12 juni 2018


Onderwerpen

 1. Ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijzigingen 2018 gemeenschappelijke regelingen en zienswijze(n) hierop
 2. Kredietaanvraag Pelmolen Rijssen
 3. Uitwerking Deltaplan ruimtelijke adaptatie voor de huidige bestuursperiode
 4. Kredietaanvraag vervangen persleiding Emmen, fase 1
 5. Afronding OOWS: leggerwijziging en aanpassing onderhoudsplichtige
 6. Instellen hoofdstembureau
 7. Advies verrekening neveninkomsten

Besluiten

1. Ontwerpbegroting 2013 en begrotingswijzigingen 2018 (gemeenschappelijke regelingen en zienswijze(n) hierop

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 juni 2018 ingestemd met het volgende voorstel en geleidt dit ter kennisname door naar de adviescommissie besturen en organiseren en stelt het algemeen bestuur voor:

 1. kennis te nemen van de begroting 2019 van Het Waterschapshuis en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden;
 2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 van GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) en in te stemmen met de zienswijze hierop met daarin aandacht voor proactief en tijdig door GBLT geïnformeerd te blijven worden over de voortgang in 2019 op de ontwikkelpaden als gevolg van meerjarige ontwikkelstrategie “Kwaliteit van Dienstverlening”;
 3. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 van Aqualysis en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden;
 4. kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2018 van Het Waterschapshuis en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden;
 5. kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2018 van GBLT en in te stemmen hierop geen zienswijze aan te bieden.

Kernboodschap

Op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen dienen de algemeen besturen en gemeenteraden van de deelnemende waterschappen en gemeenten in deze gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid te worden gesteld tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting en eventuele begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regelingen.

In dit kader worden de (ontwerp)begrotingen 2019 van Het Waterschapshuis, GBLT en Aqualysis en de eerste begrotingswijziging 2018 van Het Waterschapshuis en GBLT voor een zienswijze aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen aangeboden. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor:

 • geen zienswijze op de begroting 2019 en eerste begrotingswijziging 2018 van Het Waterschapshuis aan te bieden.
 • in de zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van GBLT aandacht te vragen voor proactief en tijdig door GBLT geïnformeerd te blijven worden over de voortgang in 2019 op de ontwikkelpaden als gevolg van meerjarige ontwikkelstrategie “Kwaliteit van Dienstverlening” en geen zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2018 aan te bieden;
 • geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van Aqualysis aan te bieden.

2. Kredietaanvraag Pelmolen Rijssen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 juni 2018 besloten:

 1. voor de voorbereiding van het project Regge Pelmolen een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000 (inclusief BTW). Dit budget is reeds gereserveerd in de Programmabegroting 2018-2021;
 2. voor het project subsidie-inkomsten te ramen van € 550.000.

Kernboodschap

Het projectgebied Regge Pelmolen bij Rijssen is één van de ontbrekende schakels in de vrijwel geheel heringerichte Regge. Eind 2017 is een project gestart om te komen tot het herinrichten van 1,6 km van de Regge. Samen met een particuliere landgoedeigenaar, Landschap Overijssel, de gemeenten Rijssen-Holten en Wierden, Stichting Pelmolen “Ter Horst” en de Stichting Enterse Zomp gaan we de Regge herinrichten.

Voldoende water voor diverse functies zoals landbouw en natuur, een goede waterkwaliteit, maar ook een bijdrage aan recreatief medegebruik zijn de belangrijkste uitgangspunten bij dit project. Net zoals bij eerdere Reggeherstelprojecten ligt ook in dit project de nadruk op het gezamenlijk vormgeven van de Regge waarbij verschillende belangen worden meegenomen. Hiermee draagt het project Regge Pelmolen bij aan de strategische doelstelling om in samenwerking met onze omgeving te zorgen voor een veilige leefomgeving met voldoende water van een goede kwaliteit.

