18 september 2018


Onderwerpen

 1. Bestuurlijke jaarplanning 2019
 2. Kredietaanvraag beheerinvesteringen voor de voortgang van baggerprojecten en de aanpak van kunstwerken
 3. Verrekening resultaat SNB (slibverwerkingsinstallatie) 2017
 4. Investering zonnepark Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)
 5. Verstrekken anti-afhaaksubsidie aan Solidus Solutions
 6. Afwijzen verzoek anti-afhaaksubsidie Grolsch

Besluiten

1. Bestuurlijke jaarplanning 2019

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 september 2018 besloten:

in te stemmen met de bestuurlijke jaarplanning dagelijks bestuur 2019, waarbij

 1. het dagelijks bestuur wekelijks bijeenkomt voor themabijeenkomsten dan wel besluitvormende vergaderingen;
 2. tweewekelijks portefeuilleoverleggen plaatsvinden;
 3. het dagelijks bestuur niet bijeenkomt in vastgestelde basisschoolvakanties van regio Noord en tijdens een zomerreces van vier weken in de zomervakantie basisonderwijs van 22 juli t/m 16 augustus 2019 (weken 30 t/m 33);
 4. de planning ruimte laat voor het nieuwe dagelijks bestuur om desgewenst eigen (andere) keuzes te maken in vergaderstructuur en -tijden.

Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor:

in te stemmen met de bestuurlijke jaarplanning algemeen bestuur 2019, waarbij

 1. vijf vergaderingen worden georganiseerd;
 2. vijf informele themabijeenkomsten (waarvan één projectenexcursie) worden georganiseerd, waarbij in 2019 vanwege een inwerkprogramma voor het algemeen bestuur meerdere data als optie zijn opgenomen;
 3. een tweedaagse AB-excursie met overnachting in het najaar plaats vindt;
 4. geen bijeenkomsten plaatsvinden op vastgestelde feestdagen;

Kernboodschap

Het algemeen en dagelijks bestuur van Vechtstromen staan voor het nemen van goed afgewogen besluiten. Voor een goede voorbereiding en het vergroten van de kans op voltallige aanwezigheid, wordt jaarlijks een planning gemaakt waarin bijeenkomsten en vergaderingen worden opgenomen.

Het dagelijks bestuur komt tweewekelijks in een besluitvormende vergadering bijeen. Daarnaast reserveert het wekelijks een dag voor gezamenlijke veldbezoeken, gesprekken met partners en belanghebbenden en het doordenken van grote vraagstukken.

Het algemeen bestuur komt vijfmaal per jaar in een besluitvormende vergadering bijeen en kent daarnaast verschillende themabijeenkomsten en commissievergaderingen voor beeldvorming en oordeelsvorming, ter voorbereiding op de besluitvorming.

2. Kredietaanvraag beheerinvesteringen voor de voortgang van baggerprojecten en de aanpak van kunstwerken.

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 september 2018 besloten:

 1. Naar aanleiding van de voortgang van baggerprojecten en de aanpak van kunstwerken een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 4.500.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Vechtstromen werkt hard aan het op orde brengen en houden van het de waterlopen en kunstwerken. Hiertoe wordt er gebaggerd en worden kunstwerken hersteld en vernieuwd.

Het is noodzakelijk om voor een aantal beheerinvesteringen krediet te vragen. Hierdoor wordt voorkomen dat er overschrijdingen ontstaan waardoor de rechtmatigheid in het geding komt. De noodzakelijke kredieten passen binnen de geldende bestuurlijke kaders van de programmabegroting 2018-2021.

3. Verrekening resultaat N.V. Slibverwerking Noord Brabant 2017

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 september 2018 besloten:

 1. In te stemmen met het aandeelhoudersbesluit dat N.V. Slibverwerking Noord Brabant (SNB (slibverwerkingsinstallatie)) en de aandeelhouders het negatief resultaat van SNB over 2017 ter hoogte van € 4.499.301 tussen elkaar verrekenen.
 2. In te stemmen dat het te verrekenen bedrag voor waterschap Vechtstromen € 295.655 bedraagt.
 3. DB-lid Wim Stegeman te mandateren het aandeelhoudersbesluit namens het DB te ondertekenen.

