17 december 2019

Gepubliceerd op 18 december 2019

Onderwerpen:

 1. Kostenverdeling Slibverwerking Noord-Brabant 2019
 2. Vaststellen Privacybeleid waterschap Vechtstromen
 3. Vaststellen concept Algemene Subsidieverordening Vechtstromen
 4. Verlenging deelname aan het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer
 5. Aanwijzen Hoofden Veld als toezichthouder
 6. Uitvoeringsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020
 7. Trekkerschap uitvoeringsfase Natura 2000/Kaderrichtlijn Water-projecten
 8. Opleverdossier en kredietaanvraag Dinkeldal Zuid
 9. Kostentoerekening en meerjarige latendrukontwikkeling waterschap Vechtstromen
 10. Krediet voorbereiding project Waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) Ossehaar
 11. Verlengen maatwerkbesluit rioolwaterzuiveringsinstallatie Tubbergen

Besluitenlijst

1. Kostenverdeling Slibverwerking Noord-Brabant 2019

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 19 november 2019 besloten:

 1. in te stemmen met een nieuwe kostenverdeling voor de slibeindverwerking van de aandeelhoudende waterschappen van NV Slibverwerking Noord-Brabant op basis van eenheidsprijzen ingaande met terugwerkende kracht per 1 januari 2018, inclusief een compensatieregeling bestaande uit een eenmalige compensatie ultimo 2019 en een aanvullende garantieregeling ultimo 2019 en medio 2020 met een voorwaardelijke terugbetaalregeling;
 2. in te stemmen met ondertekening namens waterschap Vechtstromen van de volgende documenten:
 3. Aandeelhoudersovereenkomst (AHO);
 4. Overeenkomsten inzake compensatie- en garantieregeling.
 5. Dienstverleningsovereenkomst (DVO);
 6. de vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders namens waterschap Vechtstromen volmacht te verlenen alle benodigde (rechts)handelingen te nemen om bovenstaande te kunnen formaliseren.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen is aandeelhouder van de NV Slibverwerking Noord-Brabant (SNB (slibverwerkingsinstallatie)). SNB verwerkt op een duurzame wijze het zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) van waterschap Vechtstromen. Waterschap Vechtstromen is met vier andere waterschappen aandeelhouder van SNB.

De aandeelhouders van SNB hebben nieuwe afspraken gemaakt over een toekomstbestendige kostenverdeling voor de verwerking het zuiveringsslib. Om de in gezamenlijkheid gemaakte afspraken te formaliseren dienen een aantal documenten (opnieuw) vastgesteld te worden. Het dagelijks bestuur van Vechtstromen heeft ingestemd met de nieuwe afspraken.

2. Vaststellen privacybeleid waterschap Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 december 2019 besloten:

 1. vast te stellen het Privacybeleid waterschap Vechtstromen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen vindt het belangrijk dat inwoners en andere betrokkenen kunnen vertrouwen op voldoende bescherming van hun privacy wanneer zij gegevens aan het waterschap verstrekken.

Daarom heeft het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen het Privacybeleid vastgesteld. In dit Privacybeleid staan de maatregelen die waterschap Vechtstormen heeft genomen om persoonsgegevens te beschermen, zoals volgt uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

3. Vaststellen concept Algemene Subsidieverordening Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 december 2019 besloten:

 1. in te stemmen met de concept Algemene subsidieverordening Vechtstromen;
 2. de concept Algemene subsidieverordening Vechtstromen ter inzage te leggen voor zienswijzen;
 3. na afloop van de inzagetermijn de concept Algemene subsidieverordening Vechtstromen met een reactie op de ontvangen zienswijzen aan het algemeen bestuur aan te bieden ter vaststelling.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de concept Algemene subsidieverordening (ASV) vastgesteld. Deze verordening bevat een algemene procedure die van toepassing is op toekomstige subsidiebesluiten van het dagelijks bestuur, en ligt met een toelichting gedurende zes weken ter inzage. Eenieder kan hierop een zienswijze indienen bij het dagelijks bestuur.
Hert algemeen bestuur zal vervolgens in 2020 besluiten over vaststelling van de ASV.

