11 juni 2019


Onderwerpen

 1. Criterium instellen verbod grondwateronttrekking binnen 200 meter van kwetsbare natuur
 2. Vertegenwoordiging in verbonden partijen
 3. Uitvoeringskrediet Water Collectief Twente 2 en concept projectplan Lange Matenbeek – Erve Deperman
 4. Wijziging gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Besluiten

1. Criterium instellen verbod grondwateronttrekking binnen 200 meter van kwetsbare natuur

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 28 mei 2019 besloten:  een besluit tot het instellen van een onttrekkingsverbod voor grondwater binnen 200 meter van kwetsbare natuur (zoals vastgelegd in de algemene regel voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening en/of bevloeiing van 13 februari 2016) te laten nemen op basis van een combinatie van een criterium en een aantal overwegingen:

 1. het criterium is een neerslagtekort van meer dan 250 mm in ons beheergebied. We maken daarbij een onderverdeling tussen twee deelgebieden: voor het gebied ten noorden van de Vecht berekenen we het neerslagtekort op basis van KNMI-station Hoogeveen, terwijl we voor het gebied ten zuiden van de Vecht gebruik maken van KNMI-station Twente.
 2. de overwegingen zijn:
 1. Voorgeschiedenis: indien er sprake is van een zeer natte voorgeschiedenis met hoge grondwaterstanden aan het begin van het groeiseizoen, dan kan overwogen worden om vooralsnog geen verbod in te stellen.
 2. Weersvoorspellingen: indien er op korte termijn (tien dagen) neerslag van substantiële betekenis wordt verwacht, dan kan eveneens overwogen worden nog geen verbod in te stellen.
 3. Specifieke omstandigheden bij betreffende natuurterreinen en het grondwatersysteem op dat moment.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft een criterium vastgesteld voor grondwateronttrekkingen binnen 200 meter van kwetsbare natuur ten behoeve van beregening en bevloeiing in 2019. Bij een neerslagtekort van meer dan 250 mm in ons beheergebied, wordt een grondwateronttrekkingsverbod ingesteld als de weersvoorspelling, voorgeschiedenis en de toestand van het watersysteem ongunstig zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee deelgebieden: voor het gebied ten noorden van de Vecht berekenen we het neerslagtekort op basis van KNMI-station Hoogeveen en voor het gebied ten zuiden van de Vecht maken we gebruik van KNMI-station Twente.

2. Vertegenwoordiging in verbonden partijen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 11 juni 2019 besloten:

Gemeenschappelijke regelingen

 1. De portefeuillehouder Watersysteem, de heer W. Stegeman, aan te wijzen als lid en de portefeuillehouder Watersysteem, mevrouw N. Aarnink, aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam:
  - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)).
 2. De portefeuillehouder Watersysteem en Waterketen, de heer H. van Agteren, aan te wijzen als lid en de portefeuillehouder Waterketen, de heer E. Lievers, aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam:
  - Het Waterschapshuis (HWH).
 3. De portefeuillehouder Waterketen, de heer E. Lievers, aan te wijzen als lid en de portefeuillehouder Watersysteem en Waterketen, de heer H. van Agteren, aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie:
  - Gemeenschappelijk waterschapslaboratorium Rijn Oost (Aqualysis).

EUREGIO (samenwerkingsverband tussen Duitse en Nederlandse gemeenten en provincies, gevestigd in Enschede en Nordhorn)

 1. Voor de vertegenwoordiging in het gemeenschappelijk grensoverschrijdend openbaar lichaam de EUREGIO een apart voorstel in te dienen bij het algemeen bestuur.

Deelnemingen

 1. De portefeuillehouder Watersysteem, de heer W. Stegeman, aan te wijzen als vertegenwoordiger en de portefeuillehouder Watersysteem, mevrouw N. Aarnink, aan te wijzen als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het waterschap Vechtstromen in de algemene vergadering van aandeelhouders van de deelnemingen:
  - De Nederlandse Waterschapsbank NV;
  - NieuWater BV.
 2. De portefeuillehouder Waterketen, de heer E. Lievers, aan te wijzen als vertegenwoordiger en de heer H. van Agteren, aan te wijzen als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het waterschap Vechtstromen in de algemene vergadering van aandeelhouders van de deelneming: de NV Slibverwerking Noord-Brabant.
 3. De portefeuillehouder Watersysteem, de heer W. Stegeman, voor te dragen als commissaris in de Raad van Commissarissen van de NV Slibverwerking Noord-Brabant.

