22 mei 2018


Onderwerpen

 1. Ontwerp Jaarverslag 2017, Beheerjaarrekening 2017 en concept-verslag van bevindingen accountant bij Jaarrekening 2017
 2. Beheerjaarrekening
 3. Kredietaanvraag Natura 2000 Dinkeldal
 4. Project Herinrichting Collendoornerveen
 5. Water Experiment Center Drenthe (WECD) ten behoeve van onderzoek prioritaire stoffen (lijst van stoffen die door de EU zijn aangemerkt als schadelijk voor het milieu)

Besluiten

1. Ontwerp Jaarverslag 2017, Beheerjaarrekening 2017 en concept-verslag van bevindingen accountant bij Jaarrekening 2017

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 mei 2018 besloten:

 1. het jaarverslag 2017 inclusief de jaarrekening 2017 in ontwerp goed te keuren, waarmee tevens decharge wordt verleend aan het CMT voor het in 2017 gevoerde beheer;
 2. het resultaat van de jaarrekening 2017 van € 2.818.000 als volgt te bestemmen:
 3. € 2.143.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteembeheer;
 4. € 675.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveringsbeheer;
 5. het jaarverslag 2017 inclusief de jaarrekening 2017 en de voorstellen tot bestemming van het rekeningresultaat 2017 ter vaststelling aan het algemeen bestuur voor te leggen;
 6. de bestemmingsreserve Vecht op te heffen;
 7. de 1e begrotingswijziging 2018 naar programma’s, baten en inzet reserves vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur;
 8. kennis te nemen van de controleverklaring en het concept-verslag van bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2017 en het DB-standpunt hierover ter kennisname op te nemen in het AB-bestuursvoorstel bij het jaarverslag 2017.

Kernboodschap

Met een totale begroting van € 130 miljoen, aangevuld met € 28 miljoen aan investeringen werkte waterschap Vechtstromen in 2017 aan veilig, voldoende en schoon water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Er is geïnvesteerd in onder meer renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi), kunstwerken, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers. Daarnaast heeft het waterschap samengewerkt met partners aan de Kaderrichtlijn water, klimaatadaptatie, het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)), Natura 2000/PAS, stedelijk water en versnelling van de energietransitie. Het jaarverslag en de jaarrekening laten zien dat het merendeel van de doelen in de begroting voor 2017 is gehaald. Dat geldt ook voor de afgesproken besparingen. Vechtstromen staat (vanaf de oprichting in 2014) voor een besparingsopgave van uiteindelijk € 17 miljoen in 2019. Tot en met 2017 is reeds een bedrag van € 16 miljoen aan besparingen bereikt. De accountant is voornemens voor het jaarverslag/jaarrekening 2017 een goedkeurende verklaring af te geven voor getrouwheid en rechtmatigheid. Het jaarverslag en jaarrekening 2017 liggen ter inzage van 18 juni t/m 2 juli 2018. Het jaarverslag wordt ter kennisname aangeboden aan de leden van de commissie besturen en organiseren en ter besluitvorming aangeboden aan het algemeen bestuur voor de vergadering van 11 juli 2018.

2. Beheerjaarrekening 2017

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 mei 2018 besloten:

 1. in te stemmen met de Beheerjaarrekening 2017 (onder de randvoorwaarde van de uitkomst controleverklaring accountant op 22 mei 2018 en dat het algemeen bestuur op 11 juli 2018 het Jaarverslag (inclusief jaarrekening) 2017 ongewijzigd vaststelt);
 2. de voorziening ‘CAO ontwikkelingen’ in te stellen en de voorziening voor ‘Classificatie Natuurterreinen’ op te heffen;
 3. een bedrag ad € 2.146.499 aan niet uitgeputte kredieten in te laten trekken;
 4. de 1e begrotingswijziging 2018 naar kosten- en opbrengstensoorten vast te stellen, onder de voorwaarde dat het algemeen bestuur op 11 juli 2018 de eerste begrotingswijziging 2018 per programma ongewijzigd vaststelt.

3. Kredietaanvraag Natura 2000 Dinkeldal

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 mei 2018 besloten:

 1. voor het vervolgen van de planuitwerkingsfase N2000 Dinkeldal een krediet beschikbaar te stellen van € 581.000 (inclusief btw). Dit budget is reeds gereserveerd in de Programmabegroting 2018-2021.

Kernboodschap

In Nederland zijn 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. In het gebied van Vechtstromen liggen verschillende Natura 2000-gebieden waar plannen voor moeten worden ontwikkeld. Bij verschillende gebieden is Vechtstromen inhoudelijk betrokken maar heeft het waterschap geen trekkende rol voor gebiedsprocessen. Voor drie gebieden in Overijssel heeft Vechtstromen het trekkerschap voor gebiedsprocessen op zich genomen: Dinkeldal, Vecht en Regge.

