27 november 2018

Onderwerpen

 1. De Doorbraak
 2. Intern evaluatierapport
 3. Rekenkameronderzoek
 4. Voorstel Catch
 5. Opdrachtbevestiging controle-opdracht jaarrekening 2018
 6. Kredietaanvraag Fluttersbeek
 7. Educatie voortgezet onderwijs
 8. Legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) vaststelling overige keringen
 9. Projectplan Peilregulerend kunstwerk spoorsloot De Reigerstraat Delden

Besluitenlijst

1. De Doorbraak

 • Intern evaluatierapport
 • Rekenkameronderzoek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 november 2018 besloten:

 1. Het interne evaluatierapport naar De Doorbraak vast te stellen en
 2. Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek naar de Doorbraak en
 3. in te stemmen met de schriftelijke reactie op de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport en deze voor de AB vergadering van 5 december aan het algemeen bestuur te sturen.

Kernboodschap

De Doorbraak, een nieuwe beek met een lengte van 13 kilometer dichtbij Almelo. Twee jaar geleden werd dit unieke en omvangrijke project, met een grote investering van voormalig waterschap Regge en Dinkel en fusiewaterschap Vechtstromen, formeel afgesloten. Door de Doorbraak is de waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) verbeterd om ervoor te zorgen dat de inwoners van vooral Almelo droge voeten houden. Ook zijn er nieuwe natuur- en recreatiemogelijkheden gecreëerd.

Het algemeen bestuur van Vechtstromen heeft zijn rekenkamercommissie gevraagd om na te gaan of het zinvol is om een onderzoek naar het project te doen. Gelet op complexiteit van het project (de doorlooptijd, de betrokken partners en belangen, de combinatie van vele doelen) heeft de rekenkamercommissie dit voorjaar besloten tot een onderzoek. Dit richtte zich met name op besluitvorming en informatievoorziening tussen algemeen bestuur, dagelijks bestuur en ambtelijke organisatie, met als insteek om van te leren. Het onderzoek is nu afgerond in een rapport met conclusies en aanbevelingen en ter beschikking gesteld aan het dagelijks bestuur. Gezien de omvang, de looptijd en impact verdiende het project ook een uitgebreide en grondige ambtelijke evaluatie. In deze evaluatie is meer gekeken naar de inhoud van het project: hoe is het tot stand gebracht, is de begroting gehaald, zijn de doelen behaald, etc? Op woensdag 5 december vergadert het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen over beide documenten, zodat kennis geborgd wordt en leerpunten meegenomen kunnen worden in de toekomst.

2. Voorstel Catch

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 november 2018 besloten:

 1. Ten behoeve van onze actieve samenwerkingsrol in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en verdere toepassing van de producten en ervaringen die worden ontwikkeld in CATCH, het project CATCH+ te starten en te gaan leiden.
 2. Hiermee het DPRA proces bij de DPRA werkregio’s en de gemeenten te versnellen door in te zetten op uitvoering van risicodialogen.
 3. Voor de benodigde financiering van €10.000 gebruik te maken van het beschikbaar gestelde procesgeld DPRA.

Kernboodschap

Wateroverlast, hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad), droogte en de gevolgen van overstromingen raken steeds vaker ons dagelijks leven. In de toekomst zal de schade toenemen door watertekorten en -overschotten met name in stedelijk gebied. Om hierop te anticiperen is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verschenen. Ook ondertekenden gemeenten, provincies, rijk en waterschappen het Interbestuurlijk Programma. Hiermee gaan overheden gezamenlijk de komende jaren op basis van een landelijke agenda aan de slag met onder andere het klimaat.

Samen met een aantal Overijsselse partners is nu project CATCH + (CATCHplus) opgezet. Daarin worden gemeenten en hun samenwerkingspartners ondersteund in het uitvoeren van DPRA risicodialogen. Dit zijn gesprekken die de gemeenten aan zullen gaan met hun stakeholders ten aanzien van verantwoordelijkheden en acceptatie van de gevolgen van klimaatverandering. In dit project wordt voortgeborduurd op de lessen die in Overijssel al geleerd zijn in het Internationale klimaatproject CATCH. CATCH +  zal tot stand komen met behulp van subsidie van de Provincie Overijssel.

3. Opdrachtbevestiging controle-opdracht jaarrekening 2018

Besluit

Het dagelijks bestuur neemt kennis van het voorstel van de controlecommissie waarbij het AB wordt verzocht:

 1. in te stemmen met de opdrachtbevestiging van de accountant voor de controle-opdracht jaarrekening 2018;
 2. de accountant hierover formeel te informeren via de concept-brief.

Kernboodschap

Het is gebruikelijk dat de accountant jaarlijks per brief de opdracht vanuit het algemeen bestuur tot controle van de jaarrekening bevestigt. In de opdrachtbevestiging van de accountant is weergegeven hoe de controle van de jaarrekening 2018 zal worden opgezet. In de eerste helft van 2019 volgt een controleverklaring bij de jaarrekening 2018 (inclusief verslag van bevindingen) voor het algemeen bestuur (met een afschrift aan het dagelijks bestuur). Met de controleverklaring van de accountant kan aan de stakeholders inzicht worden gegeven in het getrouw en rechtmatig handelen van waterschap Vechtstromen.

