12 maart 2019


Onderwerpen

 1. Evaluatie en maatwerkregeling HIWW
 2. Vaststellen visbeleid Vechtstromen
 3. Intentieovereenkomst Cogas – Vechtstromen
 4. Voorstel bijdrage aanpassing effluentleiding Almelo Vissedijk
 5. Bestuursvoorstel Reggeproject De Parel
 6. Kredietaanvraag project Kwaliteit Gegevens ten behoeve van modelbouw
 7. Nieuwe Drostendiep
 8. Project De Kunne
 9. Voorstel adopteren nieuwe Gedragscode voor Waterschappen
 10. Wijziging landelijke strategie muskus- en beverratbeheer
 11. Projectplan ‘Herinrichting Elsbeek–Colensostraat Hengelo’

Besluitenlijst

1. Evaluatie en maatwerkregeling HIWW

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 februari 2019 besloten:

 1. kennis te nemen van de evaluatie HIWW;
 2. op basis van de tussenresultaten uit de evaluatie de ingezette HIWW-koers te continueren;
 3. in te stemmen met een maatwerkregeling voor vier medewerkers beheer watersysteem;
 4. voor de dekking van de maatwerkregeling eenmalig een voorziening te treffen ter hoogte van € 1.115.772 en dit ten laste te brengen van het rekeningresultaat in de jaarrekening 2018.

Kernboodschap

Naar aanleiding van de fusie in 2014 heeft het bestuur van Vechtstromen ervoor gekozen om binnen het beheergebied meer harmonisatie te bereiken in de wijze waarop het watersysteembeheer wordt uitgevoerd. Hier was ook een doelmatigheidsopgave aan gekoppeld. Om hier invulling aan te geven is in de jaren 2015/2016 een onderzoek uitgevoerd. Vanaf 2017 wordt aan deze adviezen invulling gegeven. Belangrijk onderdeel hiervan is de verdere uitbesteding van uitvoerende taken. Met vier medewerkers zal een maatwerkregeling worden getroffen.

2. Vaststellen visbeleid Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 februari 2019 besloten:

 1. de nota Visbeleid Vechtstromen vast te stellen, waarmee het Visbeleidsplan Velt en Vecht (2010) en het Visbeleid Regge en Dinkel (2012) komen te vervallen.

Kernboodschap

In nauwe afstemming met de hengelsportfederaties Groningen-Drenthe, Sportvisserij Oost-Nederland en Sportvisserij Nederland heeft waterschap Vechtstromen nieuw visbeleid vastgesteld: de nota Visbeleid. De oude beleidsplannen van de rechtsvoorgangers van het waterschap zijn hier mee komen te vervallen. In de nieuwe nota Visbeleid hebben zowel input vanuit het verleden als ook nieuwe ontwikkelingen en plannen een plaats gekregen.

Zo zijn er afspraken gemaakt over de uitzet van vis, het gebruik van lood, het samen werken aan kennis over de visstand en het inrichten van visstekken. Daarnaast zijn er plannen om in woonkernen enkele visvijvers te realiseren met hogere dichtheden aan vis (met name karper). Zo kan tegemoet worden gekomen aan de wens van met name jeugd, ouderen en mensen die slechter ter been zijn om dichter bij huis aan het water te genieten van de hengelsport.

Door de vaststelling van de nieuwe nota Visbeleid geeft het waterschap uitvoering aan zijn taak als waterbeheerder waar ook de zorg voor de visstand deel van uit maakt en waarbij de recreant niet wordt vergeten. Daarbij vinden we het belangrijk om dit nadrukkelijk samen met de betrokken stakeholders te doen om het draagvlak van beleid te vergroten en de wensen van diezelfde stakeholders zoveel mogelijk mee te kunnen nemen.

3. Intentieovereenkomst Cogas-Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 februari 2019 besloten:

 1. in te stemmen met het ondertekening van bijgevoegde intentieovereenkomst om samen met Cogas te verkennen:
  • in hoeverre thermische energie uit oppervlakte- en/of afvalwater ingezet kan worden ten behoeve van warmtenetten;
  • in hoeverre terreinen van rioolwaterzuiveringsinstallaties nu en/of in de toekomst ingezet kunnen worden ten behoeve van een biogasnetwerk;
 1. dagelijks bestuurslid Jan van Hoek te mandateren de intentieovereenkomst te tekenen.