Kernboodschap

In 2017 hebben enkele aandeelhoudende waterschappen aanzienlijk meer slib geleverd aan de Slibverwerking Noord Brabant (SNB) dan vooraf was ingeschat. Dit heeft geleid tot forse extra kosten voor SNB met als gevolg een negatief resultaat over het jaar 2017. Op basis van afspraken moeten de extra kosten gedragen worden door de waterschappen, die meer slib hebben aangeleverd. Uit solidariteitsoverwegingen hebben de aandeelhouders echter afgesproken om éénmalig de extra kosten over 2017 gezamenlijk te dragen.

4. Investeringsvoorstel Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)

Het dagelijks bestuur heeft op 18 september 2018 besloten het algemeen bestuur voor te stellen:

 1. In te stemmen met de investering door SNB van M€ 1,8 voor een zonnepark op het terrein van SNB in Moerdijk, onder voorwaarde van subsidie duurzame energie (SDE) en onder goedkeuring van de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van SNB.
 2. In te stemmen met de financiering van de investering door een bijstorting op de agio van ruim M€ 0,2 onder verrekening van de (jaarlijkse) terugstorting aan agio door SNB in 2019.

Kernboodschap

Op rioolwaterzuiveringen komt zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) vrij. Dit wordt verwerkt bij Slibverwerking Noord Brabant (SNB) in Moerdijk. Vechtstromen is samen met vier andere waterschappen eigenaar van SNB. In het ondernemingsplan heeft SNB de doelstelling opgenomen om in 2020 geheel energieneutraal zuiveringsslib te verwerken. Er zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen getroffen om dit te bereiken. De laatste stap om te komen tot energie neutraal verwerken van zuiveringsslib is het realiseren van een zonnepark van 1,5 ha op het terrein van SNB. De besparingen die SNB realiseert, mogen meegenomen worden in het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van de aandeelhoudende waterschappen. Voor Vechtstromen betekent dat het zonnepark voor bijna 1% bijdraagt aan de doelstelling voor de eigen opwek van duurzame energie.

5. Verstrekken anti-afhaaksubsidie aan Solidus Solutions

Het dagelijks bestuur heeft op 18 september besloten het algemeen bestuur voor te stellen:

 1. Aan Solidus Solutions B.V. Board BV (vanaf hier: Solidus Solutions), met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 (2 jaar) een anti-afhaaksubsidie te verstrekken voor het blijven afvoeren van afvalwater op de rwzi (rioolwaterzuivering) Coevorden, onder dezelfde voorwaarden als waaronder in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017 een subsidie is verstrekt, zijnde:
 2. de vervuilingswaarde van het op de rwzi Coevorden af te voeren afvalwater van Solidus Solutions meer dan 16.000 vervuilingseenheden per kalenderjaar bedraagt, maar niet meer dan 21.000 vervuilingseenheden per kalenderjaar bedraagt;
 3. Solidus Solutions gedurende de periode van de subsidie zijn afvalwater blijft afvoeren naar de rwzi Coevorden;
 4. Solidus Solutions garandeert dat het af te voeren afvalwater afkomstig is van haar vestiging aan de Robertweg 2 te Coevorden en naar zijn huidige aard en samenstelling wordt afgevoerd, waarbij alleen het aantal vervuilingseenheden, parallel aan de productieomvang van het geproduceerde karton, kan variëren;
 5. de subsidie bedraagt per kalenderjaar per vervuilingseenheid het tarief van de zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) per vervuilingseenheid van dat kalenderjaar zoals opgelegd met een definitieve aanslag voor de zuiveringsheffing minus het bedrag van € 40,50 per vervuilingseenheid, waarbij de hoogte van de totale subsidie varieert afhankelijk van het aantal daadwerkelijk afgevoerde vervuilingseenheden;
 6. onverminderd onderdeel d., kan de subsidie per kalenderjaar ten hoogste worden vastgesteld voor 21.000 vervuilingseenheden, ongeacht een eventueel hogere aanvoer op de rwzi.
 7. de subsidie bedraagt ten hoogste 50% van het tarief van de zuiveringsheffing per vervuilingseenheid;
 8. de subsidie bedraagt nooit meer dan het verschil van het tarief van de zuiveringsheffing per vervuilingseenheid en de door Solidus Solutions aangetoonde kosten voor het zelf (voor)zuiveren per vervuilingseenheid, zijnde€ 27,60 / v.e. per vervuilingseenheid;
 1. Solidus Solutions ontvangt per kalenderjaar een voorschot op de subsidie;
 2. Deze anti-afhaaksubsidie te verstrekken in de vorm van een subsidiebeschikking.
 3. Daarnaast de subsidieontvanger en het bedrag van de subsidie te vermelden in de (toelichting op de) begroting.
 4. De door Solidus Solutions overlegde informatie, onder verwijzing naar artikel 10, lid 1, onder c, Wet openbaarheid van bestuur (bedrijfs- en fabricagegegevens) als vertrouwelijk te bestempelen.

