3 april 2018

Onderwerpen

 1. Natuurinclusief bouwen en onderhouden
 2. Vervangen persleiding Borne op rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi (rioolwaterzuivering)) Hengelo
 3. Bekendmaking wapen en vaststelling bijbehorende protocollen voor wimpel en vlag
 4. Lozingssituatie Dedemsvaart

Besluitenlijst

1. Natuurinclusief bouwen en onderhouden

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 3 april 2018 besloten:

 1. om natuurinclusief bouwen en beheren waar mogelijk onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk van Vechtstromen;
 2. om bij nieuwe projectopdrachten een verkenning en afweging van de mogelijkheden van natuurinclusief bouwen en beheren op te nemen in opdrachtomschrijving en opdrachtverlening.

Kernboodschap

Met Bouwen met Natuur, gedifferentieerd maaibeheer en diverse andere initiatieven heeft Vechtstromen al de eerste stappen gezet richting natuurinclusief bouwen en beheren. Denk bijvoorbeeld aan vispasseerbare stuwen, visvriendelijke gemalen en zwaluwwanden. Met de introductie van natuurinclusief bouwen en beheren omarmt Vechtstromen hiervoor ook een gestructureerde werkwijze. Dit betekent dat Vechtstromen werkzaamheden en activiteiten aan kunstwerken (bijvoorbeeld stuwen en gemalen), tijdens projecten en bij het dagelijks beheer en onderhoud, zo veel mogelijk realiseert met baat voor de natuur.

2. Vervangen persleiding Borne op rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi (rioolwaterzuivering)) Hengelo

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 3 april 2018 besloten:

 1. Voor de voorbereiding en uitvoering van het project vervangen persleiding Borne op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Hengelo een krediet beschikbaar te stellen van € 800.000 (inclusief btw) conform programmering;
 2. Het dagelijks bestuur na het opstellen van het definitief ontwerp op de hoogte te stellen van de definitieve raming van de uitvoeringskosten en de financiële consequenties hiervan.

Kernboodschap

Op de waterzuivering Hengelo liggen diverse persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) voor de aan- en afvoer van afvalwater. Eén van deze persleidingen betreft de persleiding Borne. Vanwege aanpassingen aan de waterzuivering zijn delen van de betonnen persleiding van Borne in het verleden vervangen door kunststof leidingdelen. In de nog resterende betonnen leidingdelen hebben zich in de afgelopen jaren breuken voor gedaan. Het gaat dan om delen die niet onder verhardingen liggen waardoor de belasting door zware vrachtwagens bij bouwwerkzaamheden te groot werd.

Op dit moment zijn er voorbereidingen voor uitbreiding van de Energiefabriek die van invloed kunnen zijn op de staat van de resterende betonnen persleiding. Door werkzaamheden aan de fundering van de Energiefabriek ontstaat mogelijk schade aan deze betonnen persleiding. Om dit te voorkomen is besloten deze leidingdelen te vervangen door kunststof leidingen.

3. Bekendmaking wapen en vaststelling bijbehorende protocollen voor wimpel en vlag

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 20 maart 2018 besloten:

 1. om het wapen, dat de Koning aan Vechtstromen heeft verleend, bekend te maken tijdens een reeds geplande bijeenkomst van het algemeen bestuur;
 2. het algemeen bestuur te verzoeken om een nieuwe vlag vast te stellen waarvan het ontwerp gebaseerd is op het wapen;
 3. om een vlag met wapen beschikbaar te stellen voor bijzondere bestuurlijke gelegenheden;
 4. om voor alle leden van het algemeen bestuur en fractievertegenwoordigers een wimpel voor gebruik aan huis beschikbaar te stellen;
 5. om voor het gebruik van vlag en van wimpel het bijbehorend protocol vast te stellen.

Het dagelijks bestuur stelt aan het algemeen bestuur voor te besluiten de bestaande vlag te vervangen door een nieuwe vlag op basis van het ontwerp van het wapen.

Kernboodschap

De Koning heeft waterschap Vechtstromen een wapen verleend. Waterschappen behoren tot de oudste bestuursorganen van Nederland en kennen daarmee een lange, rijke geschiedenis. Het wapen van Vechtstromen verwijst naar deze geschiedenis en naar het blijvende nut van het waterschapswerk. Het wapen wordt opgenomen in de bestaande huisstijl en zal vooral gebruikt worden bij officiële gelegenheden

4. Lozingssituatie Dedemsvaart

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 20 maart 2018 besloten:

 1. een bedrijf een termijn van drie jaar (één jaar voor het plan van aanpak en twee jaar voor de implementatie van het plan) te gunnen waarbinnen zij hun overschrijding van de lozingssituatie moeten terugbrengen naar de vergunde situatie;
 2. samen met diverse partners te onderzoeken hoe de rwzi Dedemsvaart het afvalwater van de zuiveringskring (gebied waarvan het rioolwater wordt gezuiverd op één rwzi) Dedemsvaart toekomstbestendig en doelmatig kan zuiveren en of een capaciteitsuitbreiding hiervoor gewenst is. Hiervoor wordt door waterschap Vechtstromen voor 1 mei een uitgangspuntnotitie voor de waterketen opgesteld.

Kernboodschap

Een bedrijf heeft de afgelopen jaren de productiecapaciteit uitgebreid. Hierdoor is het bedrijf meer afvalwater gaan aanbieden aan de rioolwaterzuivering (rwzi) in Dedemsvaart dan is vergund. Waterschap Vechtstromen, het bedrijf en de gemeente Hardenberg vinden dit niet wenselijk omdat dit tot een situatie kan leiden waarin er meer stikstoffen in het oppervlaktewater belanden dan de lozingsnorm. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van het water in sloten, beken en kanalen in de omgeving van de zuivering. Dit risico manifesteert zich met name wanneer er sprake is van strenge winterse temperaturen.

Het bedrijf krijgt een termijn van drie jaar om de lozingssituatie in overeenstemming te brengen met de vergunde situatie. Tegelijkertijd wordt onderzocht of een capaciteitsuitbreiding van de zuivering wenselijk is. Het bedrijf heeft een uitbreiding aangevraagd en er zijn meer ontwikkelingen die kunnen leiden tot een toename in de hoeveelheid te verwerken afvalwater. Beide sporen worden door de betrokken partijen in samenhang beschouwd.

Mocht blijken dat de overschrijding van de vergunde norm de doelmatige werking van de zuivering gedurende de overbruggingsperiode te veel verstoort, dan heeft het Vechtstromen het recht om het bedrijf aan de lozingsnorm in de huidige vergunning te houden.