3 juli 2018

Onderwerpen

 1. Ondertekening Bestuursovereenkomst Maatregelenprogramma drinkwaterwinningen Overijssel 2018-2022
 2. Beslissing op bezwaar Wet openbaarheid van bestuur-verzoek
 3. Slibvergistingsinstallatie Goor
 4. Uitgangspunten voor legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) overige keringen
 5. Kredietaanvraag Archemermaten
 6. Uitnodiging gemeente Almelo voor deelname aan bestuurlijk overleg Nieuwstraatkwartier

Besluiten

1. Ondertekening Bestuursovereenkomst Maatregelenprogramma drinkwaterwinningen Overijssel 2018-2022

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 juni 2018 besloten:

 1. De Bestuursovereenkomst Maatregelenprogramma drinkwaterwinningen Overijssel 2018-2022 te laten ondertekenen door Nettie Aarnink namens het DB Vechtstromen op 2 juli 2018. Dit betekent dat Vechtstromen instemt met het maatregelenpakket wat voor Vechtstromen deelname inhoudt aan de projecten:
 • bezem door de middelenkast;
 • bewustwordingscampagne drinkwater uitrollen (alle ondertekenaars doen hier aan mee);
 • instructie peilbeheerders calamiteiten;
 • rapportage monitoring nieuwe stoffen;
 • evaluatie monitoring Vechterweerd.

Alleen aan de Rapportage monitoring nieuwe stoffen zijn voor Vechtstromen kosten verbonden. De overige projecten gaan over voorlichting, communicatie en onderzoek. De provincie of Vitens (drinkwaterbedrijf) zijn trekker van de maatregelen. Het maatregelenprogramma heeft geen directe gevolgen voor het beleid en de werkzaamheden van het waterschap. Het staat ook los van de discussies over de invloed van de drinkwaterwinningen bij een aantal Natura2000-gebieden.

 1. De publiekscampagne van Vitens te ondersteunen. De campagne richt zich op het concrete resultaat dat ook bij de laatste vier gemeenten in Overijssel via de apotheek niet gebruikte medicijnresten kunnen worden ingezameld. Vechtstromen denkt mee met Vitens over een goede invulling van de campagne.

Kernboodschap

Vechtstromen ondertekent op 2 juli de Bestuursovereenkomst Maatregelenprogramma drinkwaterwinningen Overijssel 2018-2022. Het maatregelenprogramma zorgt voor de bescherming van de drinkwaterbronnen in Overijssel. De maatregelen waar Vechtstromen aan bijdraagt richten zich op het voorkómen dat vervuiling in het oppervlaktewater doordringt tot in de drinkwaterbron. Ook ondersteunt Vechtstromen de publiekscampagne van Vitens over medicijnresten in het water die op 2 juli wordt gelanceerd. De campagne richt zich op het inleveren van niet gebruikte medicijnresten bij de apotheken. Hiermee draagt het Maatregelenprogramma drinkwaterwinningen Overijssel 2018-2022 bij aan de strategische doelstelling om in samenwerking met onze omgeving te zorgen voor een veilige leefomgeving met voldoende water van een goede kwaliteit.

2. Beslissing op bezwaar Wet openbaarheid van bestuur-verzoek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 juni 2018 besloten:

 1. af te wijken van het advies van de adviescommissie bezwaarschriften, d.d. 30 april 2018 door het bezwaar van de indiener tegen het besluit naar aanleiding van het Wet openbaarheid van bestuur (Wob)-verzoek, d.d. 17 februari 2018, niet ontvankelijk te verklaren wegens het ontbreken van procesbelang, omdat reeds in diens verzoek om informatie is voorzien, en niet is gesteld, noch gebleken dat de indiener van het bezwaar een financieel belang heeft bij een beoordeling van het bezwaar;
 2. in te stemmen met de beslissing (en de onderbouwing van deze beslissing) van de adviescommissie om de indiener van het bezwaar niet te horen.

Kernboodschap

Er is bezwaar aangetekend tegen een beschikking op een Wet openbaarheid van bestuur (Wob)-verzoek betreffende de Loolee in Almelo. Dit bezwaarschrift is door het dagelijks bestuur niet-ontvankelijk verklaard, omdat de gevraagde informatie reeds eerder openbaar is gemaakt en niet gebleken is van te vergoeden kosten in verband met het bezwaar. De indiener van het bezwaar heeft daardoor geen belang meer bij een heroverweging van de beschikking op zijn Wob-verzoek.

3. Slibvergistingsinstallatie Goor

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 juni 2018 besloten:

 1. Opdracht te geven voor het opstellen van een kader als hulpmiddel bij vraagstukken die betrekking hebben op ondernemerschap en samenwerking met marktpartijen;
 2. Op dit moment terughoudendheid te betrachten in toezeggingen en besluitvorming op initiatieven hierover van derden;
 3. Wel bereidheid houden voor gesprekken om mogelijkheden nader te verkennen;
 4. Te concluderen dat op basis van de verkenning in Goor op dit moment te weinig informatie beschikbaar is om een besluit te kunnen nemen voor het opnieuw in bedrijf stellen van de slibvergistingsinstallatie door derden
 5. Voor de case slibvergistingsinstallatie Goor, de drie betrokken partijen zo spoedig duidelijkheid te geven en het standpunt van Vechtstromen te communiceren.