Het dagelijks bestuur heeft 18 september 2018 besloten:

 1. Solidus na behandeling in het dagelijks bestuur ambtelijk te informeren overhet voorstel wat aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd.

Kernboodschap

Waterschappen kunnen in bijzondere, wettelijk omschreven, gevallen bedrijven een subsidie toekennen, zodat bedrijven hun afvalwater blijven afvoeren en het niet zelf gaan zuiveren. Het doel van een subsidie is het blijvend afvoeren van stoffen op een rioolwaterzuivering van het waterschap, zodat een stijging van het tarief van de zuiveringsheffing zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ook heeft bedrijfsafvalwater vaak een gunstige samenstelling voor het zuiveringsproces op een rioolwaterzuivering.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om het bedrijf Solidus Solutions in Coevorden voor twee jaar een subsidie toe te kennen. Met het verstrekken van de subsidie wordt bereikt dat het bedrijf zijn afvalwater blijft afvoeren op de rioolwaterzuivering te Coevorden en niet zelf gaat zuiveren met een eigen installatie. Hiermee wordt een stijging van het tarief van de zuiveringsheffing zoveel mogelijk voorkomen. Ook heeft het afvalwater van Solidus een gunstige samenstelling en bevat makkelijk afbreekbare stoffen. Dit heeft een positief effect op het zuiveringsproces van rioolwaterzuivering Coevorden.

6. Afwijzen verzoek anti-afhaaksubsidie Grolsch

Het dagelijks bestuur heeft op 18 september besloten het algemeen bestuur voor te stellen:

 1. aan de Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. (vanaf hier: Grolsch) geen anti-afhaaksubsidie te verstrekken voor het blijven afvoeren van afvalwater op de rwzi Enschede:
 2. Grolsch zuivert tot 85% zijn eigen afvalwater zelf, en is dus al grotendeels afgehaakt;
 3. het resterende afvalwater dat wordt afgevoerd naar de rwzi Enschede heeft daardoor geen makkelijk afbreekbare stoffen meer en bevat bovendien veel fosfaat en heeft daarmee geen positieve bijdrage op de doelmatige werking van de zuivering;
 4. tot slot is het aandeel van het afgevoerde afvalwater door Grolsch op de rwzi Enschede relatief klein, namelijk 8%.
 5. de door Grolsch overlegde informatie, onder verwijzing naar artikel 10, lid 1, onder c, Wet openbaarheid van bestuur (bedrijfs- en fabricagegegevens) als vertrouwelijk te bestempelen.

Het dagelijks bestuur heeft 18 september 2018 besloten:

 1. Grolsch na behandeling in het dagelijks bestuur ambtelijk te informeren overhet voorstel wat aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd;
 2. de gemeente Enschede na behandeling in het dagelijks bestuur bestuurlijk te informeren over het voorstel wat aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd.

Kernboodschap

Waterschappen kunnen in bijzondere, wettelijk omschreven, gevallen bedrijven een subsidie toekennen, zodat bedrijven hun afvalwater blijven afvoeren en het niet zelf gaan zuiveren. Het doel van een subsidie is het blijvend afvoeren van stoffen op een rioolwaterzuivering van het waterschap, zodat een stijging van het tarief van de zuiveringsheffing zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ook heeft bedrijfsafvalwater vaak een gunstige samenstelling voor het zuiveringsproces op een rioolwaterzuivering.

In dit kader wordt het algemeen bestuur voorgesteld een subsidieverzoek van het bedrijf Grolsch af te wijzen. Grolsch zuivert tot 85% zijn eigen afvalwater al met een eigen rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het resterende afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Enschede van waterschap Vechtstromen. Het afvalwater heeft hierdoor geen makkelijk afbreekbare stoffen meer en draagt niet bij aan een positieve werking van het zuiveringsproces op de rioolwaterzuivering. Ook is het aandeel van het afgevoerde afvalwater door Grolsch op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Enschede relatief klein, namelijk 8%.