30 januari 2018


Onderwerpen

 1. Publieksgerichte activiteiten van waterschap Vechtstromen in aansluiting op lokale initiatieven in het werkgebied
 2. Visiedocument Twents waternet ‘Twents water verbindt’
 3. Aanpak Jaarverslag (JV) 2017
 4. Aanpak Meerjarenverkenning (MJV) 2019-2022
 5. Kredietaanvraag Oeverherstel Kleine Drostendiepje te Coevorden
 6. Kredietaanvraag afronding bestek fase project Aanpassing Almelo-Vissedijk
 7. Kredietaanvraag uitvoering eerste deel van project Persleiding De Pollen Vriezenveen

Besluiten

1. Publieksgerichte activiteiten van waterschap Vechtstromen in aansluiting op lokale initiatieven in het werkgebied

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2017 besloten:

 1. als waterschap Vechtstromen de komende tijd de mogelijkheden te verkennen om in elk van de vijf deelgebieden (Zuidoost-Drenthe, Vechtdal, Reggedal, Dinkeldal, Stedenband Twente) publieksgerichte activiteiten te ontwikkelen in aansluiting op lokale initiatieven. In principe gaat het om maximaal twee locaties per deelgebied. Het betreft geen algemene financiële regeling waarop lokale initiatieven een beroep kunnen doen. Het betreft steeds maatwerk zonder precedentwerking. Vechtstromen bekijkt per samenwerking hoe de benodigde middelen zich verhouden tot de mogelijke realisatie van beleidsdoelen.
 2. In het Vechtdal per 1 januari 2018 aansluiting te zoeken bij Natuuractiviteiten-centrum De Koppel in Hardenberg om de educatieve en communicatieve doelstellingen van het waterschap te realiseren via de professionele expertise en het grote publieksbereik van De Koppel.
 3. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met De Koppel voor realisatie van de communicatieve doelstellingen in het Vechtdal.
 4. ter financiering van de samenwerkingsovereenkomst € 19.000 euro beschikbaar te stellen vanuit de reguliere begroting voor communicatie;
 5. Met de vrijwilligers van de Vechtzomp en Het Historisch Cultureel Infocentrum Vechtdal in Gramsbergen verkennen of en zo ja, hoe de cultuurhistorische beleving van het Vechtdal op het grensoverschrijdende traject tussen Gramsbergen en Emlichheim kan worden versterkt. Indien het bestuur van het Historisch Cultureel Informatiecentrum in Gramsbergen en Vechtstromen tot overeenstemming komen, zal een voorstel voor samenwerking, inclusief dekking, aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd ter besluitvorming.
 6. Per 1 januari 2018 het sponsorbeleid voor nieuwe aanvragen van nieuwe organisaties te beëindigen.
 7. Per 1 januari 2019 het huidige sponsorbeleid voor bestaande sponsorrelaties te beëindigen.
 8. Dit voorstel ter informatie aan te bieden aan de leden van de commissie besturen en organiseren.

Kernboodschap

De komende tijd verkent waterschap Vechtstromen de mogelijkheden om, samen met lokale organisaties, in vijf gebieden meer activiteiten voor publiek te ontwikkelen. Deze gebieden zijn Zuidoost-Drenthe, Vechtdal, Reggedal, Dinkeldal en het stedelijk gebied in Twente. Voor de komende tijd denkt het waterschap aan maximaal twee locaties per deelgebied.

Dit is niet nieuw voor het waterschap; al eerder is bijvoorbeeld een mooie samenwerking opgezet met de Enterse Waarf voor de beleving van de bouw van de zomp en het varen op de Regge. Momenteel werkt het waterschap met verschillende organisaties aan de inrichting van Informatieboerderij Peeze. Voor het Vechtdal zal de komende tijd intensiever samengewerkt worden met Natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg.

Daarnaast worden de mogelijkheden voor samenwerking met Historisch Cultureel Informatiecentrum in Gramsbergen verkend op het gebied van cultuurhistorische beleving van het Vechtdal op het grensoverschrijdende traject tussen Gramsbergen en Emlichheim. Deze verkenning moet duidelijk maken hoe de inzet van middelen kan bijdragen aan het bereiken van waterschapsdoelen. Indien het bestuur van het Historisch Cultureel Informatiecentrum in Gramsbergen en Vechtstromen tot overeenstemming komen, zal een voorstel aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd ter besluitvorming. Onderdeel van dit voorstel zal een financiële onderbouwing zijn en de mate van doelbereik.

