16 oktober 2018

Besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 16 oktober 2018

Onderwerpen

 1. Gebiedsplan A1-zone
 2. Bestuursvoorstel vaststellen definitief projectplan Herinrichting Collendoornerveen
 3. Voorstel samenwerking toezicht buitengebied
 4. Advies aanpassing inkoopvoorwaarden
 5. Gebiedsplan A1-zone

Besluiten

1. Gebiedsplan A1-zone

Het dagelijks bestuur heeft op 2 oktober 2018 besloten:

 1. kennis te nemen van het gebiedsplan A1-zone Twente;
 2. geen middelen te reserveren voor de uitvoering van het gebiedsplan A1-zone Twente.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen is betrokken geweest bij het opstellen van plannen voor de landschappelijke inpassing van de A1-zone. Het plan dat nu klaar ligt is een ambitieus en uitdagend plan, maar heeft geen directe relatie met de waterdoelen. Om die reden zal Vechtstromen geen financiële bijdrage leveren aan de uitvoering van de plannen.

2. Projectplan Herinrichting Collendoornerveen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 oktober 2018 besloten:

 1. te constateren dat op dit moment voldoende krediet aanwezig is voor afronding van de besteksfase;
 2. na afronding van de bestekfase het uitvoeringskrediet aan te vragen;
 3. het definitieve projectplan Project Herinrichting Collendoornerveen vast te stellen.

Kernboodschap

In het gebied Collendoornerveen gaat het waterschap de afwatering en de wateraanvoer optimaliseren. Het water in het gebied krijgt haar natuurlijke loop van zuidoost naar noordwest terug. Hierdoor komt het gemaal Collendoorn te vervallen en het gemaal Plaggenmars wordt ingezet om het waterpeil in een deel van de woonwijk Marslanden op peil te houden. Voor de wateraanvoer naar het Collendoornerveen wordt een nieuw gemaal gebouwd in Lutten. Het project Herinrichting Collendoornerveen draagt hiermee bij aan de strategische doelstelling om te zorgen voor een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van goede kwaliteit.

3. Samenwerking toezicht buitengebied

Het dagelijks bestuur heeft op 16 oktober 2018 besloten:

 1. In te stemmen met het convenant Handhaving regio Oost Nederland, en daarmee af te spreken om samen te werken bij handhavingsactiviteiten van de aangesloten partijen binnen de provincie Overijssel, waarbij:
  1. De mogelijkheid bestaat om BOA’s in te zetten en hun bevoegdheden te gebruiken buiten het eigen werkgebied
  2. Nadere samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de verschillende aangesloten werkgevers
  3. De inzet van BOA’s buiten het eigen gebied alleen mogelijk is op basis van een schriftelijke werkinstructie
  4. Werkgevers elk verantwoordelijk blijven voor hun eigen BOA’s
  5. De samenwerking wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en na twee jaar een evaluatie plaats vindt van de samenwerking

4. Dagelijks bestuurslid Jan van Hoek te mandateren voor ondertekening van het convenant.

Kernboodschap

Op steeds meer vlakken wordt er door overheden samen gewerkt om doelen te bereiken. Ook op het vlak van handhaving is samenwerking nu aan de orde. Waterschap Vechtstromen ziet het nut hier van in en werkt hier graag aan mee. Bestuurslid Jan van Hoek ondertekent binnenkort het convenant. Dit maakt het mogelijk dat BOA’s (Buitengewone Opsporingsambtenaren) naast handhaving op waterschapsgebied ook bij handhaving op andere vlakken kunnen worden ingezet. Daarmee zijn bijvoorbeeld gecoördineerde en gezamenlijke handhavingssancties in het buitengebied mogelijk. Dit vergroot de slagkracht en het effect van een dergelijke actie. In het najaar wordt de samenwerking gestart en het convenant aangegaan.

5. Aanpassing inkoopvoorwaarden

Het dagelijks bestuur heeft op 16 oktober 2018 besloten:

 1. de herziene waterschapsinkoopvoorwaarden van toepassing te verklaren;
 2. de waterschapsinkoopvoorwaarden niet meer te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Kernboodschap

Een werkgroep vanuit de Unie is aangesteld om de inkoopvoorwaarden voor de waterschappen actueel te houden. In het kader van veranderende wetgeving is de volgende set inkoopvoorwaarden uit 2016 aangepast aan de wetgeving die in 2018 is ingevoerd:

 • Inkoopvoorwaarden voor leveringen
 • Inkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten
 • Inkoopvoorwaarden voor IT-overeenkomsten

Deponering van de inkoopvoorwaarden door de waterschappen is geen verplichting. Door verandering in wetgevingen is te verwachten dat er jaarlijks aanpassingen van de inkoopvoorwaarden zullen plaatsvinden. Om de bronnen waar de inkoopvoorwaarden worden gepubliceerd overzichtelijk te houden, is een beperking van publicatie op de website en intranet het meest effectief.