6 maart 2018


Onderwerpen

  1. Nieuwe Governancestructuur Ruimte voor de Vecht
  2. Aanvraag middelen binnen innovatiefonds voor het onderzoeksprogramma Lumbricus

Besluitenlijst

1. Nieuwe Governancestructuur Ruimte voor de Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 6 maart 2018 besloten:

  1. als waterschap Vechtstromen vanaf 1 januari 2019 deel te nemen in de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht (Vechtdalcoalitie);
  2. de financiële bijdrage (totaal € 266.664,- voor vier jaar) voor de eerste twee jaar
    (€ 133.332,-) te dekken vanuit het reeds beschikbaar gestelde krediet voor de Vecht;
  3. een later op te maken kredietvoorstel na evaluatie van de eerste twee jaar in behandeling te nemen, gericht op de financiële bijdrage voor het 2021 en 2022.

Kernboodschap

Met deze positieve besluitvorming is Waterschap Vechtstromen pro-actief en ondersteunend om een vervolg te gegeven aan het samenwerkingsverband met gebiedspartners die samen werken aan een toekomstbestendige omvorming van de rivier de Vecht tot een veilige, half natuurlijke laaglandrivier. Daarbij is het voor het waterschap van essentieel belang om te komen tot realisatie van de Kaderrichtlijn Water en het klimaatbestendig maken van het Vechtstroomgebied, om natuurontwikkeling te realiseren en de veiligheid te vergroten. Een lange termijnvisie in het Vechtdal draagt bij aan de doorontwikkeling van de Vecht en het Vechtdal en zorgt voor een langdurige samenwerking met onze partners, waarbij we blijvend kunnen fungeren als de verbinder voor het integrale gebiedsproces. Zo geven wij invulling aan onze strategische doelstelling om in samenwerking met onze partners te zorgen voor een veilige leefomgeving met voldoende water van een goede kwaliteit.

2. Aanvraag middelen binnen innovatiefonds voor het onderzoeksprogramma Lumbricus

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 6 maart 2018 besloten:

  1. om € 80.000,- uit het innovatiebudget in te zetten voor kansrijke innovaties binnen het programma Lumbricus;
  2. het bedrag vanuit het innovatiefonds voor Lumbricus daarom te verhogen van € 235.000,- naar € 315.000,-.

Kernboodschap

Eén van de kerntaken van waterschap Vechtstromen is het zorgen voor goed waterbeheer in zowel natte als droge tijden. Innovatieve ontwikkelingen en toepassingen kunnen helpen om dit nog beter en efficiënter te doen. Binnen het kennisprogramma Lumbricus onderzoeken we samen met bedrijven, kennisinstellingen en agrariërs in ons gebied hoe dat kan. Bijvoorbeeld met een proef om gezuiverd water op innovatieve wijze een bijdrage te laten leveren aan een gezonde bodem. Daarnaast wordt een slimme stuw onderzocht die water gecontroleerd vast houdt in sloten of beken. Beide onderzoeken worden met een jaar verlengd. Ook wordt een applicatie ontwikkeld waarmee agrariërs en waterbeheerders beter kunnen voorspellen wanneer droogte of vernatting gaat ontstaan en wat dit betekent voor de bodem en de gewassen. In totaal investeert Vechtstromen € 80.000,- in deze drie initiatieven.