2 oktober 2018

Onderwerpen

 1. Collegevoorstel bestuursovereenkomst overdracht bruggen De Meene
 2. Voorstel deeltraject “De Parel” Reggedal Enter
 3. Vaststellen landelijk gemaakte afspraken nieuwe cao
 4. Bestuursvoorstel Samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor de Vecht
 5. Proces evaluatie communicatiebeleid
 6. Samenwerkingsovereenkomst Swimway
 7. Voortgangsrapportage Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving tot 1 augustus 2018
 8. Kredietaanvraag project Beken Hengelo (deelprojecten 2018 2019 2020)
 9. Kredietaanvraag voorbereiding project Glanerbeek
 10. Voorstel definitieve leggeraanpassing 2018
 11. Omvang en onderhoud watersysteem afronding
 12. Projectplan vistrap Elsbeek
 13. Voorstel beslissing op bezwaar

Besluiten

1. Collegevoorstel bestuursovereenkomst overdracht bruggen De Meene

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 4 september 2018 besloten:

 1. in te stemmen met de overeenkomst tot overdracht van de bruggen over het Afwateringskanaal aan de gemeente Hardenberg;
 2. portefeuillehouder R. Broeze te mandateren deze overeenkomst te tekenen;
 3. in de investeringsplanning bij de begroting 2019 rekening te houden met een maximale bijdrage aan de overdracht van € 1.200.000,--.

Kernboodschap

De Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) over het Afwateringskanaal nabij Gramsbergen zijn sinds 18 april afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Uit inspecties bleek dat de wapening in het beton van de bruggen dusdanig was aangetast dat de veiligheid niet gewaarborgd kon worden. Door de aanleg van een noodbrug en noodweg hoeven de omwonenden niet meer om te rijden. Met de gemeente Hardenberg is afgesproken dat de gemeente als wegbeheerder de Kieftbrug en de Beltmansbrug van het waterschap overneemt mits het waterschap een groot deel van de kosten voor nieuwe bruggen betaald. Het dagelijks bestuur stemt met deze overdracht in vooruitlopend op het beleid overname stedelijk water.

2. Voorstel deeltraject“De Parel” Reggedal Enter

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 4 september 2018 besloten:

 1. het deeltraject “De Parel” toe te voegen aan project Reggedal Enter.

Kernboodschap

Met de herinrichting van het traject Reggedal Enter wordt invulling gegeven aan de Reggevisie van het waterschap, de Europese Kaderrichtlijn Water, Waterbeheer 21e Eeuw (waterveiligheid en klimaatbestendigheid) en Recreatief medegebruik. Door toevoeging en uitvoering van deeltraject “De Parel” is de gehele Boven Regge vanaf oorsprong nabij de Schipbeek te Diepenheim tot aan de uitmonding in de Midden Regge nabij Exoo klimaatbestendig en conform de eisen van de Kaderrichtlijn Water heringericht. Het deeltraject “De Parel” draagt hiermee bij aan de strategische doelstelling om te zorgen voor een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van goede kwaliteit.

3. Vaststellen landelijk gemaakte afspraken nieuwe cao

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 september 2018 besloten:

 1. De tekst van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) per 18 september vast te stellen voor waterschap Vechtstromen. Waarbij onderliggende samenvatting de voornaamste wijziging aangeeft.
 2. Het akkoord heeft een looptijd van 3 jaar (2017 – 2018 – 2019) en bevat de volgende elementen:
 3. Per 1 januari 2018 worden de salarissen met 3,5% verhoogd.
 4. Per 1 april 2019 worden de salarissen met 3,25% verhoogd.
 5. Een standaard Individueel Keuze Budget (IKB) met verbeterde pensioenopbouw vanaf 2019, waarde 0,75%.
 6. Iedere medewerker in dienst op 1 januari 2018 ontvangt eenmalig € 500 bruto.
 7. Verder ontwikkelen van het strategische thema “de dialoog op ieder niveau”.
 8. Verder ontwikkelen van het strategische thema “anders belonen”.

Kernboodschap

Voor medewerkers van waterschappen geldt een nieuwe CAO die is vastgelegd in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel (SAW). Waterschappen moeten besluiten om de SAW vast te stellen voor het eigen waterschap. Het dagelijks bestuur van Vechtstromen besluit hiertoe.

4. Bestuursvoorstel Samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor de Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 september 2018 besloten:

 1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor de Vecht
 2. de heer W. Stegeman namens het dagelijks bestuur te mandateren om de samenwerkingsovereenkomst namens het dagelijks bestuur te ondertekenen.

