naar een presentie-vergoeding themabijeenkomsten van het algemeen bestuur;
 2. de hoogte van de presentievergoeding gelijk te laten zijn aan de presentie-vergoeding voor deelname aan vergaderingen van de adviescommissie;
 3. hierop het reglement van orde voor de vaste adviescommissies aan te passen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft algemeen bestuursleden, dagelijks bestuursleden en fractievertegenwoordigers. Fractievertegenwoordigers zijn formeel benoemd als lid van één of meerdere adviescommissies en ontvangen voor deze inspanningen een presentievergoeding. Zij ontvingen tot dusverre geen presentievergoeding voor hun bijdrage aan themabijeenkomsten van het algemeen bestuur. Deze themabijeenkomsten spelen een steeds belangrijkere rol in aanloop naar bestuurlijke besluitvorming en daarmee adviescommissies. Tegen deze achtergrond stelt het dagelijks bestuur het algemeen bestuur voor om de vergoeding voor fractievertegenwoordigers uit te breiden met een presentievergoeding voor themabijeenkomsten van het algemeen bestuur.

5. Regeling melden van een vermoeden van een misstand Vechtstromen 2017

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 januari 2018 besloten:, als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Huis voor Klokkenluiders:

 1. de Regeling melden van een vermoeden van misstanden waterschap Vechtstromen 2017 vast te stellen, waarbij:
  1. naast het melden van vermoedens van misstanden ook het melden van vermoedens van onregelmatigheden onder de regeling wordt gebracht;
  2. uit wordt gegaan van een ruim werknemersbegrip;
  3. een werknemer, naast een melding bij de vertrouwenspersoon, ook een melding bij iedere leidinggevende kan doen;
  4. een melding in principe eerst intern wordt gedaan en behandeld en vervolgens extern kan worden gemeld bij het Huis voor Klokkenluiders;
  5. een melder en andere betrokkenen worden beschermend tegen benadeling als gevolg van het doen van een melding;
  6. de procedure van behandeling van een interne melding wordt vastgelegd;
 2. gelijktijdig de Regeling melden vermoedens van misstanden waterschap Vechtstromen, zoals vastgesteld op 15 september 2015, in te trekken.

Kernboodschap

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Doel van deze wet is de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden te verbeteren door:

 1. onderzoek naar misstanden mogelijk te maken;
 2. melders van misstanden beter te beschermen.

Om beter aan te sluiten bij deze nieuwe wet heeft het dagelijks bestuur besloten om de bestaande regeling te vervangen door een nieuwe, geactualiseerde regeling.

6. Uitvoeringsplan VTH (Vergunningen, toezicht en handhaving) 2018 en jaarverslag VTH van 1 januari tot 1 september 2017

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 januari 2018 besloten:

 1. te constateren dat de doelen gesteld voor 2017:
  • voor heffing zijn behaald;
  • voor handhaving grotendeels zijn behaald;
  • en voor vergunningverlening voor de keur (de basisverordening van het waterschap) zijn behaald, maar voor kwaliteit net niet zijn behaald;
  • de aandachtspunten zoals tijdigheid, waarderend en effectgericht werken in het VTH Uitvoeringplan 2018 mee te nemen;

en daartoe het jaarverslag voor de periode van 1 januari tot 1 september 2017, vast te stellen;

 1. in 2018 te focussen op:
  • samenwerking met de partners;
  • klantgericht;
  • aansluiten bij de waterschapsdoelen;

en daartoe het VTH Uitvoeringsplan 2018 vast te stellen.

Kernboodschap

Jaarlijks wordt voor de werkzaamheden van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) een uitvoeringsplan vastgesteld waarmee inzicht wordt gegeven in de uitvoering van deze werkzaamheden in het komende jaar. Met het jaarverslag VTH kijken we terug op de uitvoering van dit plan en wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties. Voor 2017 zijn de doelstellingen nagenoeg allemaal gehaald. In 2018 gaat extra aandacht uit naar meer samenwerking met gemeenten, provincies en uitvoeringsdiensten om zo het naleefgedrag te bevorderen. Waar mogelijk worden de krachten op het vlak van toezicht en handhaving gebundeld binnen de samenwerking van een aantal waterschappen in Waterkracht verband. Hierdoor kunnen deze waterschappen, waaronder Vechtstromen, efficiënter en effectiever invulling geven aan deze werkzaamheden. Verder willen we onze servicegerichtheid op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving verbeteren en in de uitvoering van deze taken sterker aansluiten op de waterschapsdoelen.