4. Verlenging deelname aan het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 december 2019 besloten:

 1. de deelname van Vechtstromen aan het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) met opnieuw vier jaar te verlengen (periode 2020 t/m 2023);
 2. de bijdrage ter financiering van het bijbehorende coördinatiebureau voor de periode 2020 t/m 2023 te continueren, met een jaarlijkse bijdrage van maximaal €000.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft de deelname aan het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) met vier jaar verlengd (periode 2020 t/m 2023).
Binnen het GPRW werken waterschap Rijn en IJssel, Kreis Borken (Noordrijn-Westfalen) en Landkreis Grafschaft Bentheim (Nedersaksen) en waterschap Vechtstromen sinds 2011 samen.
Deze unieke samenwerking vervult inmiddels een niet meer weg te denken sleutelrol in de grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitsland en Nederland. Met ingang van 2020 treedt Kreis Steinfurt (eveneens Noordrijn-Westfalen) als nieuw lid toe.

5. Aanwijzen Hoofden Veld als toezichthouder

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 december 2019 besloten:

 1. de Hoofden Veld binnen de crisisorganisatie (de organisatie die zich bezighoudt met crisisbeheersing, veelal onder leiding van de Veiligheidsregio) aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht.

Kernboodschap

Binnen de crisisorganisatie van het waterschap zijn Hoofden Veld aangewezen die een belangrijke rol vervullen in het bestrijden van calamiteiten. Om deze rol goed te kunnen vervullen is het noodzakelijk dat deze medewerkers worden aangewezen als toezichthouder op grond van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht. Het dagelijks bestuur heeft om die reden besloten deze medewerkers als zodanig aan te wijzen.

6. Uitvoeringsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 3 december 2019 besloten:

 1. het Uitvoeringsplan VTH 2020 (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) vast te stellen waarbij de focus als volgt wordt gelegd:
 2. voor vergunningverlening op Omgevingswet, stoffenaanpak, samenwerking omgevingsdiensten (samenwerkingsverband van overheden) en gegevensbeheer op orde.
 3. Voor handhaving op innovatief toezicht, effect gericht toezicht, agrarische projecten, toezichtsplan Vecht, samenwerking omgevingsdiensten en naleefgedrag industrie en veehouderij.
 4. Voor heffing op discrepantie-onderzoek en brancheaanpak.

Kernboodschap

Jaarlijks wordt voor de werkzaamheden van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) een uitvoeringsplan vastgesteld waarmee inzicht wordt gegeven in de uitvoering van deze werkzaamheden in het komende jaar. Naast de reguliere werkzaamheden worden ook een aantal projecten opgepakt. Daar waar vergunningverlening en handhaving elkaar kunnen versterken wordt intensief samengewerkt, een voorbeeld daarvan is de samenwerking binnen de DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) projecten (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer).

7. Trekkerschap uitvoeringsfase Natura 2000 / Kaderrichtlijn Water-projecten

Het dagelijks bestuur heeft 10 december 2019 besloten:

 1. de uitvoeringsfase van de Natura 2000 (N2000)-Kaderrichtlijn Water (KRW)-projecten Reggedal en Dinkeldal te gaan trekken aangezien hier de KRW-opgave kan worden gecombineerd met de Natura2000-opgave;
 2. de uitvoeringsfase voor het Vechtdal (deelgebied Arriën) niet te gaan trekken omdat deze N2000-opgave niet kan worden gecombineerd met KRW-opgaven;
 3. voor de deelgebieden Giethmen en Eerderhooilanden (beide Reggedal) het hybride model te hanteren en voor het deelgebied Archemermaten (Reggedal) en het Dinkeldal het Partners-Samen-werkt-Beter-model te hanteren;
 4. bij bovenstaande punten uit te gaan van grondverwerving op minnelijke wijze:
 • waterschap Vechtstromen zal niet onteigenen voor het bereiken van zijn doelen;
 • de grondverwerving en het obstakelvrij maken is de volledige verantwoordelijkheid van de provincie
 • in het geval grondverwerving in der minne niet lukt, dan behoudt het dagelijks bestuur het recht om het trekkerschap terug te geven aan de provincie de bovengenoemde keuzen ter informatie voor te leggen aan het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen werkt via Samen werkt Beter intensief samen met de gebiedspartners in het landelijk gebied aan een toekomstbestendige koers voor ecologie, water en economie. In dit kader heeft Vechtstromen sinds het voorjaar van 2016 voor een aantal Natura2000-gebieden de planvoorbereiding getrokken. Het gaat hier om gebieden die liggen langs de Vecht, de Regge en de Dinkel.

