1 oktober 2019

Gepubliceerd op 7 oktober 2019

Onderwerpen:

  1. Realisatie van zonnevelden op zuiveringslocaties
  2. Tuinders in het Overijsselse deel van Vechtstromen niet te laten aansluiten bij het glastuinbouwproject DuurSaam Glashelder
  3. Realisatie van zonnevelden op zuiveringslocaties

Besluitenlijst

1. Realisatie van zonnevelden op zuiveringslocaties

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 17 september 2019 besloten:

  1. te starten met de realisatie van zonnevelden op de zuiveringslocaties Vroomshoop, Dedemsvaart, Rijssen, Almelo Sumpel en Coevorden nu er voor deze locaties SDE-subsidies zijn beschikt, er positieve business cases liggen en er geen obstakels zijn qua vergunning en levering aan het net;
  2. voor de uitvoering van de zonnevelden Vroomshoop, Dedemsvaart, Rijssen, Almelo Sumpel en Coevorden een krediet beschikbaar te stellen van € 4.850.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de vastgestelde programmabegroting 2019.

Kernboodschap

Op onze 23 rioolwaterzuiveringen wordt jaarlijks veel energie gebruikt om afvalwater van 805.000 inwoners en bedrijven schoon te maken. Bijna de helft van die energie wordt vanaf 2020 duurzaam opgewekt. Het dagelijks bestuur heeft besloten om op acht rioolwaterzuiveringen in Haaksbergen, Oldenzaal, Vriezenveen, Vroomshoop, Dedemsvaart, Rijssen, Almelo Sumpel en Coevorden 20.000 zonnepanelen te plaatsen. De aanleg van de zonneparken start binnenkort.

Duurzaamheid is en blijft een belangrijk thema bij ons werk voor schoon, voldoende en veilig water. Door de bouw van de Energiefabriek in Hengelo en de aanleg van de zonneparken wordt bijna de helft van onze energie (gemiddeld 48,2%) vanaf 2020 door Vechtstromen zelf opgewekt. Deze projecten dragen bij aan onze ambitie voor 100% energieneutraliteit in 2025. Zie ook https://www.vechtstromen.nl/actueel/nieuws/@41655/20-000-zonnepanelen/

2. Tuinders in het Overijsselse deel van Vechtstromen niet te laten aansluiten bij het glastuinbouwproject DuurSaam Glashelder

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 1 oktober 2019 besloten:

  1. de glastuinbouw uit het Overijsselse deel van Vechtstromen niet te laten aansluiten bij het bestaande project DuurSaam Glashelder in Drenthe en dit besluit middels bijgaande brief, op verzoek van de programmamanager van DuurSaam Glashelder, formeel mee te delen aan de stuurgroep DuurSaam Glashelder.
  2. de glastuinbouw in het Overijsselse deel van Vechtstromen, vanuit het project ‘Landbouw op Peil (LoP) Vechtstromen’, te gaan ondersteunen bij het verminderen van emissie (uitstoot) van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) en daarbij de regie te voeren op activiteiten en maatregelen bij de tuinders;

Kernboodschap

Restwater van glastuinbouwbedrijven kan bijdragen aan vervuiling van oppervlakte- en/ of grondwater. Vechtstromen wil daarom de glastuinbouw in haar gebied ondersteunen bij de opgave om in 2023, conform de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming, nagenoeg geen overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen meer te laten plaatsvinden.

In maart 2019 is de regeling voor agrariërs voor verbetering bodem- en waterbeheer in Overijssel geopend middels Landbouw op Peil Vechtstromen Overijssel. Onder deze regeling komen onder andere de tuinders in het Overijsselse deel van Vechtstromen in aanmerking voor bepaalde activiteiten / tegemoetkoming voor bovenwettelijke maatregelen.

Voor tuinders in het Drentse deel van Vechtstromen was er al het glastuinbouwproject DuurSaam Glashelder. De aard van de tuinbouwbedrijven, de spreiding, het aantal bedrijven en daarmee de waterkwaliteitsproblematiek zijn daar echter fundamenteel anders dan in Overijssel. Daarom heeft het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen besloten om met LoP Overijssel niet aan te sluiten bij DuurSaam Glashelder.