30 oktober 2018


Onderwerpen

 1. Bestuurlijk voortgangsrapport 2018 en ontwerp-programmabegroting PB 2019-2022
 2. Belastingverordeningen 2019
 3. Toetreden tot werkgeversvereniging
 4. Interne controleplan 2018

Besluiten

Bestuurlijk voortgangsrapport 2018 en ontwerp-programmabegroting 2019-2022

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 oktober 2018 ingestemd met het volgende voorstel aan het algemeen bestuur:

 1. het bestuurlijk voortgangsrapport 2018, inclusief de 2e begrotingswijziging 2018 vast te stellen;
 2. de programmabegroting 2019-2022, inclusief de tarieven 2019 voor de waterschapsbelastingen vast te stellen.

Kernboodschap

Met het bestuurlijk voortgangsrapport 2018 informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur over de voortgang van de doelstellingen op het gebied van schoon, voldoende en veilig water. Uit de rapportage blijkt dat de realisatie van de programmadoelen in 2018 op koers liggen. We hebben beleid geharmoniseerd, de financiële besparingen gerealiseerd, er staat een nieuwe organisatie en onze focus is dagelijks gericht op onze waterschapsdoelen. In 2019 wordt door Vechtstromen € 47 miljoen geïnvesteerd in onder andere de renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi), kunstwerken, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers. Daarnaast werkt het waterschap samen met partners aan de Kaderrichtlijn water, klimaatadaptatie, het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)), Natura 2000/Programma Aanpak Stikstof (PAS), stedelijk water en versnelling van de energietransitie. De belastingen voor huishoudens en bedrijven nemen zoals afgesproken in het bestuursakkoord in 2019 met gemiddeld 3,4% toe.

2. Belastingverordeningen 2019

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 oktober 2018 ingestemd met het volgende voorstel aan het algemeen bestuur:

 1. de belastingverordeningen voor 2019 vast te stellen conform de thans geldende belastingverordeningen, echter met nieuwe belastingtarieven en met terinzage-legging van de relevante normbladen bij waterschapslaboratorium Aqualysis, Loggerweg 6, te Zwolle;
 2. vast te stellen de verordening zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) waterschap Vechtstromen 2019, met het tarief van € 50,45 per vervuilingseenheid;
 3. vast te stellen de verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2019, met het tarief van € 50,45 per vervuilingseenheid;
 4. vast te stellen de verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2019, met de volgende tarieven:
 • ingezetenen: € 75,01 per woonruimte;
 • ongebouwde onroerende zaken binnendijks: € 59,47 per hectare;
 • ongebouwde onroerende zaken buitendijks: € 14,87 per hectare;
 • ongebouwde onroerende zaken die als bergingsgebied (gebied dat is aangewezen om water te bergen op het maaiveld) zijn opgenomen in de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur): € 14,87 per hectare;
 • openbare verharde wegen: € 118,94 per hectare;
 • openbare verharde wegen in bergingsgebieden: € 29,74 per hectare;
 • natuurterreinen: € 4,21 per hectare;
 • gebouwde onroerende zaken binnendijks: 0,0404 % van de WOZ waarde;
 • gebouwde onroerende zaken buitendijks: 0,0101 % van de WOZ waarde.

Kernboodschap

Het bestuur van waterschap Vechtstromen heeft de drie belastingverordeningen voor 2019 vastgesteld: de Verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 2019, de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2019 en de Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2019. De inhoud van de verordeningen is onveranderd gebleven, maar de belastingtarieven voor 2018 zijn vervangen door de belastingtarieven voor 2019.

3. Toetreden tot werkgeversvereniging

Het dagelijks bestuur heeft op 30 oktober 2018 ingestemd met het volgende voorstel aan het algemeen bestuur:

 1. te besluiten toe te treden tot de werkgeversvereniging van de sector waterschappen.
 2. op voorhand in te stemmen met toetreding tot de werkgeversvereniging van de sector waterschappen door de gemeenschappelijke regelingen die Vechtstromen heeft getroffen, zijnde het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn, Het Waterschapshuis en Aqualysis.
 3. het dagelijks bestuur te mandateren tot het geven van de eventuele ‘wensen en bedenkingen’ bij het verzoek tot het toetreden van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn, Het Waterschapshuis en Aqualysis tot de werkgeversvereniging van de sector waterschappen.

Kernboodschap

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) maakt dat per 1 januari 2020 de werknemers van het waterschap een arbeidsovereenkomst zullen krijgen, net als werknemers in het bedrijfsleven. Omdat het waterschap als werkgever een cao voor zijn werknemers wil sluiten moet het toetreden tot de landelijke werkgeversvereniging voor de sector waterschappen.

4. Interne controleplan 2018

Het dagelijks bestuur heeft op 30 oktober 2018 besloten:

 1. het interne controleplan 2018 vast te stellen en ter informatie aan te bieden aan de controlecommissie van het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur is, in overeenstemming met artikel 2 van de Controleverordening waterschap Vechtstromen (hierna: controleverordening), verantwoordelijk voor een jaarlijkse interne toetsing gericht op het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de daarin opgenomen baten, lasten en balansmutaties. Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid wordt jaarlijks een interne controleplan opgesteld. De verbijzonderde interne controle zal zich met name richten op de processen Personeel, lnkopen en aanbestedingen en Projecten.