In het Dinkeldal is 352 hectare aangewezen als Natura2000-gebied. Naast de natuurherstelopgave die er ligt, moet dit gebied voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat betekent dat er maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit in de Dinkel te verbeteren, de beekbegeleidende bossen te herstellen en de stroomdalgraslanden uit te breiden. De realisatie van de doelen voor natuur en waterkwaliteit wordt gecombineerd met maatregelen die ruimte bieden aan een goede bedrijfsvoering voor agrarische bedrijven.

Het waterschap werkt samen met de gemeente Losser, LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord en Dinkeldal-boeren, Staatsbosbeheer en provincie Overijssel aan de uitvoering van het plan. De afgelopen twee jaar is er gewerkt aan het opleverdossier voor Dinkeldal-Zuid. Dit wordt binnenkort afgerond. Aan het opleverdossier voor Dinkeldal-Noord wordt nog gewerkt, dit vraagt meer tijd. Het afronden van de plannen is hier sterk afhankelijk van de beschikbare grond. Daarom is besloten om dit plan niet in de eerste, maar in de tweede beheerplanperiode af te ronden. De voorbereiding en uitvoering van de maatregelen vindt daarmee gefaseerd plaats, met als uiterste termijn 2027. Voor de uitwerking van deze plannen stelt het dagelijks bestuur in € 581.000 beschikbaar.

4. Project Herinrichting Collendoornerveen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 mei 2018 besloten:

 1. het concept projectplan Herinrichting Collendoornerveen vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen. Door de uitvoering van het plan wordt het watersysteem in Collendoornerveen en Marslanden zodanig ingericht dat de oorspronkelijke afwateringsrichting in Collendoornerveen wordt hersteld en in droge perioden water vanuit het Verlengde Ommerkanaal wordt ingelaten;
 2. voor de verdere voorbereiding van het project Herinrichting Collendoornerveen een krediet beschikbaar te stellen van € 175.000 (inclusief btw). Dit bedrag is opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2018-2021.

Kernboodschap

In het gebied Collendoornerveen gaat het waterschap de afwatering en de wateraanvoer optimaliseren. Het water in het gebied krijgt haar natuurlijke loop van zuidoost naar noordwest terug. Hierdoor komt het gemaal Collendoorn te vervallen en het gemaal Plaggenmars wordt ingezet om het waterpeil in een deel van de woonwijk Marslanden op peil te houden. Het project Herinrichting Collendoornerveen draagt hiermee bij aan de strategische doelstelling om te zorgen voor een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van goede kwaliteit.

5. Water Experiment Center Drenthe (WECD) ten behoeve van onderzoek naar prioritaire stoffen (lijst van stoffen die door de EU zijn aangemerkt als schadelijk voor het milieu)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 mei 2018 besloten:

 1. de haalbaarheid van een experimenteerlocatie voor de verwijdering van prioritaire stoffen op de Ultra Puur Water fabriek in Emmen samen met NieuWater en Waterleidingsbedrijf Drenthe te verkennen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen gaat samen met drinkwaterbedrijf Drenthe en NieuWater onderzoeken of er een experimenteer- en onderzoekslocatie voor het verwijderen van medicijnen uit afvalwater kan worden opgezet in Emmen. De Ultra Puur Waterfabriek in Emmen is een logische locatie daarvoor, want dit onderzoek kan daar met de aanwezige zuiveringstechnieken worden gedaan. Of de locatie geschikt is zal afhangen van diverse zaken zoals beschikbare ruimte, juridische mogelijkheden et cetera.

Parallel aan dit traject wordt ook inhoudelijk vooronderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het onderzoek naar het verwijderen van medicijnen uit afvalwater zelf. Gefocust wordt daarbij op de ecologische effecten van het oppervlaktewater én de efficiëntie en kosten van de technieken worden bekeken. Het uiteindelijke onderzoek naar het verwijderen van medicijnen uit afvalwater wordt begeleid door diverse partijen met ieder hun eigen expertise.

Zo zijn naast de eerder genoemde partijen ook Water Laboratorium Noord en KWR Watercycle Research Institute maar ook de Rijn Oost-waterschappen betrokken. De onderzoeksresultaten zijn straks beschikbaar voor alle Nederlandse waterschappen.

Waterschap Vechtstromen vindt het belangrijk om samen te werken met ondernemingen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Op deze manier kan gezamenlijk meer geprofiteerd worden van de aanwezige kennis bij de onderlinge partijen.