4. Kredietaanvraag Fluttersbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 november 2018 besloten:

 1. Voor de uitvoering en monitoring van een pilot en het opstellen van een herstelplan voor het project Fluttersbeek een krediet beschikbaar te stellen van € 145.000 (inclusief BTW). Dit budget is reeds gereserveerd in de Meerjarenbegroting 2019-2022;

Kernboodschap

Bij de Fluttersbeek treden over een groot deel van de lengte problemen op met verzakkende taluds. Dit zorgt voor problemen in de ontwatering van de aangrenzende landbouwpercelen en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Eerdere pogingen om de taluds te herstellen hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Om deze reden wordt nu een andere aanpak gevolgd om zo de oorzaak van de verzakking te achterhalen. Dit gaat gebeuren door op kleine schaal pilots uit te voeren om de oorzaken te achterhalen en de beste hersteloplossing te vinden. Als dit duidelijk is kan in een volgende fase een voorstel voor het complete herstel van de taluds langs de Fluttersbeek worden gemaakt.

5. Educatie voortgezet onderwijs

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 november 2018 besloten:

 1. Kennis te nemen van de resultaten op het gebied van educatie in het voortgezet onderwijs
 2. In te stemmen met het beoogde beleid voor de komende jaren, te weten:
 • Inzet in voortgezet onderwijs is gerelateerd aan de strategische doelen van het waterschap
 • Gelijke spreiding over de verschillende opleidingsniveaus
 • Gelijke aandacht voor de verschillende delen van het werkgebied
 • Van buiten naar binnen via gestandaardiseerde aanpakken
 1. De hiervoor benodigde formatie binnen de totale personeelsbegroting van Vechtstromen ruimte te vinden.

Kernboodschap

De afgelopen jaren heeft het waterschap een gevarieerd palet aan activiteiten ontwikkeld om via het voortgezet onderwijs in contact te komen met leerlingen en hun kennis over de betekenis van het waterschapswerk te vergroten. Dankzij de samenwerking met het onderwijs en verschillende organisaties voor vakdocenten en samenwerkingsverbanden zoals NMO, GEObattle, de Unie van Waterschappen, Twente Branding, de KNAG en VHTO bereikte Vechtstromen in schooljaar 2017/2018 2.915 leerlingen op thema’s als klimaat, zuiveren en landbouw en natuur. Met dit besluit inzake structurele formatie onderstreept het waterschap de ambitie om samen te werken met het voortgezet onderwijs in het gebied op de thema’s klimaat, schoon water (zuiveren) en landbouw.

6. Legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) vaststelling overige keringen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 november 2018 besloten:

 1. de leggers voor de overige keringen in concept vast te stellen zoals is weergegeven op de leggerkaart die te vinden is op de website van het waterschap;
 2. de legger voor zienswijzen ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Actief beheer en monitoring kleine waterkeringen belangrijker voor onze veiligheid.

 • Waterschap Vechtstromen zorgt voor voldoende, schoon en veilig water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Met dijken en keringen zorgen we voor droge voeten en een veilige leefomgeving. We ervaren dat het door klimaatverandering vaker en harder regent, waardoor goede keringen steeds belangrijker worden voor onze veiligheid.
 • In het beheergebied van Vechtstromen liggen 360 kilometer regionale en overige keringen (Vechtstromen heeft geen primaire keringen) die van belang zijn voor waterveiligheid. Die keringen zijn in bezit van waterschap Vechtstromen en diverse andere eigenaren.
 • Om tot één beleid te komen voor overige en regionale keringen gaat waterschap Vechtstromen alle overige keringen toevoegen aan de legger. Hierdoor kan het waterschap beter voldoen aan zijn wettelijke zorgplicht en de keringen nog beter beheren, monitoren en toetsen voor waterveiligheid.
 • Projectplan Peilregulerend kunstwerk spoorsloot De Reigerstraat Delden

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 november 2018 besloten:

 1. Het projectplan Peilregulerend kunstwerk De Reigerstraat Spoorsloot Delden vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen. Door de uitvoering van het plan wordt waterberging in de vijver langs de Reigerstraat in Delden gerealiseerd. Dit draagt bij aan de doelstelling voldoende en veilig water.
 2. De projectkosten te betalen uit het investeringsbudget Groot Onderhoud Kunstwerken 2018.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen heeft het Projectplan Peilregulerend kunstwerk spoorsloot De Reigerstraat Delden vastgesteld. Door de uitvoering van het plan wordt waterberging in de vijver langs de Reigerstraat in Delden gerealiseerd. Dit draagt bij aan de doelstelling voldoende en veilig water. Deze vijver moet in verband met wijzigingen in het rioolstelsel in Delden voldoende water kunnen bergen om de afvoer van overtollige neerslag op te kunnen vangen. Hiervoor moeten de vijvers worden gebaggerd en moet een kunstwerk worden aangepast en worden omgevormd tot een knijpkunstwerk. Daarnaast is de Gemeente Hof van Twente met de omgeving overeen gekomen dat vijver wordt ingepast in de (parkachtige) omgeving en weer past bij de uitstraling van Landgoed Twickel. De gemeente en het waterschap hebben daarop de samenwerking gezocht in de voorbereiding en realisatie van de uit te voeren werkzaamheden.