Verenigingen

 1. De voorzitter, de heer S. Kuks, aan te wijzen als vertegenwoordiger en de portefeuillehouder Watersysteem, mevrouw N. Aarnink, aan te wijzen als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het waterschap Vechtstromen in de algemene ledenvergadering van de:
  - Vereniging Unie van Waterschappen;
  - Vereniging werken voor waterschappen (werkgeversvereniging).

Stichting

 1. De portefeuillehouder Watersysteem, mevrouw N. Aarnink, aan te wijzen als vertegenwoordiger en de portefeuillehouder Watersysteem, de heer Stegeman, aan te wijzen als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het waterschap Vechtstromen in de Raad van Toezicht van de Stichting Bodembeheer Schoonebeek.

Kernboodschap

Vechtstromen heeft in een aantal gevallen met andere waterschappen of gemeenten een organisatie opgericht om in samen te kunnen werken. Dit zijn zogenaamde verbonden partijen. Een verbonden partij is een organisatie waarin het waterschap een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Vechtstromen kent tien verbonden partijen. Voor deze verbonden partijen heeft het dagelijks bestuur een vertegenwoordiger aangewezen om Vechtstromen te vertegenwoordigen in de overleg- en besluitorganen van deze organisaties, zodat de belangen van Vechtstromen vertegenwoordigd zijn.

3. Uitvoeringskrediet Water Collectief Twente 2 en concept projectplan Lange Matenbeek – Erve Deperman

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 11 juni 2019 besloten:

 1. voor de uitvoering van zeven deeltrajecten van het project Water Collectief Twente 2 een krediet beschikbaar te stellen van € 1.039.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de begroting van het jaar 2019;
 2. voor deeltraject Lange Matenbeek – Erve Deperman het concept projectplan vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Noordoost-Twente is een mooi en waardevol gebied in Twente. Natuur, brongebieden, beken, het coulissenlandschap en kleinschalige landbouw maken daar allemaal deel van uit. Deze functies komen steeds vaker onder druk te staan onder meer door de verdroging in Noordoost-Twente. De te snelle waterafvoer van beken levert daar een bijdrage aan. Maar ook watertekort veroorzaakt door steeds drogere zomers is een belangrijke oorzaak. Inwoners van Noordoost-Twente, gemeenten, waterschap en de provincie hebben in Noordoost-Twente de handen ineen geslagen om het watersysteem duurzaam hydrologisch en ecologisch te herstellen en het water langer vast te houden in het gebied. Zodat landbouw, natuur, landschap en recreatie daar allemaal van kan profiteren. Een aantal initiatiefnemers uit Noordoost-Twente stellen hun grond hiervoor beschikbaar en gemeenten, natuurorganisaties, provincie en waterschap denken mee in de uitwerking van plannen. Zo wordt met gezamenlijke kracht gewerkt aan een beter hydrologisch en ecologisch functionerend watersysteem en het hoofd geboden aan de verdroging door klimaatverandering. Het waterschap investeert € 1.714.000 voor de realisatie van zeven deeltrajecten van het project Water Collectief Twente 2. Hieraan levert de provincie Overijssel een bijdrage van € 1.043.000.

4. Wijziging gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 11 juni 2019 ingestemd met het voorstel aan het algemeen bestuur om:

 1. met de toestemming van het algemeen bestuur als dagelijks bestuur definitief in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2016, waarbij:
  1. het algemeen bestuur van het Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn kan besluiten tot oprichting van of deelneming in andere rechtspersonen;
  2. de naam van het Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn formeel te wijzigen in ‘GBLT’;
  3. artikel 51 van de gemeenschappelijke regeling over de fusie tussen de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland te laten vervallen.

Kernboodschap

Het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn is het gezamenlijk belastingkantoor dat de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen heft en int voor vijf waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen, en zes gemeenten.Op dit moment kan het algemeen bestuur van het Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) niet besluiten om een andere rechtspersoon op te richten of daarin deel te nemen. Met het wijzigen van de betreffende gemeenschappelijke regeling wordt deze bevoegdheid wel gegeven. Hierdoor kan GBLT toetreden tot de werkgeversvereniging van de sector waterschappen, zodat na inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), de medewerkers van GBLT onder de dan geldende cao komen te vallen.