Vechtstromen heeft voor deze projecten de planvoorbereiding op zich genomen aangezien in deze gebieden een combinatie kan worden gemaakt met de KRW-opgave en de Vecht, Regge en Dinkel hoofdwaterlopen binnen het beheergebied van Vechtstromen zijn. In de overige N2000 projecten heeft Vechtstromen alleen een adviserende en toetsende rol.

Nu dat de planvoorbereiding is afgerond, heeft de provincie Overijssel gevraagd of Vechtstromen ook de uitvoeringsfase voor de Natura-2000 gebieden langs de drie rivieren wil trekken. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor dit te doen voor het Dinkeldal en het Reggedal. Het waterschap is beheerder van grote delen van deze gebieden en wil hierbij zijn werkwijze van samenwerking met alle gebiedspartners voortzetten. In het voorstel gaat Vechtstromen in het Vechtdal de uitvoeringsfase voor het deelgebied Arriën niet trekken omdat deze Natura2000-opgave niet kan worden gecombineerd met KRW-opgaven omdat deze reeds zijn gerealiseerd.

8. Opleverdossier en kredietaanvraag Dinkeldal Zuid

Het dagelijks bestuur heeft 10 december besloten:

 1. kennis te nemen van het opleverdossier Planuitwerking Natura 2000 (N2000)/Kaderrichtlijn Water (KRW) Dinkeldal Zuid en deze aan te bieden aan de provincie Overijssel;
 2. voor de voorbereiding van de uitvoering van het project N2000/KRW Dinkeldal Zuid een krediet beschikbaar te stellen van € 600.000 (incl. BTW). Dit bedrag past binnen de kaders van de Programmabegroting 2020-2023.

Kernboodschap

In Overijssel zijn 24 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000 gebied. In deze gebieden wordt gewerkt aan het herstellen van de natuur. Het Dinkeldal is hier één van. De Dinkel is een unieke grensoverschrijdende rivier en is belangrijk voor de afvoer van water uit Nederland én Duitsland. Samen met onze gebiedspartners werken wij vanuit de Natura2000 en Kaderrichtlijn Water opgaven aan een natuurlijke en klimaatbestendige rivier.

Voor het project Dinkeldal Zuid hebben wij de afgelopen jaren verschillende onderzoeken en analyses gedaan om een compleet beeld te krijgen van de maatregelen die wij moeten nemen.

Dit doen wij samen met de provincie Overijssel, gemeente Losser, LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord en Dinkeldalboeren en Staatsbosbeheer. Op basis van de resultaten hebben wij een plan voor het gebied opgesteld gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit en het herstel van de natuur, waarbij ruimte wordt geboden aan een goede bedrijfsvoering voor agrarische bedrijven. Wij dienen een opleverdossier in bij de opdrachtgever; de provincie Overijssel. In dit dossier staat het plan en documenten als een kostenraming voor de uitvoering, een risicodossier en een planning. Na goedkeuring van de provincie kan gestart worden met de uitvoering van het plan.

9. Kostentoerekening en meerjarige lastendrukontwikkeling waterschap Vechtstromen

Het dagelijks bestuur heeft 17 december besloten:

 1. de beleidsnota ‘Kostentoerekening en meerjarige lastendrukontwikkeling waterschap Vechtstromen’ vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van:
 • de beleidsnota ‘Kostentoerekening waterschap Vechtstromen’ (van 2 januari 2014);
 • de beleidsnota ‘Meerjarige lastendrukontwikkeling waterschap Vechtstromen en beleidskader bij financiële meevallers’ (van 28 oktober 2014);
 1. in te stemmen met de in hoofdstuk 2 voorgestelde kostentoerekening voor de drie afzonder­lijke programma’s naar de kostendragers ‘watersysteem­beheer’ en ‘zuiverings­beheer’.
 2. In te stemmen met de in hoofdstuk 3 voorgestelde terughoudende aanwending van de dividend-inkomsten;
 3. kennis te nemen van de in hoofdstuk 4 beschreven systematiek voor de doorrekening van de belastingtarieven en lastendruk;
 4. in te stemmen met de in hoofdstuk 5 voorgestelde systematiek voor:
 • de algemene wijze van inzet van de bestemmingsreserves tariefsegalisatie;
 • de specifieke wijze van gedifferentieerde inzet van de bestemmingsreserve tariefs­egalisatie watersysteembeheer;
 • het voorgestelde beleidskader voor financiële meevallers;
 1. in te stemmen met het effectueren van de kostentoerekening en bepaling meerjarige lasten­drukontwikkeling in de programmabegroting 2020-2023 en in de onderliggende beheer­begroting 2020-2023 van waterschap Vechtstromen;
 2. de beleidsnota ‘Kostentoerekening en meerjarige lastendrukontwikkeling waterschap Vecht­stromen’ ter informatie toe te sturen naar de commissie Financiën en Beleidsuitvoering.

