20 maart 2018


Onderwerpen

  1. Vaarconcept voor de Vecht
  2. Uitwerking Vechtpark-Noord
  3. Reactie voorlopig programmavoorstel HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma) 2019-2024

Besluiten

1. Vaarconcept voor de Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 6 maart 2018 besloten:

in te stemmen met het in de concept notitie “Vaarconcept Overijsselse Vecht” voorgestelde vaarconcept, onder voorwaarde van consensus van alle partners binnen Ruimte voor de Vecht vertegenwoordigd in het BBO.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft na instemming van het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) Ruimte voor de Vecht ook ingestemd met het voorstel voor het uitwerken van een nieuw vaarconcept voor de Vecht.  De kern van het nieuwe vaarconcept is dat de ruimte of beperkingen die de natuurlijke processen in de Vecht bieden de basis zijn voor varen door de recreatievaart. Dit alles binnen de randvoorwaarden ten aanzien van de veiligheid en de aanwezige natuurwaarden.

Dit betekent tevens dat de huidige vaardiepte wordt losgelaten en dat de maximale vaardiepte wordt bepaald door de sluizen en bruggen in de Vecht. Waterschap Vechtstromen zal het vaarconcept, samen met de partners uit het programma Ruimte voor de Vecht, verder uitwerken. Naast de aanpassing van het verkeersbesluit zal ook een plan worden opgesteld waarin beheer, handhaving en communicatie een prominente rol krijgen. Verwacht wordt dat kan worden aangestuurd op effectuering van het nieuwe vaarconcept startende aan het begin van vaarseizoen 2019.

2. Uitwerking Vechtpark-Noord

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 6 maart 2018 besloten:

  1. in te stemmen met het voornemen om samen met de gemeente Hardenberg het inrichtingsplan voor het gedeelte van de Vecht vanaf de Baalderuiterwaard tot en met de Haandrik (= Vechtpark-Noord) uit te werken;
  2. hiervoor het reeds beschikbaar gestelde krediet voor de Vecht (‘ondernemen met water’) in te zetten;
  3. een eventueel aanvullend benodigde bijdrage ter hoogte van €000 voor de realisatie van het Vechtpark Noord ter afweging mee te nemen in een volgende meerjarenverkenning.

Kernboodschap

De gebiedspartners rond de Vecht, waaronder de gemeente Hardenberg, de provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen besloten om een vitale coalitie aan te gaan. Deze partijen beogen met dit project Vechtpark-Noord, de waterveiligheid te verbeteren en aandacht te geven aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en tevens de leefbaarheid in de gemeente Hardenberg te optimaliseren. Door de plannen voor de Vecht te combineren met de opgaven van de gemeente kan werk met werk worden gemaakt. Hiermee wordt tevens een optimale verbinding gemaakt tussen de Vecht en het omliggende landschap. Dit sluit aan bij de Vechtvisie om de rivier de Vecht terug te brengen naar een halfnatuurlijke laaglandrivier.

3. Reactie voorlopig programmavoorstel HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma) 2019-2024:

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 6 maart 2018 besloten:

  1. in te stemmen met de bestuurlijke reactie op het voorlopige programmavoorstel Hoogwaterbescherming 2019-2024;
  2. de Programmadirectie Hoogwaterbescherming van dit besluit op de hoogte te stellen door middel van een brief.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen draagt in 2018 € 7,7 miljoen bij aan de Nederlandse hoogwaterbescherming: een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Zo voert  Waterschap Vechtstromen een door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.) gefinancierd onderzoek uit langs de Overijsselse Vecht. Het landelijke programmabureau Hoogwaterbescherming vraagt de waterschappen jaarlijks om instemming met de voorlopige programmering voor de komende jaren. Namens het bestuur van waterschap Vechtstromen is een positieve reactie verstuurd voor de programmabegroting 2019-2024.