15 oktober 2019

Gepubliceerd op 17 oktober 2019

Onderwerpen:

 1. Voortgangsrapportage  Vergunningverlening,  Toezicht en Handhaving tot 1 augustus 2019
 2. Reactie voorlopig programmavoorstel Hoogwaterbescherming 2021-2026

Besluitenlijst

1. Voortgangsrapportage Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving tot 1 augustus 2019

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 1 oktober 2019 besloten:

 1. te constateren dat de voortgang op de Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)-doelstelling tot 1 augustus 2019 conform verwachting verloopt:
  voor vergunningverlening en
 2. voor heffing;
 3. aantal controles handhaving blijven achter. Hierop wordt extra inzet geregeld tot en met het eind van het jaar;
 4. de voortgangsrapportage VTH tot 1 augustus 2019 vast te stellen
 5. deze rapportage ter kennisname aan het algemeen bestuur aan te bieden.

Kernboodschap

Met de voortgangsrapportage voor de werkzaamheden van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) wordt inzicht gegeven in de uitvoering van deze werkzaamheden tot
1 augustus van dit jaar. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties.

2. Reactie voorlopig programmavoorstel Hoogwaterbescherming 2021-2026

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 1 oktober 2019 besloten:

 1. in te stemmen met de bestuurlijke reactie op het voorlopige programmavoorstel Hoogwaterbescherming 2021-2026;
 2. de Unie van Waterschappen van dit besluit op de hoogte te stellen door middel van een brief.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen draagt in 2020 € 7,1 miljoen bij aan de Nederlandse hoogwaterbescherming. Dit is een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het landelijke programmabureau Hoogwaterbescherming vraagt de waterschappen jaarlijks om instemming met de voorlopige programmering voor de komende jaren. Namens het bestuur van waterschap Vechtstromen is een positieve reactie verstuurd voor de programmabegroting 2021-2026.