Kernboodschap

De watergangen en rioolwaterzuiveringsinstallaties van Vechtstromen kunnen een rol spelen in de regionale energietransitie. De potentie om energie te halen uit oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater is substantieel, zo blijkt uit verschillende studies. Vechtstromen wil de mogelijkheden graag nader onderzoeken en bezien hoe deze potentie aan energie bij kan dragen aan de verduurzaming van de regio. Samen met netbeheerder Cogas gaat Vechtstromen daartoe verkennen of en hoe energie uit oppervlaktewater en/of afvalwater ingezet kan worden ten behoeve van een warmtenet. Ook wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor een toekomstig biogasnetwerk en of Vechtstromen terreinen heeft die hiervoor ingezet kunnen worden. Onderdeel van de verkenning is het uitwerken van mogelijke businesscases en het doen van suggesties voor (rollen en risico’s in een mogelijke) samenwerkingsvormen.

4. Voorstel bijdrage aanpassing effluentleiding Almelo Vissedijk

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 februari 2019 besloten:

 1. een financiële bijdrage aan de gemeente Almelo toe te kennen ten bedrage van € 290.000 (inclusief BTW), voor aanpassing van de effluentleiding van de rwzi (rioolwaterzuivering) Almelo Vissedijk die noodzakelijk is voor:
 • de herinrichting van de Plesmanweg te Almelo (lopend project van de gemeente Almelo);
 • een nog betere werking van onze (straks gerenoveerde) rwzi Vissedijk.

Kernboodschap

Op verschillende manieren werken wij samen met onder andere gemeenten om ons waterschapswerk vorm te geven. Enerzijds om slim zaken samen op te pakken en zo kostenvoordelen te bewerkstelligen, anderzijds om ook wensen van onze stakeholders daar waar mogelijk mee te nemen bij onderhoudswerkzaamheden en projecten. De renovatie van de zuivering Vissedijk in Almelo en de verbeteringen aan de Plesmanweg door de gemeente Almelo bieden zulke kansen.

Door gezamenlijk te investeren in een nieuwe rioolput aan de Plesmanweg verbetert de werking van het gemeentelijk riool en worden afvoerproblemen op de zuivering sterk verminderd. Zonder deze samenwerking zouden de kosten op termijn hoger uitvallen en volledig voor rekening van het waterschap komen.

5. Bestuursvoorstel Reggeproject De Parel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 februari 2019 besloten:

 1. het concept projectplan Regge De Parel vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

In het DB van 17 september 2018 is besloten de Parel als scope-uitbreiding toe te voegen aan het project Reggedal Enter. Hierdoor kan additioneel 800m natuurlijk ingerichte Regge worden gerealiseerd. De meerkosten van deze scope-uitbreiding worden bekostigd uit het aanbestedingsvoordeel van het project Reggedal Enter en heeft dus geen aanvullende financiële consequenties.

Kernboodschap

Met de toevoeging en uitvoering van deeltraject “De Parel” is de gehele Boven Regge vanaf oorsprong nabij de Schipbeek te Diepenheim tot aan de uitmonding in de Midden Regge nabij Exoo klimaatbestendig en conform de eisen van de KRW heringericht. Tevens is hiermee de belevingswaarde van het gebied vergroot en invulling gegeven aan Natuurnetwerk Nederland (NNN).

6. Kredietaanvraag project Kwaliteit Gegevens ten behoeve van modelbouw

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 maart 2019 besloten:

 1. een krediet van € 130.000,= te verstrekken zoals vastgesteld in de programmabegroting 2019 om de hydrologische gegevens in ons zuidelijk werkgebied op het gewenste niveau te brengen in het kader van het project Kwaliteit Gegevens ten behoeve van modelbouw. Voor het project is € 280.000,= aanvullend budget beschikbaar op het budget Inwinnen basisgegevens en modelbouw bij de Begroting 2018.

Kernboodschap

In 2017 is een instrument ontwikkeld dat beschikbare hydrologische gegevens automatisch in een hydrologisch model plaatst. Om op basis van dit hydrologische model uitspraken te kunnen doen over de voorspellingen op het gebied van waterbeheer bij bijvoorbeeld gewijzigde omstandigheden, moet het model worden gevuld met de eerder genoemde gegevens. Voor ons noordelijk werkgebied hebben we die gegevens recentelijk gecheckt en waar nodig verbeterd of aangevuld. Eenzelfde actie zijn we onlangs ook gestart voor ons zuidelijk werkgebied.