Kernboodschap

Waterschappen moeten de kosten die zij maken, toerekenen naar de primaire taken voor: het ‘watersysteem­beheer’ en het ‘zuiveringsbeheer’. Dit is de grondslag voor het bepalen van de belastingtarieven en dit bepaalt de uiteindelijke lastendruk voor de burgers en bedrijven.

Dit jaar is volgend op de waterschaps­verkiezingen een nieuw bestuur aan­getreden en is een bestuursakkoord vastgesteld. Onderdeel van het bestuursakkoord van water­schap Vechtstromen is een financieel kader dat is gericht op een duurzaam financieel beleid.

De komende jaren worden gebruikt om de lasten­druk­stijging te beperken en de schuldpositie te stabiliseren, waarbij tevens ruimte voor beleids­intensiveringen is. Dit nieuwe financiële kader vraagt een aanpassing van het financieel beleid dat Vechtstromen voert.

Om die reden heeft het dagelijks bestuur van Vecht­stromen besloten de beleidsnota ‘Kostentoerekening en meerjarige lastendrukontwikkeling waterschap Vechtstromen’ vast te stellen. Hiermee is onder meer het dividendbeleid aangepast, waarbij terughoudend met dividendinkomsten wordt omgegaan, zodat tegenvallers niet direct hoeven te leiden tot besparingen of tariefverhogingen. Daarnaast wordt bereikt dat de begroting structureel sluitend is, waarbij in het laatste jaar van de meerjaren­raming geen sprake meer is van inzet van bestemmings­reserves voor tariefsegalisatie. Dit draagt bij aan een duurzaam financieel beleid.

Later in deze bestuursperiode volgen nog andere beleidsvoorstellen rondom onder meer het stabiliseren van de schuldpositie. De bestuurlijke integrale afweging van de keuzes over de programma’s en binnen het afgesproken financiële kader van het bestuursakkoord vinden plaats in het volgende voorjaar via het traject van de meerjarenverkenning.

10. Krediet voorbereiding project Waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) Ossehaar

Het dagelijks bestuur heeft 17 december besloten:

voor de voorbereiding van het project Waterberging Ossehaar tot en met de fase van het definitieve ontwerp een krediet beschikbaar te stellen van € 130.000,00 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de vastgestelde programmabegroting 2019;

 1. na de herijking van het LBW op basis van het definitief ontwerp met kostenraming van de waterberging Ossehaar in het dagelijks bestuur voor de zomer een afweging te doen over de doorgang van dit project.

Kernboodschap

Het waterschap Vechtstromen draagt zorg voor waterveiligheid, zodat iedereen veilig kan wonen, werken en recreëren. Hierover zijn afspraken gemaakt met haar partners in het Lokaal Bestuursakkoord. Vanuit deze afspraken wordt de waterberging Ossehaar bij Coevorden gerealiseerd. Om de realisatie van deze waterberging voor te bereiden wordt er een krediet beschikbaar gesteld vanuit het geplande budget in de meerjarenbegroting voor dit project.

11. Verlengen maatwerkbesluit rioolwaterzuiveringsinstallatie Tubbergen

Het dagelijks bestuur heeft 17 december besloten:

 1. het maatwerkbesluit voor RWZI (rioolwaterzuivering) Tubbergen om verhoogde gehaltes totaal fosfor en totaal stikstof te lozen te verlengen met een jaar;
 2. de norm voor totaal fosfor te handhaven op 4 mg/l;
 3. de norm voor totaal stikstof aan te passen van 15 mg/l naar 12 mg/l;
 4. over een jaar een nieuw besluit over de normering van de zuivering te nemen.

Kernboodschap

In 2020 wordt er gestart met de voorbereidingen voor een opknapbeurt voor de rioolwaterzuivering Tubbergen. De opknapbeurt is onder andere nodig omdat de normen voor totaal stikstof en totaal fosfor op dit moment niet haalbaar zijn. In 2020 wordt onderzoek uitgevoerd om het totaal fosfor verder te verlagen. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur het maatwerkbesluit verlengd om de lozingseisen tijdelijk te verruimen.