Het waterschap stopt met sponsoring. In plaats van het stimuleren van naamsbekendheid sluit het waterschap liever meer aan bij lokale initiatieven om te zorgen dat publiek het waterschapwerk kan beleven. Uit waardering voor langdurige sponsorrelaties en uit het oogpunt van zorgvuldigheid, wordt voor bestaande sponsorrelaties een overgangsperiode van een jaar geboden.

2. Visiedocument Twents waternet ‘Twents water verbindt’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2017 besloten:

 1. In te stemmen met de visie ‘Twents water verbindt’ als inhoudelijke basis voor de verdere samenwerking en als kompas voor de verdere inspanningen van het Twents waternet;
 2. portefeuillehouder Roel van der Veen te mandateren om de visie te ondertekenen op een bestuurlijke bijeenkomst begin 2018;
 3. de jaarlijkse maximale bijdrage van Vechtstromen in de samenwerking vast te stellen op € 70.000;
 4. de jaarlijkse kosten ter hoogte van € 70.000 dekken uit exploitatiebudget Waterbeheersplan.

Kernboodschap

Om waterbeheer in Twente in de toekomst te kunnen garanderen zijn slimme, duurzame en integrale oplossingen nodig. Daarom verlegt de netwerkorganisatie van Twentse gemeenten en het waterschap Vechtstromen; Twents waternet de focus. Naast kostenbesparing wordt de aankomende jaren ingezet op de zogenoemde “4 B’s”:

 • Bescherming: een water robuust en klimaatbestendig Twente.
 • Beleving: een aantrekkelijk Twente om te wonen, te werken en te recreëren.
 • Bewustwording: een water- en omgevingsbewust Twente.
 • Bundeling: een samenwerkend Twente met inwoners, publieke en private partijen.

Dit is verwoord in de visie ‘Twents water verbindt’. Met deze visie zetten de 14 Twentse gemeenten en het waterschap de volgende stap in hun bestaande succesvolle samenwerking. Deze visie draagt hiermee bij aan de strategische doelstelling om in samenwerking met onze omgeving te zorgen voor een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit.

3. Aanpak Jaarverslag (JV) 2017

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 januari 2018 besloten:

 1. akkoord te gaan met de volgende uitgangspunten voor het Jaarverslag 2017:
 2. aantrekkelijke en uitdagende vorm: het jaarverslag is het visitekaartje van het waterschap;
 3. meer aandacht voor maatschappelijke relevantie;
 4. focus op gesprek op hoofdlijnen inclusief de aangepaste weergave van de status van de voortgang van de einddoelen;
 5. actuele onderwerpen komen meer prominent voor het voetlicht;
 6. meer focus op einddoelen in plaats van jaarschijven;
 7. de eerste begrotingswijziging 2018 deel uit laten maken van het traject Jaarverslag 2017;

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de uitgangspunten voor het jaarverslag 2017 vastgesteld. Het jaarverslag biedt inzicht in de realisatie van de doelstellingen, middelen en de financiële situatie van Vechtstromen over 2017. In overeenstemming met de gewenste doorontwikkeling van de planning & control streeft het waterschap naar een compact jaarverslag op hoofdlijnen waarbij aandacht is voor actuele ontwikkelingen en maatschappelijke waarden waaraan het waterschap in 2017 een bijdrage heeft geleverd. Op 11 juli 2018 stelt het algemeen bestuur van het waterschap het jaarverslag over 2017 vast.

4. Aanpak Meerjarenverkenning (MJV) 2019-2022

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 januari 2018 besloten:

 1. in 2018 een strategische verkenning te doen naar maatschappelijke ontwikkelingen, trends en toekomstige wateropgaven en in 2018 geen Meerjarenverkenning (MJV) 2019-2022 op te stellen, waarin keuzes voor nieuw beleid zijn verwerkt;
 2. in het voorjaar van 2018 geen herprogrammering te agenderen voor het dagelijks bestuur (DB) en algemeen bestuur (AB) en in plaats daarvan de ambtelijke organisatie (binnen de bestuurlijke kaders van de begroting 2018-2021) te laten beoordelen of een herprioritering van investeringsprojecten wenselijk is om in te spelen op actuele ontwikkelingen.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft besloten in 2018 de Meerjarenverkenning (MJV) 2019-2022 anders in te steken dan gebruikelijk. De MJV was in voorgaande jaren bedoeld om nieuwe beleidskeuzes te maken in meerjarig perspectief. Vanwege de waterschapsverkiezingen in 2019 heeft een MJV betrekking op de nieuwe bestuursperiode 2019-2022 en ligt het niet voor de hand om dit jaar voorstellen te doen voor nieuw beleid. Daarom blijven de afgesproken kaders van het bestuursakkoord en de tussenevaluatie gelden voor de programmabegroting 2019. In 2019 bepaalt het nieuwe bestuur op welke manier zij het sturen, beheersen en verantwoorden wensen in te vullen. In plaats daarvan is besloten om een strategische verkenning te doen naar maatschappelijke ontwikkelingen, trends en toekomstige wateropgaven. Tevens is het voorstel om ambtelijk de investeringen opnieuw te prioriteren, indien de uitkomsten van het jaarverslag 2017 daarvoor aanleiding geven. Daarmee vervalt de bestuurlijke herprogrammering van investeringen in de eerste helft van 2018.  Daarnaast zal de eerste begrotingswijziging 2018 onderdeel worden van het jaarverslag 2017. Gebruikelijk was om dit mee te nemen in het besluit van de MJV.

5. Kredietaanvraag Oeverherstel Kleine Drostendiepje te Coevorden

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 januari 2018 besloten:

 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 70.000 (inclusief btw) voor de uitvoering van het project Oeverherstel Kleine Drostendiepje in Coevorden.

Kernboodschap

Met het beschikbaar stellen van dit krediet kan de uitvoering van het project Oeverherstel Kleine Drostendiepje in Coevorden van start gaan. Eén zijde van de oever van het Kleine Drostendiepje heeft in het verleden schade opgelopen. Om deze oever te herstellen en met meerwaarde voor de omgeving aan te pakken, zijn passende maatregelen bedacht in overleg met o.a. de gemeente Coevorden en de vogelwerkgroep vanwege de aanwezigheid van ijsvogels. Het uitvoeren van deze maatregelen zorgt voor een duurzaam veilige situatie in een omgeving die kansen biedt voor natuur en beleving in een stedelijke omgeving. Het project Oeverherstel Kleine Drostendiepje draagt hiermee bij aan onze strategische doelstelling om in samenwerking met onze partners te zorgen voor een veilige leefomgeving met voldoende water van een goede kwaliteit.

6. Kredietaanvraag afronding bestekfase project Aanpassing Almelo-Vissedijk

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 januari 2018 besloten:

 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000 (inclusief btw) voor de afronding van de bestek fase en de begeleiding van de aanbesteding van het project ‘Aanpassing Almelo-Vissedijk’.

Kernboodschap

De zorg voor schoon water is één van de belangrijkste taken van waterschap Vechtstromen. Wij zorgen voor de zuivering van afvalwater van huishoudens en bedrijven dat daarna schoon de rivieren, beken en sloten instroomt. De aanpassing van de waterzuivering Almelo-Vissedijk draagt bij aan het zo goed mogelijk uitvoeren van deze taak. Daarnaast wordt er rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten en de inrichting van het landschap. De installatie is straks onderhoudsvriendelijk, betrouwbaar, duurzaam en kostenefficiënt en hiermee klaar voor de toekomst. De gekozen variant past binnen de strategische doelstelling van Vechtstromen om op een doelmatige en duurzame wijze afvalwater te zuiveren.

7. Kredietaanvraag uitvoering eerste deel van project Persleiding De Pollen Vriezenveen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 januari 2018 besloten:

 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000 (inclusief BTW) voor de voorbereiding en uitvoering van het eerste deel van het project Persleiding De Pollen Vriezenveen.

Kernboodschap

De zorg voor schoon water is één van de belangrijkste taken van waterschap Vechtstromen. Wij zorgen voor de zuivering van afvalwater van huishoudens en bedrijven dat daarna schoon de rivieren, beken en sloten instroomt. De renovatie van de persleiding de Pollen draagt bij aan het zo goed mogelijk uitvoeren van deze taak. De persleiding kan straks weer decennia mee. Bij de keuze voor deze persleiding zijn kostenefficiëntie en veiligheid belangrijke randvoorwaarden.

Bij dit project wordt nauw samengewerkt met de gemeente Twenterand omdat ook zij in dit gebied wensen hebben op het gebied van riolering. De gekozen aanpak van de renovatie past binnen de strategische doelstelling van Vechtstromen om samen met betrokken stakeholders, zoals de gemeente, de zuiveringstaak vorm te geven.