7. Nieuwe Drostendiep

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 maart 2019 besloten:

 1. voor het project Nieuwe Drostendiep een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 800.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de Begroting 2019-2022;
 2. voor het project Nieuwe Drostendiep POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU) KRW subsidie-inkomsten te ramen van € 1.798.246,47.

Kernboodschap

Het stroomgebied Drostendiep in Zuidoost-Drenthe heeft meerdere functies in de regio. Het gebied is onder andere belangrijk voor de plaatselijke landbouw en de natuurontwikkeling in het lager gelegen beekdal. Doordat het klimaat verandert, kan in korte periode veel neerslag vallen of juist droogte ontstaan. De herinrichting van het Drostendiep zorgt voor een klimaatbestendig watersysteem, natuurontwikkeling en goed waterbeheer voor de landbouw en de natuur met ook kansen voor recreatie in het gebied. De manier waarop het project Nieuw Drostendiep wordt vormgegeven is uniek in Nederland. Op initiatief van georganiseerde agrariërs is een samenwerkings­verband ontstaan, waardoor deze agrariërs vanaf het begin nauw betrokken zijn bij de invulling van de plannen in het gebied. Deze agrariërs, vertegenwoordigd in de Initiatiefgroep Stroomgebied Drostendiep, werken intensief samen met de andere partners in het gebied.

 1. De partners, provincie Drenthe, Natuurmonumenten, Stichting het Drentse Landschap, Agrarische Natuur Drenthe, gemeente Coevorden, waterschap Vechtstromen en de Initiatiefgroep Stroomgebied Drostendiep werken samen om de gebiedsaanpak voor het Nieuwe Drostendiep vorm te geven.

8. Project De Kunnen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 maart 2019 besloten:

 1. het definitieve projectplan De Kunne vast te stellen. Door de uitvoering van het plan wordt het watersysteem in het projectgebied zodanig ingericht dat dit deel van de Dinkel (circa 0,8 km) voldoet aan de Kaderrichtlijn Water. Tevens wordt één kraal binnen het N2000 Dinkeldal tot uitvoering gebracht, waarbij de inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd voor circa 0,8 ha stroomdalgrasland;
 2. voor de uitvoering en afronding van het project de Kunne een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000,= (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de Programmabegroting 2019.

Kernboodschap

Door de uitvoering van het plan De Kunne wordt invulling gegeven aan de N2000-opgave ten behoeve van stroomdalgraslanden. Tevens worden maatregelen uitgevoerd ten behoeve van de Europese kaderrichtlijn Water, waardoor dit deel van de Dinkel voldoet aan de gestelde eisen.

9. Voorstel adopteren nieuwe Gedragscode voor Waterschappen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 maart 2019 besloten:

 1. de Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen Onderdeel Soortbescherming Bestendig Beheer en onderhoud 2019 (net als de vorige Gedragscodes) te adopteren, zodat de reguliere onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd conform de Wet natuurbescherming;
 2. in te stemmen met de vertaling van de Gedragscode in een praktische interne handleiding beheer en onderhoud die gebruikt kan worden ter voorbereiding en tijdens onderhoudswerkzaamheden en deze voor het komend maaiseizoen te laten vaststellen door het DB en het AB hierover te informeren. Kernboodschap Het bestuur van het waterschap heeft de Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen, Onderdeel Soortbescherming, Bestendig beheer en onderhoud overgenomen. Hiermee hanteert het waterschap de Gedragscode als leidraad voor de uitvoering van werkzaamheden. Het waterschap kan de meest voorkomende beheer- en onderhoudswerkzaamheden zo zorgvuldig uitvoeren zonder hiervoor een ontheffing aan te hoeven vragen.