Kernboodschap

Vechtstromen gaat ook de komende vier jaar samen met de gebiedspartners rond de Vecht werken aan een veilig, natuurlijk, economisch en recreatief aantrekkelijk Vechtdal. Naast Vechtstromen vormen waterschap Drents Overijsselse Delta, de provincie Overijssel en de gemeenten Hardenberg, Ommen, Zwolle en Dalfsen de kern van een netwerkorganisatie die wordt opgericht nu het huidige programma Ruimte voor de Vecht ten einde loopt. Op
27 september ondertekenen alle partners hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

5. Proces evaluatie communicatiebeleid

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 september 2018 besloten:

 1. In het najaar van 2018 een kwantitatieve externe 1-meting uit te voeren om de effecten, resultaten en de werking van de visie en het uitvoeringsprogramma Communicatie te meten, en hierin ook te toetsen welke inspanningen zijn bereikt op de vier dimensies taakgericht, opgavegericht, behoeftegericht en identiteitsgericht;
 2. In het najaar van 2018 een kwalitatieve interne (ambtelijk en bestuurlijk) evaluatie uit te voeren en hiertoe een vertegenwoordiging van bestuursleden uit de commissie Besturen en Organiseren en het dagelijks bestuur uit te nodigen conform de doelgroepen van het communicatiebeleid (landbouw, bedrijven, natuur- en landgoederen, stad);
 3. De resultaten van beide evaluaties te gebruiken als basis voor een nieuwe visie op Communicatie en voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2019-2021;
 4. De looptijd van het uitvoeringsprogramma te verlengen tot en met juli 2019.

Kernboodschap

Contact. Dat is in één woord de kern van de communicatievisie van waterschap Vechtstromen. De afgelopen twee jaar hebben we keuzes gemaakt met als doel het contact tussen onze omgeving en het waterschap te versterken. We willen graag weten of we daarin zijn geslaagd, en zo ja hoe. Daarom herhalen we in het najaar van 2018 het kwantitatieve publieksonderzoek dat we in 2016 ook uitgevoerd hebben. Op basis van de onderzoeksresultaten kan het nieuwe waterschapsbestuur tot nieuwe keuzes komen.

6. Samenwerkingsovereenkomst Swimway

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 25 september 2018 besloten:

 1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Swimway Vecht;
 2. mevrouw N. Aarnink namens het dagelijks bestuur te mandateren om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen tijdens het Vechtsymposium op 27 september a.s.

Kernboodschap

In het project Swimway Vecht worden de bestaande vismigratieroutes in kaart gebracht en aanwezige vismigratievoorzieningen geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten worden maatregelen geformuleerd die nodig zijn om te komen tot het optimaal bereikbaar maken van leefgebieden.

De acties dragen bij aan het bereiken van een gezonde en productieve vispopulatie voor de Overijsselse Vecht, de IJssel en haar vele zijrivieren. We communiceren bijzondere mijlpalen in het landelijke Life-IP netwerk en haken aan op de overkoepelende communicatiestrategie van het programma Life IP Deltanatuur, waarbij ook verbinding zal worden gezocht met andere partijen (in de gebieden) naast de partners in het project. Daarnaast zetten we de kanalen van de betrokken partners in voor communicatie over het project. Deze acties zijn ook goed voor het belang van een gezond en bereikbaar internationaal stroomgebied.
Het resultaat is een monitoringsstrategie voor het monitoren van vismigratieroutes en evalueren van vismigratievoorzieningen in het Vechtstroomgebied.

7. Voortgangsrapportage Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving tot 1 augustus 2018

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 2 oktober 2018 besloten:

 1. te constateren dat de voortgang op de VTH doelstelling tot 1 augustus 2018 conform verwachting verloopt:
  voor vergunningverlening en
 2. voor heffing
 3. op het punt van de geplande akkerbouwcontroles het jaarplan aan te passen van 138 naar 10 controles;
 4. Met in achtneming van de wijziging bij beslispunt 2, de voortgangsrapportage VTH tot 1 augustus 2018 vast te stellen.

Kernboodschap

Met de voortgangsrapportage voor de werkzaamheden van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) wordt inzicht gegeven in de uitvoering van deze werkzaamheden tot 1 augustus van dit jaar. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties.

8. Kredietaanvraag projecten Beken Hengelo (deelprojecten 2018 2019 2020)

Het dagelijks bestuur heeft op 2 oktober besloten:

 1. de voorbereiding van een viertal deelprojecten binnen het project Beken Hengelo volgens de samenwerkingsovereenkomst “Klimaat Actief Hengelo” te starten;
 2. voor de voorbereiding van drie deelprojecten een krediet beschikbaar te stellen van€ 465.000 (inclusief BTW);
 3. een restant bijdrage te verlenen van € 221.000 (inclusief BTW) aan de gemeente Hengelo voor het deelproject Veldwijk Noord Veldbeek inclusief retentie (het vasthouden van water) Watertorenpark;
 4. de totale investering van € 686.000 is opgenomen in de programmabegroting 2018-2021.

Kernboodschap

Hengelo krijgt net als heel Nederland steeds vaker te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat dan over heftige buien (ondergelopen straten, huizen, tunnels, etc.) en extreme droge periodes waarbij het in de stad erg heet wordt. Het is daarom steeds belangrijker om slim om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Denk hierbij aan het klimaatbestendig maken van beken en werken aan een duurzame inrichting van de gemeente. De komende periode (tot 2019) worden de knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo gezamenlijk opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo. Samen met de gemeente, de bewoners en bedrijven in dit gebied willen we werken aan een leefbare stad, waarin goed met water en klimaatveranderingen wordt omgegaan. De slimme waterstad Hengel’eau bouwen we samen.