3. Uitwerking Deltaplan ruimtelijke adaptatie voor de huidige bestuursperiode

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 juni 2018 besloten:

 1. in te stemmen met voorgestelde taakopvatting voor het stedelijk gebied;
 2. in te stemmen met voorgestelde uitwerking voor Deltaplan ruimtelijke adaptatie (DPRA);
 3. een budget ter hoogte van € 300.000 vrij te maken voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten in het kader van het DPRA voor de periode 2018 en 2019; hiervoor in de voortgangsrapportage voor 2018 en middels een begrotingswijziging voor 2019 extra middelen aan te vragen.
 4. een budget ter hoogte van € 750.000 vrij te maken voor een bijdrage aan lopende klimaatprojecten; hiervoor in het proces van herprioritering dit bedrag op te nemen voor de jaarschijf 2022 en in de programmabegroting 2019-2022 het besluit te nemen om de investering te vervroegen naar 2019;
 5. verzoeken tot toekenning van middelen ter besluitvorming te bespreken in het dagelijks bestuur.

Kernboodschap

Wateroverlast, hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad), droogte en de gevolgen van overstromingen raken steeds vaker ons dagelijks leven. In de toekomst zal de schade toenemen door watertekorten en -overschotten met name in stedelijk gebied. Om hierop te anticiperen is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verschenen. Ook ondertekenden gemeenten, provincies, rijk en waterschappen het Interbestuurlijk Programma. Hiermee gaan overheden gezamenlijk de komende jaren op basis van een landelijke agenda aan de slag met onder andere het klimaat.

Binnen de samenwerkingsverbanden Twents Waternet en Noordelijk Vechtstromen werkt waterschap Vechtstromen samen met gemeenten in Twente en Drenthe de regionale aanpak uit. Vechtstromen levert een bijdrage aan klimaatprojecten in de gemeenten binnen ons werkgebied en de realisatie van de doelstellingen binnen het Deltaplan ruimtelijke adaptatie en het Interbestuurlijk Programma. Voor het huidige bestuursperiode wordt hiervoor een budget ter hoogte van ruim
€ 1 miljoen beschikbaar gesteld. Hiermee draagt het Deltaplan ruimtelijke adaptatie bij aan de strategische doelstelling om in samenwerking met onze omgeving te zorgen voor een veilige leefomgeving met voldoende water van een goede kwaliteit.

5. Kredietaanvraag vervangen persleiding Emmen, fase 1

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 juni 2018 besloten:

 1. voor de verdere voorbereiding van het project vervangen persleiding Emmen fase 1 een krediet beschikbaar te stellen van € 125.000 (inclusief BTW). Dit bedrag is opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2018-2021.

Kernboodschap

Rondom de waterzuivering aan de Dikkewijk liggen diverse persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) voor de aan- en afvoer van afvalwater. Eén van deze persleidingen betreft de persleiding Emmen. Uit onderzoek is gebleken dat de sterkte van de leiding (en daarmee de restlevensduur) op verschillende plekken onvoldoende is. Daarom is het wenselijk om deze leidingdelen (deels) te vervangen. Het projectgebied betreft een deel van de persleiding van Emmen naar de waterzuivering. Als deze leiding is vervangen kan deze persleiding voor de komende vijftig jaar het rioolwater vanuit Emmen afvoeren naar de waterzuivering aan de Dikkewijk. Hiermee draagt het project Vervangen persleiding Emmen bij aan de strategische doelstelling om op een doelmatige wijze afvalwater te zuiveren en zo te zorgen voor een veilige leefomgeving met voldoende water van een goede kwaliteit. Met het beschikbaar stellen van krediet kan de verdere voorbereiding van fase 1 van dit project worden vervolgd.

6. Afronding OOWS: leggerwijziging en aanpassing onderhoudsplichtige

Besluit

In het kader van de afronding van project OOWS wordt, gelet op de artikel 5.1 Waterwet, artikel 78, tweede lid Waterschapswet en artikel 6, tweede lid Delegatiebesluit heeft het dagelijks bestuur op 12 juni besloten:

 1. de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) van het waterschap in concept te wijzigen, conform het op 4 april 2017 vastgestelde beleid “Omvang en onderhoud watersysteem”;
 2. de waterlopen die zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart [af te voeren waterlopen OOWS 2018], na de overgangsperiode van de legger af te voeren, op 13 februari 2021;
 3. de (kadastraal) eigenaar van de waterlopen zoals weergegeven op de kaart [af te voeren waterlopen OOWS 2018] na bekendmaking van het definitieve besluit aan te wijzen als onderhoudsplichtige als bedoeld in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet, tot het moment van afvoeren van de legger;
 4. waterschap Vechtstromen aan te wijzen als onderhoudsplichtige voor die waterlopen (betreft een deel van de huidige schouwwaterlopen) die op de legger gehandhaafd blijven, zoals weergegeven op de kaart [af te voeren waterlopen OOWS 2018];
 5. het besluit tot leggerwijziging en het wijzigen van de onderhoudsplicht van betreffende waterlopen ter inzage te leggen van 15 juni tot en met 27 juli 2018;
 6. belanghebbenden en stakeholders te informeren over deze wijzigingen middels een brief, berichten in de media, de website van het waterschap en een inloopbijeenkomst.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen past zijn beleid aan voor de omvang en het onderhoud van het watersysteem. In het hele gebied van waterschap Vechtstromen zullen voor iedereen dezelfde regels gelden voor de onderhoudsplicht. Vechtstromen gaat zich concentreren op sloten, beken, vaarten en rivieren die essentieel zijn voor een goede werking van het watersysteem.

Het onderhoud van de kleine wateren doen de grondeigenaren zelf. Tot 13 februari 2021 geldt een overgangsregeling. Het onderhoud wordt overgedragen, maar de betreffende sloten blijven op de legger (juridisch instrument waterschap) staan.

Op deze manier behoudt het waterschap voorlopig de mogelijkheid om, bij problemen, in te kunnen grijpen bij mogelijke geschillen tussen grondeigenaren.

7. Instellen hoofdstembureau

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 juni 2018 besloten:

 1. voor de verkiezingen van het algemeen bestuur voor Vechtstromen een hoofdstembureau in te stellen.
 2. daartoe de volgende personen te benoemen als lid van het hoofdstembureau:
  1. I. Andringa, tevens plaatsvervangend voorzitter;
  2. Friele;
  3. Donker;
  4. Uuldriks;
 1. daartoe de volgende personen te benoemen als plaatsvervangend lid van het hoofdstembureau:
  1. D. Ottevanger;
  2. Guijs;
  3. de Ruiter;
 2. de Vechtzaal in het hoofdkantoor aan de Kooikersweg 1 te Almelo aan te wijzen als ruimte voor het houden van de zittingen van het hoofdstembureau en centraal stembureau;
 3. het algemeen bestuur voor te stellen om Almelo aan te wijzen als plaats van vestiging van het hoofdstembureau;
 4. bankrekening NL44 NWAB 0636 7560 17 t.n.v. Waterschap Vechtstromen te bestemmen als de rekening waarop waarborgsommen voor het registreren van een aanduiding van een politiek groepering en het inleveren van een kandidatenlijst moeten worden gestort.

Kernboodschap

De verkiezingen voor de algemeen besturen van de waterschappen vinden plaats op 20 maart 2019. Het dagelijks bestuur heeft besloten een hoofdstembureau in te stellen en daartoe personen te benoemen als lid en plaatsvervangend lid van dit bureau. Hiermee is voor het organiseren van de verkiezingen van het algemeen bestuur van Vechtstromen een hoofdstembureau benoemd. Dit stembureau neemt een aantal belangrijke beslissingen tijdens het verkiezingsproces, zoals:

 • het goedkeuren van de naam waaronder een partij aan de verkiezingen wil meedoen,
 • het vaststellen of de voorgestelde kandidaten mogen meedoen aan de verkiezingen en
 • het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen.
 • Advies verrekening neveninkomsten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 juni 2018 besloten:

 1. in te stemmen met het advies verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers op basis waarvan geconcludeerd wordt dat voor de DB-leden en de voorzitter van het dagelijks bestuur geen verrekening van neveninkomsten meer plaats hoeft te vinden en er conform Binnenlandse Zaken-richtlijn gehandeld wordt.

Kernboodschap

De leden van het dagelijks bestuur zijn wettelijk verplicht hun neveninkomsten jaarlijks op te geven. Deze verplichting geldt uitsluitend in het geval sprake is van een fulltime dienstverband en de betreffende persoon niet meer onder het overgangsrecht valt.

Bij waterschap Vechtstromen heeft de voorzitter van het dagelijks bestuur een fulltime dienstverband en vindt verrekening plaats volgens de Dijkstal-norm. De overige leden van het dagelijks bestuur hebben een parttime dienstverband, waardoor er geen sprake is van verrekening.