10. Wijziging landelijke strategie muskus- en beverratbeheer

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 maart 2019 besloten:

 1. in te stemmen met de nieuwe landelijke strategie “terugdringen van muskus- en beverratten tot de landsgrens” (Total Removal), te weten:
 • binnen een periode van tien tot vijftien jaar maximaal 250 muskusratten (knaagdier van 1,5-2 kg dat sinds de vorige eeur in Nederland voorkomt de oevers en dijken kan ondermijnen)-vangsten landelijk per jaar in het binnenland (grensgebieden en grote rivieren uitgezonderd);
 • een gecoördineerde aanpak die ervoor zorgt dat de inzet van de bestrijding nog beter wordt gericht op die gebieden waar populaties muskusratten voorkomen en de reeds “schone” gebieden gecontroleerd “schoon” blijven (uiteraard blijft dan ook het afvangen van de instroom over de landsgrens een belangrijke prioriteit om herkolonisatie te voorkomen);
 • gezamenlijke innovatie in vangstmethoden, vangmiddelen en speuren en monitoren;
 • internationale samenwerking (coördinatie met België en de Duitse Bundesländer);
 • inzet van personele capaciteit op basis van een solidariteitsprincipe (kosten van extra inzet langs de landsgrenzen worden door alle waterschappen gedragen);
 • in te zetten op een spoedig akkoord over het leveren van de gevraagde inzet (onder andere strategische personeelsplanning) en middelen op basis van het solidariteitsprincipe;
 • het opstellen en bestuurlijk laten vaststellen van een plan van aanpak voor Vechtstromen als de strategie landelijk is vastgesteld en uitgewerkt.

Kernboodschap

De landelijke veldproef Muskusrattenbeheer is in 2018 afgerond. De resultaten zijn met de betrokken partijen gedeeld. Het resultaat van deze wetenschappelijk uitgevoerde proef is een goed inzicht in de schade die door muskusratten wordt veroorzaakt aan waterkeringen en kunstwerken, de effecten van de bestrijding op de populatie muskusratten en de mogelijkheden van alternatieve maatregelen.

Uiteindelijk is deze landelijke veldproef uitgewerkt in meerdere vangst-strategieën op basis van onder andere bedrijfseconomische uitgangspunten, diervriendelijkheid en biodiversiteit. De bestuurlijke Commissie Muskusrattenbeheer (subcommissie van de Unie-commissie Waterkeringen) stelt nu voor om de keuze te maken voor de strategie “terugdringen tot de landsgrens” (Total Removal, nagenoeg nul-populatie in het binnenland met grensbewaking). De Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen krijgt in maart hierover een voorstel voorgelegd.

11. Projectplan ‘Herinrichting Elsbeek-Colensostraat Hengelo’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 12 maart 2019 besloten:

 1. het concept projectplan ‘herinrichting Elsbeek Hengelo’ vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen. Door de uitvoering van het plan worden urgente knelpunten in het beheer en onderhoud aangepakt en wordt het watersysteem veilig, duurzaam en robuust heringericht waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige klimaatontwikkelingen. De beek is goed te beheren en te onderhouden en draagt bij aan vergroting van de bewustwording en beleving van ‘water in de stad’. Het uitvoeringskrediet zal worden aangevraagd bij het definitief vaststellen van dit projectplan.

Kernboodschap

Hengelo krijgt net als heel Nederland steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De stad kan de heftige buien niet aan met als gevolg dat de straten blank komen te staan, tunnels onderlopen en water huizen en gebouwen binnen stroomt. Aan de andere kant zorgen de extreem droge periodes ook voor problemen en krijgen de bewoners van de stad bijvoorbeeld te maken met hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad).

Knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo worden gezamenlijk, maar vanuit hun eigen taken, opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo. Eén van de vijftien projecten is de herinrichting van de Elsbeek-Colensostraat op het terrein van Welbions. De plannen van Welbions om het buitenterrein opnieuw in te richten vormt mede de aanleiding om de Elsbeek opnieuw in te richting en op te nemen in het totale herinrichtingsplan. De beek wordt opnieuw ingericht, zodat het water optimaal kan stromen en in een groene en klimaatrobuuste leefomgeving past. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met het onderhouden van de beek. Het profiel wordt verruimd, zodat meer water tijdelijk kan worden geborgen en vervolgens kan worden afgevoerd tijdens hevige regenbuien. Hierdoor wordt de Elsbeek stukje bij beetje meer klimaatbestendig. Door de beek op het terrein van Welbions een meer open karakter te geven wordt bij gedragen aan de beleving van water.

Samen met de gemeente Hengelo, de bewoners en bedrijven in dit gebied willen we werken aan een leefbare stad, waarin goed met water en klimaatveranderingen wordt omgegaan. De slimme waterstad Hengel’eau bouwen we samen.