9. Kredietaanvraag voorbereiding project Glanerbeek

Het dagelijks bestuur heeft op 2 oktober besloten:

 1. voor de verdere voorbereiding van het project waterlichaam Glanerbeek een krediet beschikbaar te stellen van € 525.000 (inclusief BTW). Dit bedrag is opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2018-2021;
 2. voor het project waterlichaam Glanerbeek subsidie-inkomsten te ramen van € 736.061,70.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen gaat aan de slag met de planvoorbereiding voor de Glanerbeek. Met de toekomstige maatregelen worden diverse  grensoverschrijdende en gemeenschappelijke doelen (onder andere Kaderrichtlijn Water, klimaat, landbouw, natuur en recreatie) behaald.

10. Voorstel definitieve leggeraanpassing 2018

Het dagelijks bestuur heeft op 2 oktober 2018:

 1. de leggers definitief vast te stellen zoals is weergegeven op de website van het waterschap;
 2. de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Het waterschap is verplicht leggers vast te stellen. In de leggers worden waterstaatswerken vastgelegd en de onderhoudsplichtige waterlopen en aanwezige duikers. In de ligging en afmeting van waterlopen en stuwen en keringen kunnen wijzigingen optreden, bijvoorbeeld als gevolg van een landinrichting, de uitvoering van een project, de overdracht van waterlopen, de aanleg van een nieuwe waterloop of een particuliere aanvraag.

11. Omvang en onderhoud watersysteem afronding

Het dagelijks bestuur heeft op 2 oktober 2018 besloten in het kader van de afronding van project OOWS, gelet op de artikel 5.1 Waterwet, artikel 78, tweede lid Waterschapswet en artikel 6, tweede lid Delegatiebesluit waterschap Vechtstromen:

 1. de legger van het waterschap in concept te wijzigen, conform het op 4 april 2017 vastgestelde beleid “Omvang en onderhoud watersysteem”;
 2. de waterlopen die zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart [af te voeren waterlopen OOWS 2018-2], na de overgangsperiode van de legger af te voeren, op 13 februari 2021;
 3. de (kadastraal) eigenaar van de waterlopen zoals weergegeven op de kaart [af te voeren waterlopen OOWS 2018-2] na bekendmaking van het definitieve besluit aan te wijzen als onderhoudsplichtige als bedoeld in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet, tot het moment van afvoeren van de legger;
 4. waterschap Vechtstromen aan te wijzen als onderhoudsplichtige voor die waterlopen (betreft een deel van de huidige schouwwaterlopen) die op de legger gehandhaafd blijven, zoals weergegeven op de kaart [af te voeren waterlopen OOWS 2018-2];
 5. de bijgevoegde reactienota vast te stellen en de indieners van de zienswijzen zodanig te informeren;
 6. het definitieve besluit tot leggerwijziging ter inzage te leggen van 5 oktober tot en met 15 november 2018.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft in 2017 zijn beleid voor de omvang en het onderhoud van het watersysteem (OOWS) aangepast. Vechtstromen concentreert zich bij onderhoud op sloten, beken, vaarten en rivieren die essentieel zijn voor een goede werking van het watersysteem. Het onderhoud van de kleine wateren doen grondeigenaren zelf.

Om de doorlooptijd van het gehele project destijds niet in gevaar te brengen is 30 kilometer aan kleine waterlopen nog niet overgedragen. Met een afrondende leggerwijziging door het dagelijks bestuur wordt dit nu gedaan en is het project afgerond.

12. Projectplan vistrap Elsbeek

Het dagelijks bestuur heeft op 2 oktober 2018 besloten:

 1. het concept projectplan Vistrap Elsbeek vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Door de aanleg van de vistrap wordt de bovenloop van de Elsbeek weer geschikt gemaakt voor migratie van vissen. De vistrap is een onderdeel van het Project Waterlichaam Elsbeek waarin deze beek en zijbeken worden heringericht. Doel van de herinrichting is om te voldoen aan de kwaliteitseisen die in het kader van de Europese kaderrichtlijn Water aan de beken worden gesteld.

13. Voorstel beslissing op bezwaar

Het dagelijks bestuur heeft op 2 oktober 2018 besloten:

 1. het ingediende bezwaar tegen het afwijzen van zijn handhavingsverzoek niet-ontvankelijk te verklaren;
 2. het ingediende bezwaar tegen het door het dagelijks bestuur met negen weken verlengen van de beslistermijn op de aanvraag voor een watervergunning niet-ontvankelijk te verklaren.

Kernboodschap

Door een persoon uit Zeeland is bezwaar ingediend tegen het afwijzen van zijn verzoek tot handhaving tegen het vissen met lood. Aangezien deze persoon geen aanwijsbaar persoonlijk belang heeft bij een goede kwaliteit van het oppervlaktewater in het beheergebied van Vechtstromen, is zijn bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.

Daarnaast heeft deze persoon bezwaar ingediend tegen het verlengen van de beslistermijn voor een watervergunning op aanvraag. Aangezien de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat het opschorten van een dergelijke termijn geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, is ook dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.