Kernboodschap

Vechtstromen vindt het belangrijk om zijn werk zoveel mogelijk te doen in onderlinge afstemming met zijn stakeholders en inwoners. Steeds vaker worden wij echter ook door externe commerciële partijen benaderd om gezamenlijk activiteiten te ondernemen met name op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie, twee belangrijke aandachtspunten van het waterschap. Wij staan open voor samenwerking, maar als overheid dienen wij ook zorgvuldig om te gaan met het door onze inwoners betaalde belastinggeld. Allereerst moeten we zorg dragen voor onze taken om voldoende en schoon water te garanderen; de reguliere bedrijfsvoering mag niet in het geding zijn. Daarnaast moeten we ook rekening houden met wet- en regelgeving zoals de Wet Markt en Overheid. Vechtstromen onderzoekt op dit moment hoe we met deze vormen van samenwerking om kunnen gaan en welke voorwaarden daarbij van toepassing zijn. Dit helpt om sneller en beter in te kunnen springen op initiatieven van derden op het gebied van duurzame ontwikkeling en circulaire economie.

4. Uitgangspunten voor legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) overige keringen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 juni 2018 besloten bij het opstellen van de “legger voor overige keringen” de volgende uitgangspunten te hanteren:

 1. zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de belangrijkste stakeholders (kadastrale eigenaren van deze keringen) over ons voornemen om de overige keringen op de legger te zetten, op basis van bijgevoegd communicatieplan;
 2. de onderhoudsplicht van de overige keringen in de legger formeel toe te kennen aan de kadastrale eigenaren van deze keringen.

Kernboodschap

Het actief beheren en monitoren van kleine waterkeringen is belangrijk voor onze veiligheid. Waterschap Vechtstromen zorgt voor voldoende, schoon en veilig water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Met dijken en keringen zorgen we voor droge voeten en een veilige leefomgeving. We ervaren dat het door klimaatverandering vaker en harder regent, waardoor goede keringen steeds belangrijker worden voor onze veiligheid. In het beheergebied van Vechtstromen liggen 360 kilometer regionale en overige keringen (Vechtstromen heeft geen primaire keringen) die van belang zijn voor waterveiligheid. Die keringen zijn in bezit van waterschap Vechtstromen en diverse andere eigenaren.
Om tot één beleid te komen voor overige en regionale keringen gaat waterschap Vechtstromen alle overige keringen toevoegen aan de legger. Hierdoor kan het waterschap beter voldoen aan zijn wettelijke zorgplicht en de keringen nog beter beheren, monitoren en toetsen voor waterveiligheid.

5. Kredietaanvraag Archemermaten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 3 juli 2018 besloten:

 1. voor de voorbereiding van het project Archemermaten een krediet beschikbaar te stellen van € 350.000 (inclusief btw). Dit budget is reeds gereserveerd in de Programmabegroting 2018-2021;
 2. voor het project subsidie-inkomsten te ramen van € 2.435.000.

Kernboodschap

Het projectgebied Archemermaten is één van de ontbrekende schakels in de vrijwel geheel heringerichte Regge. Na een calamiteit bij het hoogwater in januari 2012 functioneerde de stuw niet meer naar behoren. Om die reden is er een tijdelijke drempel gebouwd met een vast peil. Na monitoring bleek dat hierdoor de verdroging voor landbouw en natuur in het gebied is toegenomen. Begin 2018 is een project gestart om te komen tot het herinrichten van de Regge in dit gebied om periodieke verdroging te voorkomen en de vispasseerbaarheid van de stuw te verbeteren. Verder wordt de omgeving van de stuw ingericht met natuurvriendelijke oevers en worden oude meanders aangehaakt. Voldoende water voor diverse functies zoals landbouw en natuur, een goede waterkwaliteit, maar ook een bijdrage aan recreatief medegebruik zijn de belangrijkste uitgangspunten bij dit project. Net zoals bij eerdere Reggeherstelprojecten ligt ook in dit project de nadruk op het gezamenlijk vormgeven van de Regge waarbij verschillende belangen worden meegenomen. Hiermee draagt het project Archemermaten bij aan de strategische doelstelling om in samenwerking met onze omgeving te zorgen voor een veilige leefomgeving met voldoende water van een goede kwaliteit. Met het beschikbaar stellen van dit krediet kan de voorbereiding van het project Archemermaten van start gaan.

6. Uitnodiging gemeente Almelo voor deelname aan bestuurlijk overleg Nieuwstraatkwartier

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 3 juli 2018 besloten:

 1. Positief in te gaan op de uitnodiging van de gemeente Almelo tot deelname aan het bestuurlijk overleg Nieuwstraatkwartier;
 2. Dagelijks bestuurslid Jan van Hoek in het bestuurlijk overleg Nieuwstraatkwartier af te vaardigen als vertegenwoordiger namens Vechtstromen.

Kernboodschap

Namens waterschap Vechtstromen zal DB-lid Jan van Hoek op 11 juli 2018 deelnemen aan het eerste bestuurlijke overleg dat door het programmateam Nieuwstraatkwartier in Almelo wordt georganiseerd. Het waterschapsbestuur ondersteunt het streven van Almelo tot een integrale aanpak, met als doel een duurzamer Nieuwstraatkwartier waar zowel energetisch, sociaal als ruimtelijk verbeterslagen worden nagestreefd. Deelname aan dit overleg past in de strategie van het waterschap om samen met onze stakeholders oplossingen rondom water(problematiek) vorm te geven.